(EHS) č. 337/75Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

Publikováno: Úř. věst. L 39, 13.2.1975 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. února 1975 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. února 1975 Nabývá účinnosti: 16. února 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/128 Pozbývá platnosti: 20. února 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 337/75

ze dne 10. února 1975

o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že Rada stanovila rozhodnutím ze dne 2. dubna 1963 [3] v souladu s článkem 128 Smlouvy obecné zásady pro provádění společné politiky odborného vzdělávání;

vzhledem k tomu, že Komise má podle článku 118 Smlouvy za úkol podporovat úzkou spolupráci mezi členskými státy v sociální oblasti, zejména v záležitostech, jež se týkají odborného a dalšího vzdělávání;

vzhledem k tomu, že Rada v usnesení ze dne 21. ledna 1974 o sociálním akčním programu [4] stanoví jako jeden z cílů programu provádění společné politiky odborného vzdělávání za účelem postupného dosažení základních cílů, zejména sbližování úrovní vzdělávání, a to vytvořením Evropského střediska pro odborné vzdělávání; že Rada zahrnula tento cíl mezi priority;

vzhledem k tomu, že provádění společné politiky odborného vzdělávání přináší stále složitější problémy, jejichž řešení vyžaduje širokou součinnost zúčastněných, a zejména sociálních partnerů;

vzhledem k tomu, že zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání jako subjektu, který je nezávislý na útvarech Komise, ale musí s nimi plně spolupracovat, je nezbytné pro účinné provádění této společné politiky; že Smlouva nestanoví zvláštní pravomoci nezbytné pro zřízení tohoto střediska;

vzhledem k tomu, že středisko se zřizuje v rámci Evropských společenství a vykonává svou činnost v souladu s právem Společenství; že by měly být vymezeny podmínky pro uplatnění některých obecných ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen "středisko").

Středisko má ve všech členských státech nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jaká je přiznávána právnickým osobám.

Středisko je neziskovou organizací. Má sídlo v Západním Berlíně.

Článek 2

1. Úkolem střediska je pomáhat Komisi při podpoře a rozvoji odborného vzdělávání a přípravy při zaměstnání na úrovni Společenství.

K tomuto účelu přispívá středisko v rámci obecných zásad stanovených Společenstvím svými vědeckými a technickými činnostmi k provádění společné politiky odborného vzdělávání.

Zejména podporuje výměnu informací a zkušeností.

2. Hlavními úkoly střediska jsou:

- připravovat výběrovou dokumentaci zejména o současné situaci, o nejnovějším vývoji a výzkumu v příslušných oblastech a o záležitostech týkajících se struktur odborného vzdělávání,

- přispívat k dalšímu rozvoji a koordinaci výzkumu v uvedených oblastech,

- zajišťovat šíření potřebné dokumentace a informací,

- podněcovat iniciativy, které by mohly usnadnit jednotný přístup k problémům odborného vzdělávání. V této oblasti se činnost střediska zaměří především na problematiku sbližování úrovní odborného vzdělávání, aby se dosáhlo vzájemného uznávání osvědčení a jiných dokladů o ukončení odborného vzdělávání,

- vytvořit místo setkávání všech zúčastněných.

3. Středisko přihlíží ve své činnosti ke vztahům mezi odbornou přípravou a ostatními oblastmi vzdělávání.

Článek 3

1. Středisko přijímá nezbytná opatření pro plnění svých úkolů. Může zejména:

- pořádat kurzy a semináře,

- uzavírat studijní smlouvy a pořádat nebo případně provádět pilotní nebo individuální projekty napomáhající provádění pracovního programu střediska,

- vydávat a šířit potřebnou dokumentaci, zejména věstník Společenství o odborné přípravě.

2. Při plnění svých úkolů si středisko vytváří vhodné styky, zejména se specializovanými subjekty, veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními, s orgány veřejné moci a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Článek 4

1. Středisko řídí správní rada, která se skládá z 30 členů, z nichž

a) devět členů zastupuje vlády členských států;

b) devět členů zastupuje organizace zaměstnavatelů;

c) devět členů zastupuje odborové organizace zaměstnanců;

d) tři členové zastupují Komisi.

Členy uvedené v písmenech a), b) a c) jmenuje Rada, a sice vždy jednoho zástupce za členský stát pro každou z uvedených skupin.

Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

2. Funkční období členů správní rady je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

3. Správní rada volí z řad svých členů předsedu a tři místopředsedy na dobu jednoho roku.

4. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát ročně nebo na žádost nejméně třetiny členů správní rady.

5. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána nadpoloviční většinou jejích členů.

Článek 5

Správní rada přijme jednací řád, který vstupuje v platnost po schválení Radou po konzultaci Komise.

Správní rada rozhoduje o zřizování pracovních skupin ad hoc podle požadavků ročního pracovního programu. Pravidelně informuje Komisi o činnosti střediska.

Článek 6

1. Ředitele střediska jmenuje Komise ze seznamu uchazečů předloženého správní radou.

2. Funkční období ředitele je pětileté a může být jmenován opakovaně.

Článek 7

1. Ředitel provádí rozhodnutí správní rady a odpovídá za každodenní řízení střediska. Je právním zástupcem střediska.

2. Připravuje a organizuje práci správní rady a zajišťuje sekretariát pro její zasedání.

3. Koordinuje činnost pracovních skupin.

4. Odpovídá za personální záležitosti aza přijímání a propouštění zaměstnanců.

5. Za svou činnost odpovídá správní radě.

Článek 8

1. Na základě návrhu předloženého ředitelem přijme správní rada po dohodě s Komisí roční pracovní program. Program vezme v úvahu priority požadované orgány Společenství.

2. Středisko plánuje svou činnost s přihlédnutím k činnosti jiných subjektů v oblasti odborného vzdělávání.

Článek 9

Správní rada přijme nejpozději do 31. března výroční souhrnnou zprávu o činnosti a finanční situaci střediska a předloží ji Komisi.

Článek 10

Správní rada sestaví výkaz všech příjmů a výdajů, který musí být vyrovnaný, pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku.

Článek 11

1. Správní rada zašle Komisi nejpozději do 31. března každého roku odhad příjmů a výdajů. Tento odhad, který obsahuje plán pracovních míst, postoupí Komise Radě spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropských společenství.

2. Každý rok se do rozpočtu Evropských společenství do zvláštního okruhu rozpočtu zahrne dotace pro středisko.

Na položky rozpočtu odpovídající této dotaci se vztahuje postup platný pro převod položek z jedné kapitoly rozpočtu do druhé.

Rozpočtový orgán určí plán pracovních míst střediska.

3. Správní rada přijme odhad příjmů a výdajů před začátkem rozpočtového roku a upraví ho podle dotace schválené rozpočtovým orgánem. Takto přijatý odhad předá Komise rozpočtovému orgánu.

Článek 12

1. Finanční nařízení týkající se střediska budou přijata na základě článku 209 Smlouvy.

2. Správní rada předloží Komisi a kontrolní komisi nejpozději do 31. března výkaz příjmů a výdajů střediska za uplynulý rozpočtový rok. Kontrolní komise je přezkoumá v souladu s čl. 206 druhým pododstavcem Smlouvy.

3. Komise předloží Radě a Evropskému parlamentu nejpozději do 31. října účty a zprávu kontrolní komise spolu s vlastními připomínkami. Rada a Evropský parlament udělí správní radě střediska absolutorium v souladu s postupem podle čl. 206 čtvrtého pododstavce Smlouvy.

4. Kontrolu závazků a plateb všech výdajů a kontrolu stanovení a výběru všech příjmů střediska provede finanční kontrolor Komise.

Článek 13

Předpisy týkající se zaměstnanců střediska přijímá Rada na návrh Komise.

Článek 14

Členové správní rady, ředitel a zaměstnanci střediska, jakož i každá osoba, která se účastní činnosti střediska, jsou povinni neposkytovat ani po skončení své činnosti informace, na které se podle jejich povahy vztahuje služební tajemství.

Článek 15

Na středisko se vztahuje jazyková úprava Evropských společenství.

Článek 16

Na středisko se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 17

1. Smluvní odpovědnost střediska se řídí právem použitelným na danou smlouvu.

Soudní dvůr Evropských společenství je příslušný na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené střediskem.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti uhradí středisko, v souladu s obecnými právními zásadami společnými právním řádům členských států, škodu, kterou způsobilo ono nebo jeho zaměstnanci při výkonu svých povinností.

Pro rozhodování sporů o náhradě této škody je příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči středisku se řídí předpisy, které se vztahují na zaměstnance střediska.

Článek 18

Členské státy, členové správní rady a třetí osoby přímo nebo osobně dotčené se mohou obrátit na Komisi, aby posoudila právnost jakéhokoli výslovného nebo mlčky učiněného jednání střediska.

Komisi musí být věc předložena do patnácti dnů ode dne, kdy se zúčastněná strana poprvé dozví o tomto jednání.

Komise přijme rozhodnutí do jednoho měsíce. Jestliže nerozhodne v této lhůtě, je podání považováno za zamítnuté.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 1975.

Za Radu

předseda

G. Fitzgerald

[1] Úř. věst. C 127, 18.10.1974, s. 20.

[2] Úř. věst. C 125, 16.10.1974, s. 41.

[3] Úř. věst. 63, 20.4.1963, s. 1338/63.

[4] Úř. věst. C 13, 12.2.1974, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU