157/2022 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Částka: 157 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 18. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 18. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

USNESENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

1

V části třetí § 6 odstavec 1 správně zní:

(1) Osobou poučenou je osoba, která byla elektrotechnikem, vedoucím elektrotechnikem nebo revizním technikem řádně v předcházejících 3 letech

a

proškolena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti práce a provozu pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,

b

proškolena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na vyhrazených elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,

c

upozorněna na možné ohrožení vyhrazeným elektrickým zařízením,

d

seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem

s ohledem na charakter a rozsah práce na vyhrazených elektrických zařízeních, kterou má vykonávat, a tyto znalosti byly ověřeny.

2

V části třetí § 7 odstavec 1 správně zní:

(1) Elektrotechnik je osoba znalá v elektrotechnice s

a

odbornou kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. a), nebo

b

profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. b) při splnění požadavků podle odstavce 7,

která má požadovanou praxi podle odstavce 2 a která po proškolení vyhověla při ověření znalostí z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v organizací určeném rozsahu před komisí (dále jen přezkoušení), které se opakuje ve lhůtě 3 let od předcházejícího přezkoušení.

MENU