123/2022 Sb.Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. května 2022 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 5. května 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs157/2022 Sb.

123

VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami        Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a b) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví

a)   vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin,

b)   požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyhrazených elektrických zařízeních1) a jejich obsluze a bezpečnosti provozu těchto zařízení (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) používaných

    1.
při hornické činnosti2),
    2.
při činnosti prováděné hornickým způsobem3),
    3.
při nakládání s výbušninami,
    4.
na pracovištích s činnostmi uvedenými v bodu 1, 2 nebo 3 souvisejícími, jako například v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních stavenišť,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO MONTÁŽ, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
§ 3 - Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin
§ 4 - Požadavky na odbornou způsobilost pro obsluhu a práce na vyhrazených elektrických zařízeních
§ 5 - Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení třídy A
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST OSOB K OBSLUZE A K PRACÍM NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
§ 6 - Osoba poučená
§ 7 - Elektrotechnik
§ 8 - Vedoucí elektrotechnik
§ 9 - Revizní technik
§ 10 - Prověřování odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika a revizního technika
§ 11 - Platnost osvědčení vedoucího elektrotechnika a revizního technika a změna jeho rozsahu
ČÁST ČTVRTÁ - UVÁDĚNÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A JEJICH PROVOZOVÁNÍ
§ 12 - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených elektrických zařízení
§ 13 - Požadavky na bezpečnost práce a provozu vyhrazených elektrických zařízení při jejich uvádění do provozu
§ 14 - Požadavky na bezpečnost práce provozovaných vyhrazených elektrických zařízení
§ 15 - Zajištění bezpečnosti práce a provozu po opravě, přemístění a změnách na vyhrazených elektrických zařízeních
ČÁST PÁTÁ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU PŘI OBSLUZE A PŘI PRÁCI NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
§ 16 - Společné požadavky pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních a pro jejich obsluhu
§ 17 - Obsluha vyhrazených elektrických zařízení
§ 18 - Přemísťování vlečných kabelů nad 6 kV pod napětím
§ 19 - Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních bez napětí
§ 20 - Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních v blízkosti částí pod napětím
§ 21 - Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních pod napětím
§ 22 - Práce na vyhrazených elektrických zařízeních podle příkazu B
§ 23 - Požadavky na obsah a předání příkazu B
§ 24 - Upuštění od vydání příkazu B
ČÁST ŠESTÁ - PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
§ 25 - Technická a organizační opatření
§ 26 - Posouzení rizika výbuchu
§ 27 - Požadavky na technická a organizační opatření, na posouzení rizika výbuchu a na dokumentaci
§ 28 - Školení zaměstnanců
ČÁST SEDMÁ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, JDE-LI O DVA A VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ NA TÉMŽE PRACOVIŠTI
§ 29 - Společné požadavky
§ 30 - Zajištění bezpečnosti práce a provozu na předaném pracovišti
§ 31 - Povinnosti organizace při zaměstnávání zaměstnanců agentury práce
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 32 - Opatření při zdolávání mimořádné události
§ 33 - Oznámení technického předpisu
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací ustanovení
§ 36 - Účinnost
Příloha č. 1 - Zařazení vyhrazených elektrických zařízení třídy A a třídy B do skupin
Příloha č. 2 - Rozsah a rozlišovací znaky oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení třídy A
Příloha č. 3 - ZÁPIS o přezkoušení z odborné způsobilosti elektrotechnik podle § 7 odst. 4 vyhlášky 123/2022 Sb.
Příloha č. 4 - Elektrotechnik - písemný doklad podle § 7 odst. 7 vyhlášky 123/2022 Sb.
Příloha č. 5 - PROTOKOL o určení vnějších vlivů na pracovišti ... vypracovaný podle § 12 odst. 3 vyhlášky 123/2022 Sb. odbornou komisí organizace
Příloha č. 6 - Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku (zkoušení a měření) při výchozí, pravidlené a mimořádné revizi u vyhrazených elektrických zařízení třídy A
Příloha č. 7 - Podklady nezbytné pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení třídy A, náplň revize a obsah zprávy o revizi vyhrazeného elektrického zařízení
Příloha č. 8 - Nejdelší přípustné lhůty pravidelných revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení třídy A, pravidelných kontrol vyhrazených elektrických zařízení třídy B a prohlídek a zkoušek pomůcek
Příloha č. 9 - Náplň prohlídky a kontroly a obsah dokladu o kontrole vyhrazeného elektrického zařízení třídy B
Příloha č. 10 - Zóny, ohraničení a vzdušné vzdálenosti od nezakrytých živých částí vyhrazeného elektrického zařízení
Příloha č. 11 - KLASIFIKACE PROSTORŮ A PROSTŘEDÍ
Příloha č. 12 - PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
Zavřít
MENU