397/2021 Sb.Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Částka: 178 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 21. října 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
397

VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2021
o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   způsob poskytování informací o konzervovaném ovoci a konzervované zelenině, skořápkových plodech, houbách, bramborách a výrobcích z nich a banánech,

b)   druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů s členěním na skupiny a podskupiny,

c)   pro jednotlivé druhy konzervovaného ovoce a konzervované zeleniny, skořápkových plodů, hub, brambor a výrobků z nich a banánů požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky,

d)   pro konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, houby, brambory a výrobky z nich a banány

    1.
teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Konzervované a upravené chlazené čerstvé ovoce
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Konzervovaná a upravená chlazená čerstvá zelenina
§ 10  
§ 11 - Skořápkové plody a arašídy
§ 12 - Houby
§ 13  
§ 14 - Brambory a výrobky z nich
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Banány
§ 18 - Technický předpis
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Příloha č. 1 - Členění konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce na druhy a skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny
Příloha č. 2 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce
Příloha č. 3 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce
Příloha č. 4 - Přípustný výskyt cizích příměsí u klevel a povidel
Příloha č. 5 - Smyslové požadavky na jakost konzervovaného a upraveného chlazeného čerstvého ovoce
Příloha č. 6 - Členění konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny na skupiny a podskupiny
Příloha č. 7 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost konzervované zeleniny
Příloha č. 8 - Smyslové požadavky na jakost konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny
Příloha č. 9 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelských balení konzervované a upravené chlazené čerstvé zeleniny a přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů
Příloha č. 10 - Členění skořápkových plodů a arašídů na skupiny a podskupiny
Příloha č. 11 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení skořápkových plodů a arašídů
Příloha č. 12 - Fyzikální a chemické požadavky na jakost skořápkových plodů a arašídů
Příloha č. 13 - Smyslové požadavky na jakost skořápkových plodů a arašídů
Příloha č. 14 - Členění hub na skupiny a podskupiny
Příloha č. 15 - Seznam volně rostoucích hub, včetně volně rostoucích hub určených pouze k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely
Příloha č. 16 - Členění konzumních brambor a výrobků z brambor na skupiny
Příloha č. 17 - Užití podle varného typů, pPřípustný výskyt vad a přípustné odchylky na velikost hlíz u konzumních brambor
Příloha č. 18 - Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na výrobky z brambor
Zavřít
MENU