87/120/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh

Publikováno: Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 39-43 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. ledna 1987 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 1987 Nabývá účinnosti: 16. února 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise

ze dne 14. ledna 1987,

kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh

(87/120/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh [1], naposledy pozměněnou nařízením (EHS) č. 3768/85 [2], a zejména na článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [3], naposledy změněnou směrnicí 86/155/EHS [4], a zejména na čl. 2 odst. 1a a článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh [5], naposledy změněnou směrnicí Komise 86/320/EHS [6], a zejména na čl. 2 odst. 1a a článek 21a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění s osiva olejnin a přadných rostlin na trh [7], naposledy pozměněnou směrnicí 86/155/EHS, a zejména na čl. 2 odst. 1a a článek 20a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh [8], naposledy pozměněnou směrnicí 86/155/EHS, a zejména na čl. 2 odst. 1a a článek 40a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že z níže uvedených důvodů je nutno změnit směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS s ohledem na rozvoj vědeckých a technických poznatků;

vzhledem k tomu, že se ukázalo, že některé botanické názvy použité ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS jsou nesprávné nebo jejich hodnověrnost je nejistá;

vzhledem k tomu, že by se tyto názvy měly sjednotit s názvy běžně užívanými na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že stávající mezinárodní metody připouštějí u partií osiva toleranci 5 % pro maximální hmotnost;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby se ve směrnicích Společenství používaly odpovídající tolerance;

vzhledem k tomu, že se požadavky na předchozí porost a izolaci porostu při produkci osiva řepy stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ukázaly jako vhodné k přijetí ve Společenství;

vzhledem k tomu, že je v důsledku vývoje běžně dosahované kvality osiva vhodné zpřísnit pravidla pro podíl osiva hořké lupiny u osiva sladké lupiny;

vzhledem k tomu, že je nutno upravit přítomnost plevelných rostlin a podíl rostlin s červenými zrny u porostů určených pro produkci osiva rýže;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit přísnější požadavky na podíl červených zrn v osivu rýže;

vzhledem k tomu, že stávající mezinárodní pravidla byla nedávno změněna, pokud jde o maximální hmotnost partií osiva určitých druhů obilovin; že Komise tuto změnu schválila;

vzhledem k tomu, že se proto musí odpovídajícím způsobem upravit maximální hmotnost partií osiva uvedená v pravidlech Společenství pro tyto druhy;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 66/400/EHS se mění takto:

1. V příloze I oddíle A se před bod 1 vkládá nový bod, který zní:

"01. Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva Beta vulgaris odrůdy daného porostu a pole je dostatečně prosto rostlin, jež vzešly z předchozích porostů."

2. V příloze I oddíle A se bod 5 nahrazuje tímto:

"5. Minimální vzdálenost od sousedních zdrojů pylu je

Množitelský porost | Minimální vzdálenost |

1.pro produkci základního osiva: | |

od zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

2.pro produkci certifikovaného osiva: | |

a)řepy cukrové: | |

–od všech níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač výhradně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 600 m |

–od zdrojů pylu cukrové řepy, u nichž je ploidita neznámá | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 300 m |

–je-li předpokládaný opylovači výhradně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 300 m |

–mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva cukrové řepy bez samčí sterility | 300 m |

b)krmné řepy: | |

–od jiných níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač výhradně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy | 600 m |

–od zdrojů pylu krmné řepy, u nichž je ploidita neznámá | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy | 300 m |

–je-li předpokládaný opylovač výhradně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy | 300 m |

–mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva krmné řepy bez samčí sterility | 300 m |

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud existuje dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení. Mezi množitelskými porosty osiva s týmiž opylovači není nutná žádná izolace.

Ploidita u semenonosných a prášících částí množitelského porostu pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin zřízeného na základě směrnice Rady 70/457/EHS [1] Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 1., naposledy změněné směrnicí 86/155/EHS [2] Úř. věst. L 118, 7.5.1986, s. 23., nebo s ohledem na mezinárodní katalogy sestavené v rámci výše uvedené směrnice. Pokud tyto údaje nejsou pro odrůdu uvedeny, pak seploidita považuje za neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m."

3. V příloze II se doplňuje nová věta, která zní:

"Maximální hmotnost partie nelze překročit o více než 5 %."

Článek 2

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 části A se slova uvedená v levém sloupci nahrazují slovy uvedenými v pravém sloupci:

Agrostits tenuis Sibth. | Agrostis capillaris L. |

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl |

Festuca arundinacea Schreb. | Festuca arundinacea Schreber |

Festuca pratensis Huds. | Festuca pratensis Hudson |

Lolium x hybridum Hausskn. | Lolium x boucheanum Kunth |

Trisetum flavescens (L.) Beauv. | Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. |

Medicago x varia Martyn | Medicago x varia T. Martyn |

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. |

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |

2. V čl. 3 odst. 1 se slova uvedená v levém sloupci nahrazují slovy uvedenými v pravém sloupci:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. |

Festuca arundinacea Schreb. | Festuca arundinacea Schreber |

Festuca pratensis Huds. | Festuca pratensis Hudson |

Lolium x hybridum Hausskn. | Lolium x boucheanum Kunth |

Medicago x varia Martyn | Medicago x varia T. Martyn |

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |

3. V příloze II části I bodě 2 oddíle A sloupci 1 tabulky se

- slova "Agrostis tenuis" nahrazují slovy "Agrostis capillaris",

- slova "Lolium x hybridum" nahrazují slovy "Lolium x boucheanum",

- slova "ssp. oleifera" nahrazují slovy "var. oleiformis".

4. V příloze II části I bodě 2 oddíle B písmeni p) se za slovem "nepřekračuje" vkládá údaj "2,5 %" a zbytek písmene se zrušuje.

5. V příloze II části II bodě 2 oddíle A sloupci 1 tabulky se

- slova "Agrostis tenuis" nahrazují slovy "Agrostis capillaris",

- slova "Lolium x hybridum" nahrazují slovy "Lolium x boucheanum",

- slova "ssp. oleifera" nahrazují slovy "var. oleiformis".

6. V příloze II části III bodě 6 se zrušuje písmeno c).

7. V příloze III sloupci 1 tabulky se

- slova "Agrostis tenuis" nahrazují slovy "Agrostis capillaris",

- slova "Lolium x hybridum" nahrazují slovy "Lolium x boucheanum",

- slova "ssp. oleifera" nahrazují slovy "var. oleiformis".

8. V příloze III se doplňuje nová věta, která zní:

"Maximální hmotnost partie nelze překročit o více než 5 %."

Článek 3

Směrnice 66/402/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 části A se slova "kromě Zea mays convar. microsperma (Koern) a Zea mays convar. saccharata Koern" nahrazují slovem "(partim)".

2. V příloze I bodě 3 třetím pododstavci se za slova "Množitelské porosty" vkládají slova "Oryza sativa,".

3. V příloze I bodě 3 se doplňuje nový oddíl, který zní:

"D. Oryza sativa:

Podíl rostlin stávajícího druhu, které lze rozpoznat jako zjevně plané rostliny nebo rostliny s červenými zrny, nepřekračuje

- 0 při produkci základního osiva,

- 1 na 50 m2 při produkci certifikovaného osiva."

4. V příloze II bodě 2 oddíle A sloupci 5 tabulky se čísla "2", "5" a "10" nahrazují čísly "1", "3" a "5".

5. V příloze III sloupci 2 tabulky se číslo "20" v obou případech nahrazuje číslem "25".

6. V příloze III se doplňuje nová věta, která zní:

"Maximální hmotnost partie nelze překročit o více než 5 %.".

Článek 4

Směrnice 69/208/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 části A se slova uvedená v levém sloupci nahrazují slovy uvedenými v pravém sloupci:

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. | Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson |

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. | Brassica napus L. (partim) |

Brassica nigra (L.) W. Koch | Brassica nigra (L.) Koch |

Brassica rapa L. (partim) | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |

2. V čl. 3 odst. 1 se slova uvedená v levém sloupci nahrazují slovy uvedenými v pravém sloupci:

Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. | Brassica napus L. (partim) |

Brassica rapa L. (partim) | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs |

3. V příloze I bodě 2 sloupci 1 tabulky se v obou případech zrušují slova "spp. oleifera".

4. V příloze II části I bodě 1 sloupci 1 tabulky se v obou případech zrušují slova "spp. oleifera".

5. V příloze II části I bodě 3 oddíle A sloupci 1 tabulky se zrušují slova "spp. oleifera".

6. V příloze III sloupci 1 tabulky se zrušují slova "spp. oleifera".

7. V příloze III se doplňuje nová věta, která zní:

"Maximální hmotnost partie nelze překročit o více než 5 %."

Článek 5

Směrnice 70/458/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 části A se slova uvedená v levém sloupci nahrazují slovy uvedenými v pravém sloupci:

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich | Beta vulgaris L. var. vulgaris |

Beta vulgaris L. var. esculenta L. | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. |

Brassica oleracea L. var. acephala DC subvar. laciniata L. | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. |

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. |

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. |

Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. | Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. |

Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. |

Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. |

Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell. | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. |

Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes |

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. | Brassica rapa L. var. rapa |

Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch. | Cichorium intybus L. (partim) |

Foeniculum vulgare P. Mill. | Foeniculum vulgare Miller |

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell | Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. |

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill | Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill |

2. V příloze II bodě 3 písm. a) sloupci 1 tabulky se slova "var. botrytis" nahrazují slovem "(květák)" a slova "(ostatní druhy)" se nahrazují slovy "(ostatní poddruhy)".

3. V příloze III bodě 1 se doplňuje nová věta, která zní:

"Maximální hmotnost partie nelze překročit o více než 5 %."

Článek 6

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 1. července 1988. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. ledna 1987.

Za Komisi

Frans Andriessen

místopředseda

[1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66.

[2] Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8.

[3] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[4] Úř. věst. L 118, 7.5.1986, s. 23.

[5] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

[6] Úř. věst. L 200, 23.7.1986, s. 38.

[7] Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

[8] Úř. věst. L 225, 12.10.1970, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU