140/2024 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

Částka: 140 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. června 2024 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 22. května 2024 Nabývá účinnosti: 1. července 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu
Zavřít

140

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2024,

kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. f) až j) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb., se mění takto:

1

V úvodní větě vyhlášky se slova § 20 odst. 1 písm. i) až m) nahrazují slovy § 20 odst. 1 písm. f) až j).

2

§ 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 5 písm. b) se před slovo vlastnosti vkládají slova popis a další.

3

§ 2 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) U objektů a zařízení technické infrastruktury se dále vede údaj o tom, že se jedná o kritickou infrastrukturu, pokud mají být údaje o poloze těchto objektů a zařízení vedeny způsobem podle § 3 odst. 2.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

4

§ 2 odst. 5 se číslo 3 nahrazuje číslem 4.

5

Poznámka pod čarou č. 1 zní: § 63 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon..

6

§ 2 odst. 7 se číslo 5 nahrazuje číslem 6.

7

§ 2 odst. 8 se na konci písmene a) slovo a zrušuje a vkládá se nové písmeno b), které zní:

b

údajů o tom, že objekty a zařízení technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, a

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

8

§ 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Je-li technická infrastruktura kritickou infrastrukturou podle jiného právního předpisu a vyhodnotí-li její vlastník, že je to potřebné pro její ochranu, vedou se údaje o její poloze pouze v neveřejné části digitální technické mapy. Ve veřejné části digitální technické mapy se v takovém případě namísto údajů o poloze vedou údaje o přibližném umístění technické infrastruktury; údaje o přibližném umístění technické infrastruktury přitom musí vymezovat území tak, aby se v jeho rámci příslušná technická infrastruktura skutečně nacházela, údaje o výšce se ve vztahu k údajům o přibližném umístění technické infrastruktury nevedou.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

9

§ 3 odst. 2 se slova její ochranu nahrazují slovy zajišťování odolnosti subjektu kritické infrastruktury.

10

§ 5 odstavec 2 zní:

(2) Došlo-li vznikem, změnou nebo zánikem objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, ke změně údajů o jejich poloze nebo výšce, předají se údaje prostřednictvím geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy. Obsah geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

11

§ 5 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

12

§ 5 odst. 4 větě první se slova a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, pokud má být použita jako podklad pro vedení digitální technické mapy, a věta čtvrtá zrušují.

13

§ 7 odst. 3 větě první se slova krajů a podle území zrušují a slovo nebo za slovem obcí se nahrazuje slovy , v rámci územně členěných statutárních měst podle území městských částí nebo městských obvodů a v rámci hlavního města Prahy podle.

14

§ 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

údaj o tom, zda je vlastník, provozovatel nebo správce technické infrastruktury subjektem kritické infrastruktury.

15

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy

Objekty a zařízení, které jsou obsahem digitální technické mapy, se člení do těchto kategorií:

1

Budovy

2

Dopravní stavby

3

Vodní díla

4

Stavby technické infrastruktury

5

Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

6

Rekreační, kulturní a sakrální stavby

7

Součásti a příslušenství staveb

8

Vodstvo, vegetace a terén

9

Geodetické prvky

10

Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

11

Ochranná a bezpečnostní pásma

Použité zkratky:

 • TI – technická infrastruktura

 • DI – dopravní infrastruktura

 • ZPS – základní prostorová situace

 • OP – ochranné pásmo

 • BP – bezpečnostní pásmo

 • EK – elektronická komunikace

 • Nev. údaj – neveřejný údaj

1

Budovy

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další
vedené údaje
Hodnoty,
kterých mohou
vedené údaje
nabývat
Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPS DI TI
Skupina: Objekt budovy
budova x geometrie plocha x 010000001
2

Dopravní stavby

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPS DI TI
Skupina: Silniční doprava
obvod pozemní komunikace x geometrie plocha x 0100000003
označení komunikace - -
osa pozemní komunikace x geometrie linie x 0100000004
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
kategorie pozemní komunikace dálnice I. třídy
dálnice II. třídy
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
místní komunikace I. třídy
místní komunikace II. třídy
místní komunikace III. třídy
místní komunikace IV. třídy
účelová komunikace
neveřejně přístupná účelová komunikace
nezjištěno
číslo E-TAHU -
typ úseku pozemní komunikace zemní těleso komunikace
most přesypaný most
tunel
nezjištěno
počet jízdních pruhů -
označení komunikace -
dopravní uzel silniční sítě x geometrie bod x 0100000311
číslo uzlu -
čísla křižujících komunikací -
typ uzlu křižovatka odpočívka hraniční přechod ČR hranice přívozu hranice nevybudovaného úseku hranice vojenského prostoru konec úseku
provozní plocha pozemní komunikace

x geometrie plocha x 0100000005
typ pozemní komunikace komunikace
okružní křižovatka
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace
nezjištěno
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
chodník x geometrie plocha x 0100000007
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
cyklostezka x geometrie plocha x 0100000009
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
označení cyklostezky -
parkoviště, odstavná plocha x geometrie plocha x 0100000011
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
dopravní ostrůvek x geometrie plocha x 0100000013
dělící pás x geometrie plocha x 0100000015
nájezd x geometrie plocha x 0100000017
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
přidružená plocha pozemní komunikace x geometrie plocha x 0100000320
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
Skupina: Drážní doprava
obvod dráhy x geometrie plocha x 0100000019
osa železniční tratě x geometrie linie x 0100000020
typ úseku železniční tratě zemní těleso
most
tunel
nezjištěno
kategorie železniční tratě celostátní
regionální
místní
vlečka
zkušební
jiná
nezjištěno
typ železniční tratě vysokorychlostní
konvenční
nezjištěno
označení tratě -
počet kolejí -
elektrizace železniční tratě elektrizovaná
neelektrizovaná
nezjištěno
souhrnná plocha železničních drah x geometrie plocha x 0100000312
typ úseku železniční tratě zemní těleso
most
tunel
nezjištěno
osa koleje železniční tratě x geometrie linie x 0100000021
rok geodetického pořízení -
rozchod kolejí 1435 mm 
760 mm 
splítka
jiný
nezjištěno
železniční přejezd x geometrie plocha x 0100000022
evidenční číslo objektu -
tramvajová dráha x geometrie plocha x 0100000024
osa tramvajové dráhy x geometrie linie x 0100000026
osa koleje tramvajové dráhy x geometrie linie x 0100000027
pozemní lanová dráha x geometrie plocha x 0100000028
osa pozemní lanové dráhy x geometrie linie x 0100000030
druh dopravy lanové dráhy nákladní
osobní
nezjištěno
osa koleje pozemní lanové dráhy x geometrie linie x 0100000031
speciální dráha x geometrie plocha x 0100000035
osa speciální dráhy x geometrie linie x 0100000037
osa koleje speciální dráhy x geometrie linie x 0100000038
visutá lanová dráha x geometrie linie x 0100000039
dopravně významné místo na dráze x geometrie plocha nebo bod x 0100000040
typ dopravně významného místa na dráze stanice
zastávka odbočka nákladiště jiné nezjištěno
Skupina: Vodní doprava
plavební komora x geometrie plocha nebo bod 0100000041
označení objektu -
sledovaná vodní cesta x geometrie linie nebo plocha 0100000043
název sledované vodní cesty -
zařazení sledované vodní cesty dopravně významná využívaná
dopravně významná využitelná
účelová
plánovaná
třída dopravně významné vodní cesty místního významu třídy 0 
místního významu třídy I 
mezinárodního významu třídy IV 
mezinárodního významu třídy Va 
mezinárodního významu třídy Vb
typ sledované vodní cesty vedená řekou
vedená plavebním kanálem jiná vodní plocha
označení objektu -
vodní část přístavu x geometrie plocha nebo bod 0100000045
označení objektu -
typ přístavu veřejný
neveřejný
jiný
nezjištěno
ochranná funkce ano
ne
pozemní část přístavu x geometrie plocha nebo bod x 0100000325
označení objektu -
typ přístavu veřejný
neveřejný
jiný
nezjištěno
ochranná funkce ano
ne
Skupina: Letecká doprava
vzletová a přistávací dráha x geometrie plocha x 0100000046
typ povrchu vzletové a přistávací dráhy asfaltobeton
cementobeton
tráva
nezjištěno
letiště x geometrie plocha x 0100000047
druh letiště veřejné s vnitrostátním provozem
veřejné s mezinárodním provozem
neveřejné s vnitrostátním provozem
neveřejné s mezinárodním provozem
vojenské
nezjištěno
označení letiště -
heliport x geometrie plocha nebo bod x 0100000048
označení objektu -
označení heliportu -
umístění heliportu úrovňový
mimoúrovňový
nezjištěno
letecká stavba x geometrie plocha nebo bod x 0100000049
označení objektu -
typ letecké stavby podzemní jiná
nezjištěno
zařízení pro letecký provoz x geometrie bod x 0100000050
označení objektu -
typ zařízení pro letecký provoz přehledový systém
radionavigační zařízení
radiokomunikační systém
světelné zařízení jiné
nezjištěno
Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin
příkop, násep, zářez dopravní stavby x geometrie plocha x 0100000051
nástupiště x geometrie plocha x 0100000053
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
manipulační plocha x geometrie plocha x 0100000055
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
obvod mostu x geometrie plocha x 0100000057
typ mostu silniční
železniční
pro vodní dopravu
lávka pro pěší a cyklisty
přechod pro volně žijící živočichy
sdružený
nezjištěno
označení komunikace nebo tratě -
plocha mostní konstrukce x geometrie plocha x 0100000058
portál tunelu x geometrie plocha x 0100000060
provozní plocha tunelu x geometrie plocha x 0100000062
typ tunelu železniční
silniční
pro cyklisty a chodce
pro vodní dopravu
sdružený jiný
nezjištěno
portál podchodu x geometrie plocha x 0100000064
provozní plocha podchodu x geometrie plocha x 0100000066
Skupina: Zařízení dopravních staveb
stojan nabíjení, výdejní stojan x geometrie bod x 0100000068
typ nabíjecího/výdejního média nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
CNG
LPG
LNG
benzin/nafta
vodík
jiné nezjištěno
svodidlo x geometrie linie x 0100000318
typ svodidla jednoduché
zdvojené
nezjištěno
protihluková stěna x geometrie linie x 0100000319
mostní váha x geometrie plocha x 0100000070
objekt odvodnění stavby x geometrie linie nebo plocha nebo bod x 0100000329
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu odvodnění stavby liniový odvodňovač vpusť kanalizační sítě odtokové potrubí vsakovací jímka jiný
3

Vodní díla

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPS DI TI
Skupina: Nádrž
nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem x geometrie plocha x 0100000072
typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem vodní nádrž
vyrovnávací nádrž jezová zdrž
jiná
nezjištěno
nádrž bez vzdouvacího objektu x geometrie plocha x 0100000330
typ nádrže bez vzdouvacího objektu retenční
dešťová
usazovací
jiná
nezjištěno
Skupina: Vzdouvací stavba
hráz geometrie plocha x 0100000331
jez geometrie plocha x 0100000332
štěrková přehrážka x geometrie plocha x 0100000333
Skupina: Stavba v korytě vodního toku
stupeň x geometrie plocha nebo bod x 0100000076
stavebně upravené koryto x geometrie plocha x 0100000078
zatrubněný vodní tok x geometrie linie x 0100000334
dimenze - x
materiál -
Skupina: Přivaděč povrchových vod, náhon, odpad
přivaděč, náhon, odpad x geometrie linie nebo plocha x 0100000118
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ přivaděče odkrytý
trubní štola jiný
nezjištěno
dimenze - x
materiál -
zařízení přivaděče x geometrie bod x 0100000119
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení přivaděče šachta jiné
nezjištěno
Skupina: Stavba k melioracím pozemků
meliorační příkop, žlab x geometrie plocha x 0100000080
osa melioračního příkopu, žlabu, drénu x geometrie linie x 0100000082
druh melioračních opatření odvodnění
závlaha
opatření proti vodní erozi- příkop
opatření proti vodní erozi- průleh
opatření proti větrné erozi
revitalizace půdy
vsakovací objekt
nezjištěno
rok výstavby -
materiál -
meliorační šachta x geometrie bod x 0100000083
Skupina: Stavba a zařízení k ochraně před povodněmi
protipovodňová zábrana x geometrie plocha nebo linie x 0100000085
typ protipovodňové zábrany hráz
zeď
stavební základy mobilní
zábrany
jiná
osa protipovodňové zábrany x geometrie linie 0100000335
typ protipovodňové zábrany hráz zeď
stavební základy mobilní
zábrany
jiná
suchá nádrž x geometrie plocha x 0100000087
objekt nebo zařízení k ochraně před povodněmi geometrie bod nebo linie x 0100000089
typ objektu nebo zařízení k ochraně před povodněmi hradítko hradidlové šachty
hrazení, uzávěr, vrata
patka protipovodňové stěny
odlehčovací koryto
jiný
4

Stavby technické infrastruktury

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPS DI TI
Skupina: Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury
kolektor x geometrie linie x 0100000091
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
technický kanál x geometrie linie x 0100000092
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ technického kanálu kabelovod
technický podpovrchový kanál
kabelová lávka / žlab
chránička
jiná ochranná konstrukce
nezjištěno
sdílený objekt TI x geometrie bod x 0100000093
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ sdíleného objektu TI sdružená rozvodná skříň šachta vstupní šachta kabelová odbočka technická komora inspekční komora kabelová komora armaturní komora jiný
nezjištěno
podpěrné zařízení x geometrie bod x 0100000095
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ podpěrného zařízení stožár příhradový
stožár jiný
sloup elektrického veřejného osvětlení
sloup plynového veřejného osvětlení
sloup trakčního vedení
sloup jiný
nástěnná konzola
střešník
portál
hák
typ sloupu betonový
dřevěný
kovový
nezjištěno
jiná technologická stavba TI x geometrie bod x 0100000096
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
průběh jiné technologické stavby TI x geometrie linie x 0100000097
stav objektu provozováno
neprovozováno nezjištěno
x
Skupina: Elektrické vedení
trasa elektrické sítě x geometrie linie x 0100000098
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
počet vedení v trase -
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
typ trasy elektrické sítě silové vedení
zemnící lano
zemnič
nezjištěno
maximální napěťová hladina NN 
VN 
VVN
ZVN
nezjištěno
maximální provozní napětí 0,4 kV 
0,5 kV 
3 kV 
5 kV 
6 kV 
10 kV 
22 kV 
35 kV 
110 kV 
220 kV 
400 kV 
nezjištěno
provozní napětí -
izolace venkovního vedení základní
bez izolace
nezjištěno
provozní prostor elektrické sítě x geometrie plocha x 0100000322
trasa místní elektrické sítě x geometrie linie x 0100000099
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
typ trasy místní elektrické sítě veřejné osvětlení
světelná signalizace
osvětlovací síť staveb
nezjištěno
trasa odběrného elektrického zařízení x geometrie linie x 0100000100
stav objektu provozováno
neprovozováno nezjištěno
x
zařízení elektrické sítě x geometrie bod x 0100000101
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení elektrické sítě skříň elektrické sítě
jiné
výrobna elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW x geometrie plocha nebo bod x 0100000102
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ výrobny elektřiny geotermální
jaderná
vodní
fotovoltaická
tepelná
větrná
bioplynová
nezjištěno
instalovaný výkon -
stanice elektrické sítě x geometrie plocha nebo bod x 0100000103
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
maximální napěťová hladina NN 
VN 
VVN
ZVN
nezjištěno
maximální provozní napětí 0,4 kV 
0,5 kV 
3 kV 
5 kV 
6 kV 
10 kV 
22 kV 
35 kV 
110 kV 
220 kV 
400 kV 
nezjištěno
provozní napětí -
typ stanice elektrické sítě transformační stanice
stanice přenosové soustavy
stanice distribuční soustavy
spínací stanice
měnírna
jiná
druh stanice elektrické sítě kompaktní a zděná
stožárová
věžová
venkovní
vestavěná
nezjištěno
jaderné zařízení x geometrie plocha nebo bod x 0100000104
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ jaderného zařízení reaktor
sklad
úložiště
jiné
Skupina: Elektronická komunikace
trasa sítě EK x geometrie linie x 0100000105
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
počet vedení v trase -
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
materiál trasy sítě EK metalická
optická
metalická + optická
nezjištěno
x
způsob ochrany vedení sítě EK bez ochrany vedení
plastová trubka
svazek mikrotrubiček
nezjištěno
trasa rádiového směrového spoje x geometrie linie x 0100000106
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
zařízení sítě EK  x geometrie bod x 0100000107
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení sítě EK
venkovní rozvaděč EK 
bod pro přístup nebo propojení sítí EK uvnitř budov

technologický objekt sítě EK x geometrie plocha nebo bod x 0100000108
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ technologického objektu sítě EK radioteleskop
technologická budova EK 
telekomunikační věž
technologický kontejner sítě EK
Skupina: Plynovod
trasa plynovodní sítě x geometrie linie x 0100000109
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
dimenze - x
trasa plynovodní přípojky x geometrie linie x 0100000328
stav trasy sítě TI provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL nezjištěno
dimenze - x
trasa odběrného plynového zařízení x geometrie linie x 0100000110
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
dimenze - x
zařízení plynovodní sítě x geometrie bod x 0100000111
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení plynovodní sítě šoupě
skříň šachta
jiné
x
umístění objektu samostatně stojící
na objektu
nezjištěno
technologický objekt plynovodní sítě x geometrie plocha nebo bod x 0100000112
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
typ technologického objektu plynovodní sítě kompresní stanice
regulační stanice
distribuční regulátor
odorizační stanice
výrobna plynu
stanice katodové ochrany
podzemní zásobník plynu
plnírna plynu
armaturní uzel
nadzemní zásobník plynu
pomocné rozvody
sonda
jiný
Skupina: Vodovod
trasa vodovodní sítě x geometrie linie x 0100000113
IČME - x
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
typ trasy vodovodní sítě přiváděcí řad
rozvodná vodovodní síť jiná
nezjištěno
typ média vodovodní sítě voda pitná
voda surová
voda užitková jiné
nezjištěno
dimenze - x
materiál -
trasa vodovodní přípojky x geometrie linie x 0100000114
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
dimenze - x
materiál -
zařízení vodovodní přípojky x geometrie plocha nebo bod x 0100000116
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení vodovodní přípojky
šachta měrná a kontrolní
jiné
objekt vodovodní sítě x geometrie plocha nebo bod x 0100000336
IČME - x
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu vodovodní sítě vodojem
věžový vodojem
zemní úpravna vody
čerpací stanice
šachta vodovodní sítě
pítko
jiný
typ média vodovodní sítě voda pitná
voda surová
voda užitková jiné
nezjištěno
Skupina: Kanalizace
trasa stokové sítě x geometrie linie x 0100000121
IČME - x
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno
zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě
nezjištěno
typ trasy stokové sítě stoková síť
přiváděcí stoka jiná
nezjištěno
účelové zařazení stokové sítě jednotná
srážková
splašková
průmyslová
jiné
nezjištěno
druh stokové sítě gravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze - x
materiál -
trasa kanalizační přípojky x geometrie linie x 0100000122
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
účelové zařazení stokové sítě jednotná
srážková
splašková
průmyslová
jiné
nezjištěno
druh stokové sítě gravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze - x
materiál -
zařízení kanalizační přípojky x geometrie plocha nebo bod x 0100000124
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení kanalizační přípojky revizní šachta
měrná šachta
domovní čerpací stanice
vsakovací zařízení s přepadem
jiné
objekt stokové sítě x geometrie plocha nebo bod x 0100000337
IČME - x
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ objektu stokové sítě čistírna odpadních vod
čerpací stanice
komora odlehčovací
komora jiná
kanalizační výusť
retenční nádrž na stokové síti
podtlaková stanice
šachta kanalizační
odlučovač lehkých kapalin
jiný
Skupina: Produktovod
trasa sítě produktovodu x geometrie linie x 0100000127
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod
kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě nezjištěno
dimenze - x
zařízení sítě produktovodu x geometrie plocha nebo bod x 0100000128
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení sítě produktovodu šachta
nezjištěno
technologický objekt sítě produktovodu x geometrie plocha nebo bod x 0100000129
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
Skupina: Teplovod
trasa teplovodní sítě x geometrie linie x 0100000130
stav trasy sítě TI  provozováno
neprovozováno zrušeno
nezjištěno
x
vedení sítě v jiné stavbě kolektor
technický kanál
teplovod kanalizace
tunel
most
portál
jiná stavba
nevede v jiné stavbě nezjištěno
typ trasy teplovodní sítě primární sekundární
nezjištěno
typ teplovodní sítě teplovod
horkovod
parovod
nezjištěno
dimenze - x
zařízení teplovodní sítě x geometrie bod x 0100000131
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení teplovodní sítě odvětrávání teplovodu
šachta
jiné
technologický objekt teplovodní sítě x geometrie plocha nebo bod x 0100000132
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ technologického objektu teplovodní sítě teplárna
kotelna
jiný
nezjištěno
Skupina: Potrubní pošta
trasa potrubní pošty x geometrie linie x 0100000133
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
dimenze - x
zařízení potrubní pošty x geometrie bod x 0100000134
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ zařízení potrubní pošty šoupě
jiné
Skupina: Zařízení staveb technické infrastruktury
povrchový znak TI x geometrie bod x 0100000135
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ povrchového znaku TI šachta vstupní
šachta kabelovodní
zařízení elektrické sítě
zařízení sítě EK 
zařízení plynovodní sítě
objekt vodovodní sítě
objekt stokové sítě
zařízení sítě produktovodu
zařízení teplovodní sítě
jiný
orientační sloupek TI x geometrie bod x 0100000136
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ inženýrské sítě elektrické vedení
elektronická komunikace
plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod
nezjištěno
trasa protikorozní ochrany x geometrie linie x 0100000137
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ protikorozní ochrany katodická
elektropolarizovaná drenáž
anoda
propojovací kabeláž
nezjištěno
typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod síť elektronických komunikací sdílená
nezjištěno
zařízení protikorozní ochrany x geometrie plocha nebo bod x 0100000138
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ inženýrské sítě s protikorozní ochranou plynovod
vodovod
kanalizace
produktovod
teplovod síť elektronických komunikací sdílená
nezjištěno
jiné zařízení staveb TI  x geometrie bod x 0100000139
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
x
typ jiného zařízení staveb TI hlásič IZS
reproduktor
venkovní hodiny
nezjištěno
umístění objektu samostatně stojící
na objektu
nezjištěno
5

Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Důlní dílo, důlní stavba
důl, lom x geometrie plocha x 0100000140
plocha rekultivace x geometrie plocha x 0100000142
úložné místo těžebního odpadu x geometrie plocha x 0100000144
jiné důlní dílo, důlní stavba x geometrie plocha x 0100000146
Skupina: Odpadové hospodářství
skládka odpadů x geometrie plocha nebo bod x 0100000148
stav skládky odpadův provozu
uzavřeno
nezjištěno
způsob rekultivace-
datum rekultivace-
typ odpaduostatní odpad
nebezpečný odpad
nezjištěno
kapacita-
spalovna x geometrie plocha nebo bod x 0100000149
stav objektu provozováno
neprovozováno nezjištěno
kapacita-
jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů xgeometrieplocha nebo bod x0100000150
stav objektu provozováno
neprovozováno nezjištěno
typ zařízení na odstraňování odpadů zařízení na odstraňování BRO
zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu
jiné
nezjištěno
povolení nakládání s nebezpečným odpadem povoleno
bez povolení
nezjištěno
kapacita-
odkaliště xgeometrieplocha nebo bod x0100000151
stav objektu provozováno
neprovozováno nezjištěno
6

Rekreační, kulturní a sakrální stavby

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci
hřištěx geometrieplocha x0100000152
Skupina: Stavba kulturní, sakrální
drobná sakrální stavba x geometrieplocha nebo bod x0100000154
typ drobné sakrální stavbykříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
hřbitovx geometrieplocha x0100000157
drobná kulturní stavba

x geometrieplocha nebo bod x0100000159
typ drobné kulturní stavby kašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno
7

Součásti a příslušenství staveb

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Stavba společná pro více skupin
plotx geometrielinie x0100000162
druh plotu dřevěný
drátěný
kovový
zděný
živý jiný
nezjištěno
podezdívkax geometrieplocha x0100000163
stavebně upravený vjezd na pozemek x geometrielinie x0100000165
průjezdná šířka-
průjezdná výška-
schodištěx geometrieplocha x0100000166
druh schodiště vícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
zeďx geometrielinie nebo plocha x0100000168
typ zdivolně stojící opěrná zárubní městské hradby nezjištěno
ostatní zastřešená stavbax geometrieplocha x0100000314
zastřešeníx geometrieplocha x0100000315
rampax geometrieplocha x0100000173
terasax geometrieplocha x0100000175
komínx geometrieplocha x0100000177
skleníkx geometrieplocha x0100000179
zahradní bazénx geometrieplocha x0100000181
patka, deska, monolit, pilířx geometrieplocha x0100000183
průběh technologické konstrukcex geometrielinie x0100000185
sloup technologické konstrukcex geometriebod x0100000186
stavba pro zpevnění povrchu x geometrie plocha x 0100000187
dvůr, nádvoříx geometrieplocha x0100000189
vegetační mísax geometrieplocha x0100000338
studna na veřejném prostranstvíx geometriebod x0100000084
vrtx geometriebod x0100000191
typ vrtu geotermální
nezjištěno
ochranná šachta vrtux geometriebod x0100000192
čelo propustkux geometrieplocha x0100000193
průběh propustkux geometrielinie x0100000195
podzemní objekt ZPSx geometrieplocha x0100000197
Skupina: Zařízení staveb
zábradlíx geometrielinie x0100000199
výtah v chodníkux geometriebod x0100000200
nosič technického zařízeníx geometriebod x0100000201
typ nosiče technického zařízeníinformační tabule
billboard
nosič kamerového systému
reklamní sloup
vlajkový stožár
sdružený jiný
nezjištěno
Skupina: Doplňkové zařízení staveb
neidentifikovaný objektx geometrielinie x0100000202
8

Vodstvo, vegetace a terén

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Přírodní vodní plocha
vodní tokx geometrieplocha x0100000203
jezerox geometrieplocha x0100000205
Skupina: Hospodářská plocha
zemědělská plochax geometrieplocha x0100000207
typ zemědělské plochyorná půda
vinice
chmelnice
ovocný sad
trvalý travní porost
jiná
nezjištěno
zahradax geometrieplocha x0100000209
lesx geometrieplocha x0100000211
hospodářsky nevyužívaná plochax geometrieplocha x0100000213
Skupina: Udržovaná zeleň
udržovaná plocha zeleněx geometrieplocha x0100000215
typ udržované zeleněměstská parková zeleň
udržovaná travnatá a okrasná plocha
skupina stromů a keřů silniční vegetace nezjištěno
Skupina: Terénní útvar
terénní hranax geometrielinie x0100000217
typ terénní hranyhrana
pata
nezjištěno
9

Geodetické prvky

Typ objektu Obsahová část Vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Podrobný bod
podrobný bod ZPSx geometriebod x0100000218
třída přesnosti v poloze
9
třída přesnosti ve výšce
9
číslo bodu-
výškový bod na terénux geometriebod x0100000219
výška na terénu-
identický bodx geometriebod x0100000220
číslo bodu-
10

Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPS DI TI
Skupina: Záměr na provedení změn dopravní a technické infrastruktury
silniční doprava – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000339
typ objektu silniční dopravy – záměru dálnice
silnice
místní komunikace jiný neurčeno
x
silniční doprava – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000340
drážní doprava – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000341
typ dráhy železniční
tramvajová
lanová
speciální
x
kategorie železniční tratě celostátní
regionální
místní
vlečka
zkušební
jiná
neurčeno
x
typ železniční tratě vysokorychlostní
konvenční
neurčeno
x
drážní doprava – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000342
typ dráhy železniční
tramvajová
lanová
speciální
x
vodní doprava – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000343
vodní doprava – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000344
letecká doprava – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000345
letecká doprava – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000346
cyklistická doprava – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000347
cyklistická doprava – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000348
terminál kombinované dopravy – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000349
elektrická síť – koridor záměru geometrie plocha nebo linie x 0100000350
maximální napěťová hladina NN 
VN 
VVN
ZVN
neurčeno
x
elektrická síť – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000351
typ objektu elektrické sítě – záměru geotermální elektrárna
jaderná elektrárna
vodní elektrárna
fotovoltaická elektrárna
tepelná elektrárna
větrná elektrárna
bioplynová elektrárna
stanice elektrické sítě
jiný
neurčeno
x
elektronická komunikace – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000352
elektronická komunikace – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000353
plynovod – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000354
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL
neurčeno
x
plynovod – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000355
typ objektu plynovodní sítě – záměru výrobna plynu
stanice
zásobník plynu
jiný
neurčeno
x
vodovod – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000356
vodovod – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000357
typ objektu vodovodní sítě – záměru zdroj vody
vodojem
úpravna vody
jiný
neurčeno
x
kanalizace – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000358
kanalizace – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000359
typ objektu stokové sítě – záměru čistírna odpadních vod
jiný
neurčeno
x
produktovod – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000360
produktovod – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000361
teplovod – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000362
teplovod – místo záměru x geometrie plocha nebo bod x 0100000363
typ technologického objektu teplovodní sítě teplárna kotelna jiný neurčeno x
odpadové hospodářství – záměr x geometrie plocha nebo linie nebo bod x 0100000364
typ objektu odpadového hospodářství – záměru skládka odpadů
spalovna
jiné zařízení na odstraňování,
využívání nebo sběr odpadů
odkaliště
x
protipovodňové opatření – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000365
přivaděč povrchových vod – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000366
sdílená stavba technické infrastruktury – koridor záměru x geometrie plocha nebo linie x 0100000367
11

Ochranná a bezpečnostní pásma

Typ objektu Obsahová část Vlastnosti a další vedené údaje Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat Nev. údaj Výška Kód typu objektu
ZPSDITI
Skupina: Ochranné a bezpečnostní pásmo
ochranné pásmo objektů vodovodu xgeometrieplochax 0100000279
ochranné pásmo objektů kanalizace xgeometrieplochax 0100000280
ochranné pásmo elektrické sítě xgeometrieplochax 0100000281
ochranné pásmo výrobny elektřiny xgeometrieplochax 0100000282
typ výrobny elektřinygeotermální
jaderná
vodní
fotovoltaická
tepelná
větrná
bioplynová
nezjištěno
x
ochranné pásmo stanice elektrické sítě xgeometrieplochax 0100000317
typ stanice elektrické sítětransformační stanice
stanice přenosové soustavy
stanice distribuční soustavy
spínací stanice
měnírna jiná
x
ochranné pásmo plynovodní sítě xgeometrieplochax 0100000283
ochranné pásmo podzemního zásobníku plynu xgeometrieplochax 0100000368
typ podzemního zásobníku plynusonda
sběrné středisko
centrální areál
x
ochranné pásmo sítě produktovodu xgeometrieplochax 0100000284
typ OP sítě produktovoduOP produktovodu
OP ropovodu
nezjištěno
x
ochranné pásmo teplovodní sítě xgeometrieplochax 0100000285
ochranné pásmo sítě EK xgeometrieplochax 0100000286
typ OP sítě EK OP rádiového zařízení a 
rádiového směrového spoje
OP komunikačního vedení
nezjištěno
x
ochranné pásmo kolektoru, kabelovodu xgeometrieplochax 0100000287
ochranné pásmo jaderného zařízení xgeometrieplochax 0100000288
ochranné pásmo zařízení protikorozní ochrany xgeometrieplochax 0100000289
bezpečnostní pásmo plynovodní sítě xgeometrieplochax 0100000290
bezpečnostní pásmo podzemního zásobníku plynu xgeometrieplochax 0100000369
typ podzemního zásobníku plynusonda
sběrné středisko
centrální areál
x
bezpečnostní pásmo zařízení protikorozní ochrany xgeometrieplochax 0100000291
ochranné pásmo zařízení odpadového hospodářství xgeometrieplochax 0100000292
typ OP zařízení odpadového hospodářství OP skládky
OP spalovny
OP zařízení BRO
OP zařízení na odstraňování
NO
x
ochranné pásmo vodního díla I. a II. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu x geometrie plocha x 0100000293
ochranné pásmo pozemní komunikace x geometrieplochax 0100000294
ID objektu silniční stavby - x
číslo E-TAHU-x
typ OP pozemní komunikace OP dálnice OP silnice I. třídy
OP silnice II. třídy
OP silnice III. třídy
OP místní komunikace I. třídy
OP místní komunikace II. třídy
x
ochranné pásmo drážní stavby x geometrieplochax 0100000295
ID objektu drážní stavby - x
typ OP drážní stavby OP železniční tratě
OP tramvajové dráhy
OP pozemní lanové dráhy
OP speciální dráhy
OP visuté lanové dráhy
OP trolejbusové dráhy
x
ochranné pásmo letiště x geometrieplochax 0100000296
ID objektu letiště-x
typ OP letištěOP se zákazem staveb
OP s výškovým omezením staveb
OP proti nebezpečným a klamavým světlům
OP se zákazem laserových zařízení
OP s omezením staveb vzdušných - vedení VN a VVN
OP hlukové
OP ornitologické
x
ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení x geometrieplochax 0100000297
typ OP leteckých zabezpečovacích zařízeníOP přehledového systému
OP radionavigačního zařízení
OP radiokomunikačního systému
OP světelného zařízení
OP podzemní letecké stavby
x
ochranné pásmo stavby pro vodní dopravu x geometrieplochax 0100000298
ID objektu stavby pro vodní dopravu - x

Vysvětlivky:

1

Položku nezjištěno nelze použít u nově zapisovaných údajů. Za nově zapisované údaje se pro tento účel nepovažuje změna vycházející ze stávajících údajů.

2

Ke kódu typu objektu se v závislosti na tom, zda je údaj o poloze konkrétního objektu vyjádřen jako bod nebo linie nebo plocha, připojí koncovka vyjadřující tuto skutečnost:

 • 01– bod

 • 02– linie

 • 03– plocha nebo plocha (koridor záměru).

16

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální technické mapy

Předávané údaje o změnách obsahu digitální technické mapy jsou strukturovány do těchto kategorií:

1

Konstrukční prvky objektů

2

Budovy

3

Dopravní stavby

4

Vodní díla

5

Stavby technické infrastruktury

6

Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

7

Rekreační, kulturní a sakrální stavby

8

Součásti a příslušenství staveb

9

Vodstvo, vegetace a terén

10

Geodetické prvky

Použité zkratky:

 • TI – technická infrastruktura

 • DI– dopravní infrastruktura

 • ZPS – základní prostorová situace

1

Konstrukční prvky objektů

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Základní konstrukční prvek
hranice budovygeometrielinie0100000299
hranice stavbygeometrielinie0100000300
typ stavbypodezdívka
rampa
terasa
komín
skleník
zahradní bazén
patka, deska, monolit, pilíř
stavba pro zpevnění povrchu
čelo propustku
drobná sakrální stavba
drobná kulturní stavba ostatní zastřešená stavba zastřešení
nezjištěno
hranice schodištěgeometrielinie0100000301
druh schodiště vícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
hranice zdigeometrielinie0100000302
typ zdivolně stojící
opěrná
zárubní
městské hradby nezjištěno
hranice dopravní stavby nebo plochygeometrielinie0100000304
typ dopravní stavby nebo plochy pozemní komunikace
chodník
cyklostezka
parkoviště, odstavná plocha
dopravní ostrůvek
dělící pás
nájezd přidružená plocha pozemní komunikace
tramvajová dráha
pozemní lanová dráha
speciální dráha
manipulační plocha
mostní váha
příkop, násep, zářez dopravní stavby
nástupiště plocha mostní konstrukce
portál tunelu
provozní plocha tunelu
portál podchodu
provozní plocha podchodu
souhrnná plocha železničních drah jiný nezjištěno
hranice přírodního a polopřírodního objektugeometrielinie0100000305
typ přírodního a polopřírodního objektuvodní tok
jezero
zemědělská plocha
zahrada
les
hospodářsky nevyužívaná plocha
nezjištěno
hranice vodního dílageometrielinie0100000306
typ vodního díla nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem
nádrž bez vzdouvacího objektu
hráz
jez
štěrková přehrážka
stupeň
stavebně upravené koryto
meliorační příkop, žlab
protipovodňová zábrana suchá nádrž
nezjištěno
hranice zařízení vodovodní přípojkygeometrielinie0100000370
hranice zařízení kanalizační přípojkygeometrielinie0100000371
hranice ostatní plochygeometrielinie0100000307
typ ostatní plochy důl, lom
plocha rekultivace
úložné místo těžebního odpadu
jiné důlní dílo, důlní stavba
hřiště
hřbitov
dvůr, nádvoří
vegetační mísa
nezjištěno
hranice udržované zeleněgeometrielinie0100000308
hranice podzemního objektu ZPSgeometrielinie0100000309
Skupina: Doplňkový konstrukční prvek
vnitřní členění budov a staveb geometrie linie 0100000310
vnitřní členění dopravní plochy geometrie linie 0100000323
2

Budovy

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Objekt budovy
budova geometrie definiční bod 0100000001
3

Dopravní stavby

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Silniční doprava
provozní plocha pozemní komunikace geometrie definiční bod 0100000005
typ pozemní komunikace komunikace
okružní křižovatka
prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace
nezjištěno
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
chodník geometrie definiční bod 0100000007
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
cyklostezka geometrie definiční bod 0100000009
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
označení cyklostezky -
parkoviště, odstavná plocha geometrie definiční bod 0100000011
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
dopravní ostrůvek geometrie definiční bod 0100000013
dělící pás geometrie definiční bod 0100000015
nájezd geometrie definiční bod 0100000017
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
přidružená plocha pozemní komunikace geometrie definiční bod 0100000320
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
Skupina: Drážní doprava
souhrnná plocha železničních drah geometrie definiční bod 0100000312
typ úseku železniční tratě zemní těleso
most
tunel
nezjištěno
tramvajová dráha geometrie definiční bod 0100000024
pozemní lanová dráha geometrie definiční bod 0100000028
speciální dráha geometrie definiční bod 0100000035
visutá lanová dráha geometrie linie 0100000039
Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin
příkop, násep, zářez dopravní stavby geometrie definiční bod 0100000051
nástupiště geometrie definiční bod 0100000053
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
manipulační plocha geometrie definiční bod 0100000055
převažující povrch asfalt
beton
dlažba
R-materiál
písek, štěrkopísek
šotolina
nezpevněno
nezjištěno
plocha mostní konstrukce geometrie definiční bod 0100000058
portál tunelu geometrie definiční bod 0100000060
provozní plocha tunelu geometrie definiční bod 0100000062
typ tunelu železniční
silniční
pro cyklisty a chodce
pro vodní dopravu
sdružený jiný
nezjištěno
portál podchodu geometrie definiční bod 0100000064
provozní plocha podchodu geometrie definiční bod 0100000066
Skupina: Zařízení dopravních staveb
stojan nabíjení, výdejní stojan geometrie bod 0100000068
typ nabíjecího/výdejního média nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel)
CNG
LPG
LNG
benzin/nafta
vodík
jiné
nezjištěno
svodidlo geometrie linie 0100000318
typ svodidla jednoduché
zdvojené
nezjištěno
protihluková stěna geometrie linie 0100000319
hranice jiného objektu ano
ne
mostní váha geometrie definiční bod 0100000070
4

Vodní díla

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Nádrž
nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem geometrie definiční bod 0100000072
typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem vodní nádrž
vyrovnávací nádrž
jezová zdrž
jiná
nezjištěno
nádrž bez vzdouvacího objektu geometrie definiční bod 0100000330
typ nádrže bez vzdouvacího objektu retenční
dešťová
usazovací
jiná
nezjištěno
Skupina: Vzdouvací stavba
hráz geometrie definiční bod 0100000331
jez geometrie definiční bod 0100000332
štěrková přehrážka geometrie definiční bod 0100000333
Skupina: Stavba v korytě vodního toku
stupeň geometrie definiční bod nebo bod 0100000076
stavebně upravené koryto geometrie definiční bod 0100000078
Skupina: Stavba k melioracím pozemků
meliorační příkop, žlab geometrie definiční bod 0100000080
meliorační šachta geometrie bod 0100000083
Skupina: Stavba, objekt a zařízení k ochraně před povodněmi
protipovodňová zábrana geometrie definiční bod nebo linie 0100000085
typ protipovodňové zábrany hráz
zeď
stavební základy mobilní zábrany
jiná
hranice jiného objektu ano
ne
suchá nádrž geometrie definiční bod 0100000087
5

Stavby technické infrastruktury

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Elektrické vedení
trasa odběrného elektrického zařízení geometrie linie 0100000100
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
Skupina: Plynovod
trasa odběrného plynového zařízení geometrie linie 0100000110
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
tlaková hladina plynovodní sítě NTL
STL
VTL
VVTL
nezjištěno
dimenze -
Skupina: Vodovod
trasa vodovodní přípojky geometrie linie 0100000114
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
dimenze -
materiál -
zařízení vodovodní přípojky geometrie bod nebo definiční bod 0100000116
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení vodovodní přípojky šachta měrná a kontrolní
jiné
Skupina: Kanalizace
trasa kanalizační přípojky geometrie linie 0100000122
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
účelové zařazení stokové sítě jednotná
srážková
splašková
průmyslová
jiné
nezjištěno
druh stokové sítě gravitační
tlaková
podtlaková
nezjištěno
dimenze -
materiál -
zařízení kanalizační přípojky geometrie bod nebo definiční bod 0100000124
stav objektu provozováno
neprovozováno
nezjištěno
typ zařízení kanalizační přípojky revizní šachta
měrná šachta
domovní čerpací stanice
vsakovací zařízení s přepadem
jiné
6

Stavby pro průmyslové účely a hospodářství

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Důlní dílo, důlní stavba
důl, lomgeometriedefiniční bod0100000140
plocha rekultivacegeometriedefiniční bod0100000142
úložné místo těžebního odpadugeometriedefiniční bod0100000144
jiné důlní dílo, důlní stavbageometriedefiniční bod0100000146
7

Rekreační, kulturní a sakrální stavby

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Sportoviště a hřiště pro rekreaci
hřiště geometrie definiční bod 0100000152
Skupina: Stavba kulturní, sakrální
drobná sakrální stavba geometrie bod nebo definiční bod 0100000154
typ drobné sakrální stavby kříž
boží muka
kaplička
nezjištěno
hřbitov geometrie definiční bod 0100000157
drobná kulturní stavba geometrie bod nebo definiční bod 0100000159
typ drobné kulturní stavby kašna
vodotrysk, fontána
pomník
socha
mohyla
zvonice
nezjištěno
8

Součásti a příslušenství staveb

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Stavba společná pro více skupin
plot geometrie linie 0100000162
druh plotu dřevěný
drátěný
kovový
zděný
živý
jiný
nezjištěno
hranice jiného objektu ano ne
podezdívka geometrie definiční bod 0100000163
stavebně upravený vjezd na pozemek geometrie linie 0100000165
průjezdná šířka -
průjezdná výška -
hranice jiného objektu ano ne
schodiště geometrie definiční bod 0100000166
druh schodiště vícestupňové
platforma s jedním stupněm
nezjištěno
zeď geometrie definiční bod nebo linie 0100000168
typ zdi volně stojící
opěrná
zárubní
městské hradby
nezjištěno
hranice jiného objektu ano ne
ostatní zastřešená stavba geometrie definiční bod 0100000314
zastřešení geometrie definiční bod 0100000315
rampa geometrie definiční bod 0100000173
terasa geometrie definiční bod 0100000175
komín geometrie definiční bod 0100000177
skleník geometrie definiční bod 0100000179
zahradní bazén geometrie definiční bod 0100000181
patka, deska, monolit, pilíř geometrie definiční bod 0100000183
průběh technologické konstrukce geometrie linie 0100000185
hranice jiného objektu ano ne
sloup technologické konstrukce geometrie bod 0100000186
stavba pro zpevnění povrchu geometrie definiční bod 0100000187
dvůr, nádvoří geometrie definiční bod 0100000189
vegetační mísa geometrie definiční bod 0100000338
studna na veřejném prostranství geometrie bod 0100000084
vrt geometrie bod 0100000191
typ vrtu geotermální nezjištěno
ochranná šachta vrtu geometrie bod 0100000192
čelo propustku geometrie definiční bod 0100000193
průběh propustku geometrie linie 0100000195
podzemní objekt ZPS geometrie definiční bod 0100000197
Skupina: Zařízení staveb
zábradlí geometrie linie 0100000199
výtah v chodníku geometrie bod 0100000200
nosič technického zařízení geometrie bod 0100000201
typ nosiče technického zařízení informační tabule
billboard
nosič kamerového systému reklamní sloup
vlajkový stožár
sdružený
jiný
nezjištěno
Skupina: Doplňkové zařízení staveb
neidentifikovaný objekt geometrie linie 0100000202
9

Vodstvo, vegetace a terén

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Přírodní vodní plocha
vodní tok geometrie definiční bod 0100000203
jezero geometrie definiční bod 0100000205
Skupina: Hospodářská plocha
zemědělská plocha geometrie definiční bod 0100000207
typ zemědělské plochy orná půda
vinice
chmelnice
ovocný sad
trvalý travní porost
jiná
nezjištěno
zahrada geometrie definiční bod 0100000209
les geometrie definiční bod 0100000211
hospodářsky nevyužívaná plocha geometrie definiční bod 0100000213
Skupina: Udržovaná zeleň
udržovaná plocha zeleně geometrie definiční bod 0100000215
typ udržované zeleně městská parková zeleň udržovaná travnatá a okrasná plocha
skupina stromů a keřů
silniční vegetace
nezjištěno
Skupina: Terénní útvar
terénní hrana geometrie linie 0100000217
typ terénní hrany hrana
pata
nezjištěno
10

Geodetické prvky

Typ objektu Předávané údaje Hodnoty, kterých mohou předávané údaje nabývat Kód typu objektu
Skupina: Podrobný bod
podrobný bod ZPSgeometriebod0100000218
třída přesnosti v poloze
9
třída přesnosti ve výšce
9
číslo bodu-
výškový bod na terénugeometriebod0100000219
výška na terénu-
identický bodgeometriebod0100000220
číslo bodu-

Vysvětlivky:

1

Položku nezjištěno nelze použít u nově zapisovaných údajů. Za nově zapisované údaje se pro tento účel nepovažuje změna vycházející ze stávajících údajů.

2

Ke kódu typu objektu se v závislosti na tom, zda je údaj o poloze konkrétního objektu vyjádřen jako bod nebo linie nebo plocha připojí koncovka vyjadřující tuto skutečnost:

 • 01 – bod

 • 02 – linie

 • 04 – definiční bod.

3

Může-li být poloha objektu vyjádřena více různými způsoby uvedenými v položce geometrie, pak v případě, že je poloha konkrétního objektu vyjádřena jako definiční bod, se údaj o hranici jiného objektu neuvádí.

17

V příloze č. 4 se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

7

Polohové a výškové zaměření podzemních přípojek se provádí vždy před záhozem.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8 a dosavadní podbody 7.1 a 7.2 se označují jako podbody 8.1 a 8.2.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Údaje o objektech a zařízeních technické infrastruktury, které jsou důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti, nejsou kritickou infrastrukturou a nebyla ohledně jejich vedení uzavřena dohoda podle § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se vedou do 30. června 2027 způsobem obdobným jako údaje o objektech a zařízeních technické infrastruktury, které jsou kritickou infrastrukturou.

2

Pokud byla pro stavbu, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, zpracována dokumentace skutečného provedení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze údaje o objektu nebo zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy, předat také ve formě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby podle § 14 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do 30. června 2024. V takovém případě se použijí ustanovení § 5 odst. 3 až 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v dosavadním znění.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Předseda:

Ing. Štencel v. r.

MENU