127/2023 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. května 2023 Autor předpisu:
Přijato: 7. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

329/2020 Sb.;

Výchozí předpisy

111/2009 Sb. - podle § 69 odst. 3 písm. a);

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu
Zavřít

127

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

Digitální a informační agentura stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb., se mění takto:

1

V příloze č. 1 se v části POPISNÉ ÚDAJE doplňují řádky, které znějí:

ABEZPEČNOSTNÍ ÚROVEŇ ISVSbezpečnostní úroveň ISVS [1. nízká, 2. střední, 3. vysoká, 4. kritická (výběr z číselníku)]; obsahuje-li ISVS více komponent s různou bezpeč-nostní úrovní, uvede se bezpečnostní úroveň komponenty ISVS s nejvyšší bezpečnostní úrovní
AZPŮSOB PROVOZU ISVSoznačení způsobu provozu ISVS z hlediska využívání cloud computin-gu; uvede se, zda je ISVS provozován
(i) plně s využitím cloud computingu,
(ii) částečně s využitím cloud computingu, nebo
(iii) bez využití cloud computingu
2

V příloze č. 1 se v části PROVOZOVATEL ISVS doplňuje řádek, který zní:

PPPROVOZOVATEL ISVS - SMLOUVAodkaz do registru smluv na elektronický obraz textového obsahu smlouvy uzavřené mezi správcem ISVS a provozovatelem ISVS, je-li tato smlouva v registru smluv uveřejněna
3

V příloze č. 1 se v části DODAVATEL ISVS doplňuje řádek, který zní:

PP DODAVATEL ISVS - SMLOUVA odkaz do registru smluv na elektronický obraz textového obsahu smlouvy uzavřené mezi správcem ISVS a dodavatelem ISVS, je-li tato smlouva v registru smluv uveřejněna
4

V příloze č. 1 v části VYUŽITÍ ISVS v popisu položky ÚROVEŇ SDÍLENÍ ISVS se na konci textu bodu 1 doplňují slova (ISVS, který je spravovaný ústředním správním úřadem a který je určený k poskytování služby ISVS těm ISVS, které spravují jiní správci) a v bodu 2 se slova v rámci územního celku nižšího než stát nahrazují slovy mezi orgány veřejné moci, nejedná-li se o centrálně sdílený ISVS.

5

V příloze č. 1 se v části APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS doplňují řádky, které znějí:

PP ZPŮSOB PROVOZU APLIKAČNÍHO PRVKU S VYUŽITÍM CLOUD COMPUTINGU uvedení, zda je aplikační prvek provozován s využitím cloud computingu (příznak: ANO/NE)
PP BEZPEČNOSTNÍ ÚROVEŇ APLIKAČNÍHO PRVKU bezpečnostní úroveň aplikačního prvku [1. nízká, 2. střední, 3. vysoká, 4. kritická (výběr z číselníku)]
6

V příloze č. 1 se za část APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS vkládá nová část PROSTŘEDÍ ISVS, která zní:

PROSTŘEDÍ ISVS
P PROSTŘEDÍ ISVS - TYP A POPIS uvedení, zda je prostředí ISVS (i) produkční, (ii) testovací, nebo (iii) vývojové; v popisu se případně uvede text s doplňujícími informacemi
A PROSTŘEDÍ ISVS - JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR ISVS S PROSTŘEDÍM identifikátor ISVS, pod nímž je ISVS zapsán v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromo-právních systémů pro využívání údajů; za tento identifikátor se umístí tečka a následně se uvede číslo 1, pokud jde o produkční prostředí, číslo 2, pokud jde o testovací prostředí, nebo číslo 3, pokud jde o vývojové prostředí
P ZKUŠEBNÍ PROVOZ uvedení, zda je ISVS jako celek ve zkušebním provozu (příznak: ANO/NE)
PP ZKUŠEBNÍ PROVOZ - DATUM OD datum zahájení zkušebního provozu ISVS
PP ZKUŠEBNÍ PROVOZ - DATUM DO datum ukončení zkušebního provozu ISVS
7

V příloze č. 1 se v části ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ISVS doplňují řádky, které znějí:

PP ÚDAJE FYZICKÉ OSOBY NEZAPSANÉ V ZÁKLADNÍM REGISTRU OBYVATEL uvedení, zda je v ISVS, který není základním registrem nebo agendovým informačním systémem, prostřednic-tvím kterého se zapisují údaje do základního registru obyvatel, zapsán údaj podle § 18 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona o základních registrech, který nebyl využit ze základního registru obyvatel proto, že v něm fyzická osoba není zapsána (příznak: ANO/NE)
PP ÚDAJE FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY NEZAPSANÉ V ZÁKLADNÍM REGISTRU PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI uvedení, zda je v ISVS, který není základním registrem nebo agendovým informačním systémem, prostřednic-tvím kterého se zapisují údaje do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, zapsán údaj podle § 26 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o základních registrech, který nebyl využit ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci proto, že v něm fyzická osoba nebo právnická osoba není zapsána (příznak: ANO/NE)
PP ÚDAJE NEZAPSANÉ V ZÁKLADNÍM REGISTRU ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ uvedení, zda je v ISVS, který není základním registrem nebo agendovým informačním systémem, prostřednic-tvím kterého se zapisují údaje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, zapsán některý z údajů podle § 31 odst. 1 zákona o základních registrech, který nebyl využit ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí proto, že v něm tento údaj není zapsán (příznak: ANO/NE)
8

V příloze č. 2 se doplňuje část PROSTŘEDÍ SSVÚ, která zní:

PROSTŘEDÍ SSVÚ
P PROSTŘEDÍ SSVÚ - TYP A POPIS uvedení, zda je prostředí SSVÚ (i) produkční, (ii) testovací, nebo (iii) vývojové; v popisu se případně uvede text s doplňujícími informacemi
P PROSTŘEDÍ SSVÚ -JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR SSVÚ S PROSTŘEDÍM identifikátor SSVÚ, pod nímž je SSVÚ zapsán v rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů; za tento identifikátor se umístí tečka a následně se uvede číslo 1, pokud jde o produkční prostředí, číslo 2, pokud jde o testovací prostředí, nebo číslo 3, pokud jde o vývojové prostředí

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zašlou Digitální a informační agentuře podklady pro zápis údajů podle vyhlášky č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou podkladů pro zápis údajů, které zaslali Ministerstvu vnitra nebo Digitální a informační agentuře podle vyhlášky č. 329/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zasílají Digitální a informační agentuře údaj o datu zahájení a ukončení zkušebního provozu jimi spravovaného informačního systému veřejné správy nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, pokud zkušební provoz nebyl ukončen nejpozději den přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ředitel:

Ing. Mesršmíd v. r.

MENU