337/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
337

VYHLÁŠKA
ze dne 9. listopadu 2022,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb., vyhlášky č. 488/2020 Sb. a vyhlášky č. 424/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 39b odst. 1 se text „ruz = ZC × 0,015“ nahrazuje textem „ruz = ZC × 0,015× Dk“ a za slovy „0,015….konstanta,“ se na samostatný řádek vkládají slova „Dk…. diferenciační konstanta, která má hodnotu 2 v případě podzemního elektrického vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně a hodnotu 1 v případě ostatních podzemních vedení technické infrastruktury,“.


        2.  V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:


Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebooblastiněkterých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti(Kč/m²) Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU