261/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. května 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
261

ZÁKON
ze dne 27. května 2020,
kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o obecní policii

        Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 248/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“.

        2.  V § 1 odst. 3 se slova „Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

        3.  V § 4 odst. 2 se slovo „rada“ nahrazuje slovem „zastupitelstvo“.

        4.  V § 4 se doplňuje odstavec  3, který zní:

        „(3)  Strážník může být v základním pracovněprávním vztahu strážníka pouze k jedné obci.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o obecní policii
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU