160/2024 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Částka: 160 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. června 2024 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 10. června 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
160

VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2024
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin        Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 152/2023 Sb. a zákona č. 167/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 1 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dítětem předškolního věku dítě, které nedovršilo 6 let věku nebo nezahájilo povinnou školní docházku,

b)   žákem fyzická osoba po zahájení povinné školní docházky do doby poskytování vzdělávání, školských služeb nebo péče v zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo v provozovně pro výchovu a vzdělávání,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Prostorové podmínky
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Zásobování vodou
§ 11 - Lesní mateřská škola
§ 12 - Ubytování
§ 13 - Vybavení nábytkem
§ 14 - Osvětlení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Mikroklimatické podmínky
§ 20 - Provozní podmínky
§ 21  
§ 22 - Přechodná ustanovení
§ 23 - Dostupnost českých technických norem
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky na hygienické zařízení
Příloha č. 2 - Zásady pro práci dětí a žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku
Příloha č. 3 - Požadavky na denní, elektrické a sdružené osvětlení
Příloha č. 4 - Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek
Zavřít
MENU