188/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Částka: 188 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 20. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
188

VYHLÁŠKA
ze dne 20. června 2024,
kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 66 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy, se mění takto:

          1. V § 1 se za slova „Evropské unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1a)“.

        Poznámka pod čarou č. 1a zní:

________________
1a)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU, v platném znění.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU