520/2020 Sb.Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Částka: 214 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
520

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2020
o provádění adaptačně-integračních kurzů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 155b odst. 1 a 5 až 7 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1
Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

a)   požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu (dále jen „kurz“) zajišťovaného centrem na podporu integrace cizinců (dále jen „centrum“),

b)   výše úhrady za účast cizince na kurzu,

c)   obsahová náplň a časový rozsah kurzu,

d)   podmínky absolvování kurzu cizincem,

e)   povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu,

f)    požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu (dále jen „lektor“) a tlumočníka kurzu (dále jen „tlumočník“) a

g)   obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky a způsob jejich provádění a hodnocení.


ČÁST DRUHÁ

KURZ A JEHO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ


§ 2

Druhy kurzů

        (1)  Z hlediska organizačního zajištění se kurzy člení na kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost.

        (2)  Na kurz určený pro veřejnost má právo se hlásit každý cizinec, který zaplatil úhradu za svoji účast na kurzu.

        (3)  Kurz neurčený pro veřejnost může centrum zajistit na základě požadavku právnické osoby, která

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - KURZ A JEHO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 2 - Druhy kurzů
§ 3 - Jazyk kurzu
§ 4 - Místo konání kurzu
§ 5 - Počet účastníků kurzu
§ 6 - Oznamování informací o kurzu
§ 7 - Údaje zveřejňované ministerstvem
§ 8 - Výše úhrady za účast cizince na kurzu
§ 9 - Placení úhrady a potvrzení o platbě
§ 10 - Přihlášení cizince na konkrétní kurz určený pro veřejnost
§ 11 - Evidence účastníků kurzu
§ 12 - Obsahová náplň kurzu
§ 13 - Časový rozsah a rozvržení kurzu
§ 14 - Podmínky absolvování kurzu
§ 15 - Povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST LEKTORA A TLUMOČNÍKA
§ 16 - Odborná způsobilost lektora
§ 17 - Zkouška lektora
§ 18 - Odborná způsobilost tlumočníka
§ 19 - Zkouška tlumočníka
§ 20 - Zkušební komise
§ 21 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU