(EHS) č. 2658/87NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1-894 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. července 1987 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. září 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EHS) č. 2913/92 Pozbývá platnosti: 1. ledna 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87

ze dne 23. července 1987

o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 28, 43, 113 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Španělska a Portugalska,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Evropské hospodářské společenství je založeno na celní unii využívající společný celní sazebník;

vzhledem k tomu, že optimální způsob provádění sběru a výměny statistických dat o zahraničním obchodu Společenství spočívá v používání kombinované nomenklatury, která vyhovuje požadavkům jak celním, tak i statistickým, a která nahrazuje stávající nomenklatury společného celního sazebníku a Nimexe;

vzhledem k tomu, že Společenství je signatářem Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží ("harmonizovaný systém"), která má nahradit Úmluvu ze dne 15. prosince 1950 o názvosloví pro třídění zboží v celních tarifech; že v důsledku toho musí být zřízena zmíněná kombinovaná nomenklatura na základě harmonizovaném systému;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít možnost vytvářet vnitrostátní statistická doplňková třídění;

vzhledem k tomu, že některá specifická opatření Společenství nelze provádět v rámci kombinované nomenklatury; že je proto nezbytné vytvořit doplňkové třídění Společenství a zahrnout je do integrovaného sazebníku Evropských společenství (Taric); že účelné řízení Taricu vyžaduje systém okamžité aktualizace; že je proto nezbytné, aby řízením Taricu byla pověřena Komise;

vzhledem k tomu, že Španělsko a Portugalsko nebudou s to systém Taric používat stejným způsobem jako ostatní členské státy kvůli přechodným sazebním opatřením stanoveným aktem o přistoupení; že je žádoucí, aby těmto dvěma členským státům bylo umožněno, aby nepoužívaly Taric v obdobích, na která se vztahují přechodná opatření;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby členské státy mohly vkládat další třídění za podpoložky Taricu, aby vyhověly svým dalším potřebám; že toto další třídění by mělo být identifikováno vhodnými číselnými kódy v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2793/86 ze dne 22. července 1986, kterým se stanoví kódy používané ve formulářích zavedených nařízeními (EHS) č. 678/85, (EHS) č. 1900/85 a (EHS) č. 222/77 [4];

vzhledem k tomu, že je nevyhnutné, aby kombinovanou nomenklaturu a kteroukoli jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo k ní přidává další třídění, používaly všechny členské státy jednotně; že opatření Společenství, jejichž účelem je zajištění jednotného použití nomenklatury společného celního sazebníku a která jsou uvedena v rozhodnutí 86/98/ESUO [5], se mohou použít také na produkty, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli;

vzhledem k tomu, že vypracování a provádění těchto opatření vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými zeměmi a Komisí; že provádění těchto opatření musí proběhnout rychle s ohledem na vážné hospodářské dopady, které by jakékoli zpoždění mohlo vyvolat;

vzhledem k tomu, že jednotné použití kombinované nomenklatury vyžaduje, aby Komisi byl nápomocen výbor příslušný pro všechny otázky týkající se kombinované nomenklatury, Taricu a ostatních nomenklatur založených na kombinované nomenklatuře; že tento výbor musí fungovat co nejdříve, ještě před prvním použitím kombinované nomenklatury;

vzhledem k tomu, že v zájmu vymezení oblasti působnosti kombinované nomenklatury je žádoucí stanovit předběžná ustanovení, doplňkové poznámky ke třídám a kapitolám a vhodné poznámky pod čarou;

vzhledem k tomu, že společný celní sazebník obsahuje nejen smluvní a všeobecná cla a ostatní související poplatky stanovené v příloze I k tomuto nařízení na základě kombinované nomenklatury, ale také sazební opatření obsažená v Taricu a v jiných právních předpisech Společenství;

vzhledem k tomu, že při stanovování smluvních celních sazeb je účelné vzít v úvahu jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

vzhledem k tomu, že při přechodu od dosavadní nomenklatury ke kombinované nomenklatuře může docházet k potížím při uplatňování pravidel původu spojených s různými preferenčními režimy, zejména pokud dotyčná třetí země nepřijala harmonizovaný systém; že je v takových případech účelné zavést vhodná opatření pro vyřešení těchto problémů;

vzhledem k tomu, že i když nomenklatura a celní sazby vztahující se na produkty zahrnuté ve Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli nejsou součástí společného celního sazebníku, je vhodné do tohoto nařízení pro informaci uvést smluvní sazby vztahující se na uvedené produkty;

vzhledem k tomu, že po zavedení kombinované nomenklatury bude třeba provést úpravy v mnoha právních předpisech Společenství, zejména v oblasti společné zemědělské politiky, aby se vzalo v úvahu používání této nomenklatury; že tyto úpravy zpravidla nevyžadují podstatné změny; že v zájmu zjednodušení je účelné umožnit Komisi, aby mohla přijmout nezbytné technické změny dotyčných předpisů;

vzhledem k tomu, že vstup tohoto nařízení v platnost zahrnuje zrušení nařízení Rady (EHS) č. 950/68 ze dne 28. června 1968 o společném celním sazebníku [6] a nařízení Rady č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [7], naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 2055/84 [8],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Zavádí se nomenklatura zboží (dále jen "kombinovaná nomenklatura", nebo zkráceně "KN"), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Společenství.

2. Kombinovaná nomenklatura se skládá z:

a) nomenklatury harmonizovaného systému;

b) dalšího třídění Společenství k této nomenklatuře (dále jen "podpoložky KN"), pokud je specifikována celní sazba;

c) předběžných ustanovení, doplňkových poznámek ke třídám a kapitolám a poznámek pod čarou vztahujících se k podpoložkám KN.

3. Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I.

Všeobecné a smluvní celní sazby společného celního sazebníku a doplňkové statistické jednotky, jakož i další nezbytné informace, jsou uvedeny v této příloze.

Článek 2

Komise zavede integrovaný sazebník Evropských společenství (dále jen "Taric"), který se zakládá na kombinované nomenklatuře. Tento sazebník se skládá z:

a) doplňkového třídění Společenství (dále jen "podpoložky Taricu"), nezbytného k označení zboží, na které se vztahují specifická opatření Společenství uvedená v příloze II;

b) sazeb cel a jiných poplatků;

c) čísel kódů uvedených v čl. 3 odst. 3 a 4;

d) dalších informací nezbytných pro provádění nebo kontrolu plnění příslušných opatření Společenství;

Článek 3

1. Každá podpoložka KN má osmimístný číselný kód:

a) prvních šest míst jsou číselné kódy vztahující se k číslům a položkám nomenklatury harmonizovaného systému;

b) sedmé a osmé místo určuje podpoložky KN. Není-li číslo nebo položka harmonizovaného systému dále roztříděna pro účely Společenství, označí se sedmé a osmé místo číslicemi "00".

2. Deváté místo je vyhrazeno pro použití členskými státy pro další vnitrostátní statistické třídění a bude vkládáno v souladu s čl. 5 odst. 3.

3. Podpoložky Taricu jsou určeny desátým a jedenáctým místem, tvořícím spolu s číselnými kódy uvedenými v odstavci 1 číselné kódy Taricu. Neexistuje-li žádné další třídění Společenství, označí se desáté a jedenácté místo číslicemi "00".

4. Při provádění určitých opatření Společenství, která nejsou na úrovni desátého a jedenáctého místa kódována vůbec nebo nejsou plně kódována, je výjimečně možné použít doplňkový čtyřmístný kód Taricu.

Článek 4

1. Kombinovaná nomenklatura, sazby cel a souvisejících poplatků a sazební opatření obsažená v Taricu nebo v jiných opatřeních Společenství představují společný celní sazebník zmíněný v článku 9 Smlouvy, který se použije na dovoz zboží do Společenství.

2. Kombinovaná nomenklatura, její číselné kódy a případné související doplňkové statistické jednotky se ve Společenství a v členských státech používají pro účely statistik vztahujících se k zahraničnímu obchodu Společenství.

Článek 5

1. Komise a členské státy použijí Taric při uplatňování opatření Společenství týkajících se dovozu do Společenství, a případně vývozu z něj a obchodu mezi členskými státy.

2. Kódy Taricu se použijí na veškerý dovoz zboží zahrnutého v odpovídajících podpoložkách. Použijí se případně u vývozu a při obchodu mezi členskými státy.

3. Členské státy mohou vložit další třídění, která odpovídají jejich vlastním statistickým potřebám, za podpoložky KN, jakož i další třídění, která odpovídají ostatním vnitrostátním potřebám, za podpoložky Taricu.

Tato další třídění budou označena identifikačními kódy v souladu s nařízením (EHS) č. 2793/86.

4. Členské státy, které použijí další třídění pro jiné vnitrostátní účely než statistické, mohou poté, co informují Komisi, odložit používání podpoložek Taricu a příslušných číselných znaků na desátém a jedenáctém místě až do 31. prosince 1989.

Článek 6

Komise zajišťuje řízení a zveřejnění Taricu. Zejména přijme opatření nezbytná k:

a) integrování opatření uvedených v příloze II do Taricu;

b) zavedení kódů Taricu;

c) aktualizaci Taricu;

d) okamžitému informování členských států o změnách podpoložek a kódů Taricu.

Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní a statistickou nomenklaturu, nazývaný "výbor pro nomenklaturu" (dále jen "výbor"), složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Výbor může jednat o kterékoli záležitosti, kterou mu přednese předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu:

a) ohledně kombinované nomenklatury;

b) ohledně nomenklatury Taric nebo jakékoli jiné nomenklatury, která je plně nebo částečně založena na kombinované nomenklatuře nebo která k ní přidává další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatnění sazebních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

Článek 9

1. Postupem podle článku 10 se přijímají opatření týkající se těchto záležitostí:

a) použití kombinované nomenklatury a Taricu, zejména pokud jde o:

- zařazení zboží v nomenklaturách uvedených v článku 8,

- vysvětlivek;

b) změn kombinované nomenklatury beroucích v úvahu změny v požadavcích týkajících se statistik nebo obchodní politiky;

c) změn přílohy II;

d) změn kombinované nomenklatury a úprav cel v souladu s rozhodnutími přijatými Radou nebo Komisí;

e) změn kombinované nomenklatury za účelem jejího přizpůsobení technologickému nebo obchodnímu vývoji nebo za účelem harmonizace nebo vyjasnění textu;

f) změn kombinované nomenklatury vyplývajících ze změn harmonizovaného systému;

g) otázek týkajících se uplatňování, fungování a řízení harmonizovaného systému, které mají být projednány v Radě pro celní spolupráci.

2. Opatření přijatá podle odstavce 1 nemění:

- sazby cel,

- zemědělské dávky, náhrady a jiné peněžní částky vyplývající ze společné zemědělské politiky nebo zvláštních programů, jež se vztahují na zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů,

- množstevní omezení stanovená na základě předpisů Společenství,

- nomenklatury přijaté v rámci společné zemědělské politiky.

3. Změny podpoložek KN se v případě potřeby okamžitě zahrnou do systému Taric jako jeho podpoložky. Tyto podpoložky se zahrnou do KN pouze za podmínek uvedených v článku 12.

Článek 10

1. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme své stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti dané věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Při hlasování ve výboru je hlasům členských států přidělena váha stanovená ve zmíněném článku. Předseda nehlasuje.

2. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise odložit použití opatření, o kterých rozhodla, na tři měsíce ode dne takového sdělení.

3. Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v odstavci 2 přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 11

1. Pokud předpis Společenství nařizuje splnění určitých podmínek, aby se na zboží s ohledem na druh nebo zvláštního použití při dovozu vztahoval zvýhodněný sazební režim, lze tyto podmínky stanovit postupem podle článku 10.

2. "Zvýhodněným sazebním režimem" se pro účely odstavce 1 rozumí jakékoli snížení nebo pozastavení — i v rámci v celních kvót — cla nebo poplatku s rovnocenným účinkem, zemědělské dávky nebo jiné dovozní přirážky existující v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních režimů vztahujících se na určité zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů.

Článek 12

Komise přijme každoročně nařízením úplnou verzi kombinované nomenklatury, jakož i odpovídající všeobecné a smluvní celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropských společenství nejpozději dne 31. října a použije se ode dne 1. ledna následujícího roku

Článek 13

Španělské království a Portugalská republika jsou oprávněny nepoužívat Taric po dobu, během které se použijí přechodná celní ustanovení aktu o přistoupení.

Článek 14

Je-li celní preference přiznána na základě pravidel původu podle nomenklatury Rady pro celní spolupráci platné k 31. prosinci 1987, použijí se tato pravidla i nadále podle předpisů Společenství platných k uvedenému dni.

Článek 15

1. Kódy a označení zboží stanovené na základě kombinované nomenklatury nahrazují kódy a označení stanovené na základě nomenklatur společného celního sazebníku a Nimexe, aniž jsou dotčeny mezinárodní smlouvy uzavřené Společenstvím před vstupem tohoto nařízení v platnost a aniž jsou dotčena opatření přijatá k provádění tohoto nařízení, která se týkají zmíněných nomenklatur. V souladu s tím Komise změní předpisy Společenství přejímající celní a statistickou nomenklaturu.

2. Odkazy různých platných předpisů Společenství na Nimexe se považují za odkazy na kombinovanou nomenklaturu.

Článek 16

Nařízení (EHS) č. 950/68 a (EHS) č. 97/69 se zrušují.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Články 1 až 5 a 12 až 16 se použijí ode dne 1. ledna 1988.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 1987.

Za Radu

předseda

K. E. Tygesen

[1] Úř. věst. C 154, 12.6.1987, s. 6.

[2] Úř. věst. C 190, 20.7.1987.

[3] Stanovisko ze dne 1. července 1987 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 263, 15.9.1986, s. 74.

[5] Úř. věst. L 81, 26.3.1986, s. 29.

[6] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[7] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.

[8] Úř. věst. L 191, 19.7.1984, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU