31980L1189Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1980, kterou se v důsledku přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím technicky přizpůsobuje směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách

Publikováno: Úř. věst. L 366, 31.12.1980 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 4. prosince 1980 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. ledna 1981 Nabývá účinnosti: 27. ledna 1981
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1272/2008 Pozbývá platnosti: 1. června 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 4. prosince 1980,

kterou se v důsledku přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím technicky přizpůsobuje směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách

(80/1189/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na článek 146 tohoto aktu,

vzhledem k tomu, že by měly být pozměněny přílohy I až IV směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [1], zásadně pozměněné směrnicemi Komise 76/907/EHS [2] a 79/370/EHS [3] a naposledy pozměněné směrnicí Rady 79/831/EHS [4], a to doplněním řecké verze názvů příslušných nebezpečných látek a jiných termínů stanovených pro označování těchto látek,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V přílohách I až IV směrnice 67/548/EHS se vkládá řecký text uvedený v přílohách I až IV této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1981. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Řecké republiky.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 1980.

Za Radu

předseda

J. Barthel

[1] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Úř. věst. L 360, 30.12.1976, s. 1.

[3] Úř. věst. L 88, 7.4.1979, s. 1.

[4] Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam klasifikovaných nebezpečných látek seřazených podle atomového čísla prvku, který nejvíce charakterizuje jejich vlastnosti

Viz směrnice Komise 93/72/EHS, Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 30.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 80.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Povaha specifického rizika spojeného s nebezpečnými látkami

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 85.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami

Viz směrnice Komise 2001/59/ES, Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 123.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU