38/2022 Sb.Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. února 2022 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 22. února 2022 Nabývá účinnosti: 1. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
38

VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2022
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání,

b)   rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,

c)   vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a

d)   požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.


§ 2

Zdroj tepla

        Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem tepla část systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí

    1.
spalování paliv,
    2.
přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii,
    3.
využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem,
    4.
změny vlnové délky elektromagnetického záření, nebo
    5.
přímého využití energie prostředí.

§ 3

Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zdroj tepla
§ 3 - Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
§ 4 - Rozsah a četnost kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
§ 5 - Způsob provádění kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
§ 6 - Způsob hodnocení dimenzování
§ 7 - Způsob hodnocení provozních parametrů
§ 8 - Obsah a vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
§ 9 - Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy
§ 10 - Součinnost vlastníka jednotlivých zařízení systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Hodnocení dimenzování zdroje tepla
Příloha č. 2 - Metodika měření účinnosti zdroje tepla
Příloha č. 3 - Způsob provedení ověření kvality teplonosné kapaliny
Příloha č. 4 - Vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
Zavřít
MENU