89/130/EHS, EuratomSměrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách

Publikováno: Úř. věst. L 49, 21.2.1989, s. 26-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. února 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. února 1989 Nabývá účinnosti: 16. února 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/516 Pozbývá platnosti: 18. dubna 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 13. února 1989

o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách

(89/130/EHS, Euratom)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na rozhodnutí Rady 88/376/EHS, Euratom ze dne 24. června 1988 o systému vlastních zdrojů Společenství [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že vytvoření dodatečného vlastního zdroje Společenství založeného na hrubém národním produktu v tržních cenách (dále jen "HNPtc") členských států vyžaduje zlepšení porovnatelnosti a spolehlivosti tohoto souhrnného ukazatele;

vzhledem k tomu, že dotvoření vnitřního trhu bude mít za následek zvýšenou potřebu mezinárodně porovnatelných údajů o souhrnném HNPtc a jeho složkách; že tyto údaje představují také důležitý analytický nástroj pro koordinaci hospodářských politik;

vzhledem k tomu, že údaje o HNPtc musí být porovnatelné, co se týká pojetí a praxe, a reprezentativní pro hospodářství členských států;

vzhledem k tomu, že HNPtc může být porovnatelný, pokud jde o pojetí, pouze jsou-li dodržovány příslušné definice a účetní pravidla Evropského systému integrovaných hospodářských účtů (ESA);

vzhledem k tomu, že porovnatelnost HNPtc v praxi závisí na použitém hodnotícím postupu a dostupných základních údajích; že zdokonalení rozsahu HNPtc předpokládá vývoj v oblasti statistických podkladů a hodnotících postupů;

vzhledem k tomu, že by měl být vytvořen postup pro ověřování a hodnocení porovnatelnosti a reprezentativnosti HNPtc; že by měl být k tomuto účelu zřízen výbor, v rámci nějž budou členské státy a Komise úzce spolupracovat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

Definice hrubého národního produktu v tržních cenách

Článek 1

HNPtc se definuje způsobem, který je v souladu s platným Evropským systémem integrovaných hospodářských účtů (ESA).

HNPtc se vypočítá tak, že se k hrubému domácímu produktu v tržních cenách (HDPtc, kód ESA: N1) přičtou náhrady zaměstnancům (R10) a důchody z vlastnictví a z podnikání (R40) přijaté ze zbytku světa a odečtou se odpovídající důchody vyplácené zbytku světa.

Článek 2

HDPtc představuje konečný výsledek výrobní činnosti rezidentských výrobních jednotek. HDPtc může být podle ESA vykazován třemi metodami.

1. Výrobní metoda

HDPtc (N1) je rozdíl mezi produkcí výrobků a služeb (P10) a mezispotřebou (P20) plus DPH (R21) a čistá dovozní cla (bez DPH) (R29).

2. Výdajová metoda

HDPtc (N1) je úhrn konečné spotřeby (P30) domácností na ekonomickém území a soukromých neziskových institucí a vládních institucí, tvorby hrubého fixního kapitálu (P41), změny stavu zásob (P42) a rozdílu mezi vývozem (P50) a dovozem (P60).

3. Důchodová metoda

HDPtc (N1) je úhrn náhrad zaměstnancům (R10), hrubého provozního přebytku národního hospodářství (N2) a daní z produkce a dovozních cel (R20), minus dotace (R30).

HLAVA II

Ustanovení o metodě výpočtu HNPtc a předávání údajů o HNPtc

Článek 3

1. Členské státy zjistí HNPtc podle článku 1 v rámci národních účtů.

2. Členské státy předají Komisi (Statistickému úřadu Evropských společenství, SÚES) každoročně do 1. října v rámci národních účtů číselné údaje za souhrnný HNPtc a jeho složky v souladu s definicemi ESA podle článků 1 a 2. Členské státy také sdělí nezbytné informace k odvození tohoto souhrnného ukazatele. Tyto údaje se týkají předešlého roku a jakýchkoliv změn v údajích za předešlá účetní období.

Článek 4

V souladu s pravidly, která SÚES stanoví po konzultaci s výborem uvedeným v článku 6, sdělí členské státy Komisi (SÚES) postupně a nejpozději do 18 měsíců po oznámení této směrnice seznam statistických podkladů a postupů pro výpočet HNPtc a jeho složek.

Článek 5

Při předávání údajů podle článku 3 sdělí členské státy Komisi (SÚES) veškeré změny v použitých postupech a statistických podkladech.

HLAVA III

Ověřování výpočtu HNPtc

Článek 6

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě:

- Komise odloží provádění opatření, o kterých rozhodla, na dobu, která bude upřesněna v každém aktu přijatém Radou, ale která v žádném případě nesmí přesáhnout tři měsíce ode dne tohoto sdělení,

- Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozí odrážce přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 7

Výbor uvedený v článku 6 projednává otázky, které mu přednese jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu a které se týkají uplatňování této směrnice, zejména s ohledem na

a) každoroční dosažení souladu s definicemi uvedenými v článcích 1 a 2;

b) každoroční přezkoumání údajů předaných podle článku 3 a informací předaných podle článků 4 a 5 týkajících se statistických podkladů a postupů pro výpočet HNPtc a jeho složek.

Výbor se také zabývá otázkami týkajícími se revize údajů o HNPtc a problémem úplnosti zachycení HNPtc.

Výbor navrhne v případě potřeby Komisi opatření, aby byly údaje o HNPtc porovnatelnější a reprezentativnější.

HLAVA IV

Finanční ustanovení

Článek 8

Po dobu prvních let provádění této směrnice obdrží členské státy od Společenství finanční příspěvek na práci na zlepšení porovnatelnosti a reprezentativnosti údajů o HNPtc. Částka považovaná za nutnou pro takovýto příspěvek činí 6 milionů ECU.

HLAVA V

Závěrečná ustanovení

Článek 9

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12 měsíců od jejího oznámení (1).

Článek 10

Před koncem roku 1991 po přezkoumání rozhodnutí 88/376/EHS/Euratom předloží Komise zprávu o uplatňování této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. února 1989.

Za Radu

předseda

C. Solchaga Catalan

[1] Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 24.

[2] Úř. věst. C 187, 18.7.1988, s. 142.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU