89/666/EHSJedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

Publikováno: Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. prosince 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 3. ledna 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Jedenáctá směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1989

o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu

(89/666/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že za účelem usnadnění výkonu práva usazování společností uvedených v článku 58 Smlouvy stanoví čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy a Obecný program pro odstranění omezení svobody usazování nezbytnost koordinace ochranných opatření požadovaných na společnostech v členských státech na ochranu zájmů jak společníků, tak třetích osob;

vzhledem k tomu, že tato koordinace v oblasti zveřejňování byla až dosud uskutečněna přijetím první směrnice 68/151/EHS [4], vztahující se na kapitálové společnosti, naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985; že tato koordinace pokračovala v oblasti účetnictví čtvrtou směrnicí 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností [5], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení, sedmou směrnicí 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách [6], pozměněnou aktem o přistoupení z roku 1985, a osmou směrnicí 84/253/EHS o schvalování osob pověřených prováděním auditů účetních dokumentů [7];

vzhledem k tomu, že se tyto směrnice vztahují na společnosti jako takové, ale nevztahují se na jejich pobočky; že vytvoření pobočky, podobně jako založení dceřiné společnosti, je v současné době jednou z možností, které společnosti mají při výkonu svého práva usazování v jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že chybějící koordinace, zejména v oblasti zveřejňování, vede v oblasti ochrany společníků a třetích osob k rozdílům mezi společnostmi působícími v jiných členských státech tím, že vytvořily pobočky, a mezi společnostmi, které tam působí na základě založení dceřiných společností;

vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech členských států mohou v této oblasti narušovat výkon práva usazování, a že je proto nutné tyto rozdíly odstranit, aby byl mimo jiné zabezpečen výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že pro zabezpečení ochrany osob, které jednají se společnostmi prostřednictvím pobočky, je nutné zavést opatření na zveřejňování v členském státě, kde se pobočka nachází; že v určitých ohledech může být hospodářský a sociální vliv pobočky srovnatelný s vlivem dceřiné společnosti, takže existuje veřejný zájem na zveřejňování společnosti u pobočky; že při organizaci tohoto zveřejňování je vhodné se odvolat na postupy již zavedené u kapitálových společností ve Společenství;

vzhledem k tomu, že toto zveřejňování se vztahuje na řadu důležitých listin a údajů, jakož i na jejich změny;

vzhledem k tomu, že s výjimkou práva jednat jménem společnosti, obchodní firmy a právní formy, zrušení nebo zániku a úpadkového řízení společnosti může být toto zveřejňování omezeno na informace týkající se poboček samotných a na odkaz na rejstřík společnosti, jehož je pobočka integrální částí, protože podle stávajících pravidel Společenství jsou všechny informace týkající se společnosti jako takové k dispozici v tomto rejstříku;

vzhledem k tomu, že vnitrostátní právní předpisy, které ukládají zveřejňování účetních dokumentů týkajících se pobočky, ztratily své opodstatnění poté, co došlo ke koordinaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti vypracování, ověřování a zveřejňování účetních dokumentů společností; že je proto dostačující zveřejňovat v rejstříku pobočky účetní dokumenty ověřené a zveřejněné společností;

vzhledem k tomu, že obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou musí obsahovat alespoň stejné údaje jako obchodní dopisy a objednávkové listy používané společnosti, jakož i uvedení rejstříku, ve kterém je pobočka zapsána;

vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů této směrnice a pro zamezení jakékoli diskriminace na základě země původu společnosti se tato směrnice vztahuje také na pobočky vytvořené společnostmi řídícími se právem třetích zemí a organizovaných v právní formě srovnatelné s právními formami společností, na něž se vztahuje směrnice 68/151/EHS; že u těchto poboček jsou nutná některá ustanovení odlišná od těch, která se uplatňují na pobočky společností řídících se právem jiných členských států, protože uvedená směrnice se nevztahuje na společnosti třetích zemí;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se nijak nedotýká povinnosti zveřejňování uložené pobočkám na základě jiných předpisů, např. pracovního práva z hlediska práva zaměstnanců na informace, daňového práva nebo pro statistické účely,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

Pobočky společností jiných členských států

Článek 1

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnostmi, které se řídí právem jiného členského státu a na které se vztahuje směrnice 68/151/EHS, jsou zveřejňovány v souladu s článkem 3 uvedené směrnice podle práva členského státu, ve kterém se nachází pobočka.

2. Je-li zveřejňování provedené u pobočky odlišné od zveřejňování u společnosti, je pro operace uskutečněné s pobočkou určující způsob zveřejňování u pobočky.

Článek 2

1. Povinné zveřejňování stanovené v článku 1 se vztahuje pouze na tyto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) činnost pobočky;

c) rejstřík, ve kterém je veden pro společnost spis uvedený v článku 3 směrnice Rady 68/151/EHS, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku;

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních

- jako statutární orgán nebo členové takového orgánu v souladu se zveřejňováním společností podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 68/151/EHS,

- jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;

f) likvidace společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace, v souladu se zveřejňováním provedeným u společnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. h), j) a k) směrnice 68/151/EHS,

- úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;

g) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 3;

h) zrušení pobočky.

2. Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může stanovit zveřejňování tak, jak je uvedeno v článku 1,

a) podpisu osob uvedených v odst. 1 písm. e) a f) tohoto článku;

b) aktu, kterým se společnost zakládá, a stanov, pokud jsou obsaženy v samostatném aktu, v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 68/151/EHS, a změn těchto aktů;

c) osvědčení z rejstříku uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku o existenci společnosti;

d) údaje o zárukách zatěžujících majetek společnosti nacházející se v tomto členském státě, pokud se toto zveřejňování týká platnosti takových záruk.

Článek 3

Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. g) se týká pouze účetních dokumentů společnosti tak, jak byly v souladu se směrnicemi 78/660/EHS, 83/349/EHS a 84/253/EHS vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva členského státu, kterým se řídí společnost.

Článek 4

Členský stát, ve kterém byla pobočka vytvořena, může nařídit, že zveřejňování listin uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) a v článku 3 se provede v jiném úředním jazyce Společenství a že překlad těchto listin musí být ověřen.

Článek 5

Jestliže v členském státě existuje více poboček vytvořených stejnou společností, lze zveřejňování stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. b) a článku 3 provést u rejstříku pobočky podle volby společnosti.

V tom případě se povinnost zveřejňování ostatních poboček vztahuje na uvedení rejstříku pobočky, u kterého je zveřejnění provedeno, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

Článek 6

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou uváděly vedle údajů stanovených v článku 4 směrnice 68/151/EHS také rejstřík, u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejstříku.

ODDÍL II

Pobočky společností třetích zemí

Článek 7

1. Listiny a údaje týkající se poboček vytvořených v členském státě společnostmi, které se neřídí právem členského státu, ale které mají právní formu srovnatelnou s právními formami uvedenými ve směrnici 68/151/EHS, jsou zveřejňovány podle práva členského státu, ve kterém byly pobočka vytvořena, v souladu s článkem 3 uvedené směrnice.

2. Použije se čl. 1 odst. 2.

Článek 8

Povinné zveřejňování stanovené v článku 7 se vztahuje alespoň na tyto listiny a údaje:

a) adresa pobočky;

b) činnost pobočky;

c) právo státu, kterým se řídí daná společnost;

d) pokud to právo stanoví, rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku;

e) akt, kterým se společnost zakládá, a stanovy, pokud jsou obsaženy v samostatném aktu, jakož i všechny změny těchto aktů;

f) právní forma, sídlo a předmět podnikání společnosti, jakož i alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, pokud tyto údaje nejsou obsaženy v aktech uvedených v písmenu e);

g) název společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

h) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a v soudních řízeních:

- jako statutární orgán nebo členové takového orgánu,

- jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky.

Musí být uveden rozsah pravomocí osob oprávněných zastupovat společnost, jakož i to, zda tak mohou činit jednotlivě, nebo zda musí jednat společně;

i) - zrušení společnosti, jmenování, totožnost a pravomoci likvidátorů a ukončení likvidace,

- úpadkové řízení nebo jiné podobné řízení, jehož předmětem je společnost;

j) účetní dokumenty za podmínek uvedených v článku 7;

h) zrušení pobočky.

Článek 9

1. Povinnost zveřejňování stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. j) se týká účetních dokumentů společnosti tak, jak byly vypracovány, ověřeny a zveřejněny podle práva členského státu, kterým se řídí společnost. Jestliže tyto dokumenty nejsou vypracovány v souladu se směrnicemi 78/660/EHS a 83/349/EHS nebo rovnocenným způsobem, mohou členské státy požadovat vypracování a zveřejňování účetních dokumentů, které se vztahují k činnostem pobočky.

2. Použijí se články 4 a 5.

Článek 10

Členské státy nařídí, aby obchodní dopisy a objednávkové listy používané pobočkou uváděly rejstřík, u kterého je veden spis pobočky, a číslo této pobočky v tomto rejstříku. Pokud právo státu, kterým se společnost řídí, vyžaduje zápis do rejstříku, musí být uveden také rejstřík, do kterého je společnost zapsána, a číslo zápisu této společnosti do tohoto rejstříku.

ODDÍL III

Uvedení poboček ve výroční zprávě společnosti

Článek 11

V čl. 46 odst. 2 směrnice 78/660/EHS se vkládá nový pododstavec, který zní:

"e) existence poboček společnosti"

.

ODDÍL IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12

Členské státy stanoví přiměřené sankce pro případ, že nedojde ke zveřejnění stanovenému v článcích 1, 2, 3, 7, 8 a 9 nebo jestliže v obchodních dopisech a na objednávkových listech nejsou uvedeny povinné údaje stanovené v článcích 6 a 10.

Článek 13

Každý členský stát určí osoby, které jsou povinny splnit náležitosti zveřejňování stanovené touto směrnicí.

Článek 14

1. Články 3 a 9 se nevztahují na pobočky vytvořené úvěrovými a finančními institucemi, na které se vztahuje směrnice 89/117/EHS [8].

2. Až do další koordinace nemusí členské státy uplatňovat články 3 a 9 na pobočky vytvořené pojišťovnami.

Článek 15

Zrušují se článek 54 směrnice 78/660/EHS a článek 48 směrnice 83/349/EHS.

Článek 16

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy stanoví, že předpisy uvedené v odstavci 1 se použijí ode dne 1. ledna 1993, a pokud jde o účetní dokumenty, od roční účetní závěrky za účetní období počínající dne 1. ledna 1993 nebo v průběhu roku 1993.

3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Kontaktní výbor ustavený článkem 52 směrnice 78/660/EHS má dále za úkol

a) usnadňovat, aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, harmonizované uplatňování této směrnice pomocí pravidelných jednání, zejména o konkrétních obtížích vznikajících v souvislosti s jejím uplatňováním;

b) radit Komisi v případě potřeby ve věcech doplnění nebo změn této směrnice.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1989.

Za Radu

předsedkyně

E. Cresson

[1] Úř. věst. C 105, 21.4.1988, s. 6.

[2] Úř. věst. C 345, 21.12.1987, s. 76 a Úř. věst. C 256, 9.10.1989, s. 27.

[3] Úř. věst. C 319, 30.11.1987, s. 61.

[4] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.

[5] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

[6] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

[7] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 20.

[8] Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU