41/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. února 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
41

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. ledna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 366/2019 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb. a nařízení vlády č. 246/2018 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují věty

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.“.

        2.  V § 18 odstavec  2 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

        „(2)  Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání chemických látek uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických důvodů nahradit chemickou látkou nebo postupem podle odstavce  1, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v technologicky uzavřeném systému. Není-li zavedení uzavřeného systému technicky uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň a práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu28). Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyžaduje u prací ve venkovním prostředí v případě expozice emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při používání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky používány k pohonu spalovacích motorů.

_______________________________
28)
§ 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.“.

        3.  V § 21 odst. 6 písm. j) se slova „rozsahu závodní preventivní péče“ nahrazují slovy „pracovnělékařských službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělékařských služeb“.

        4.  V § 25 odstavec  9 zní:

        „(9)  Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví9). Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví9). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení.“.


        5.  V příloze č. 2 k tomuto nařízení část A včetně nadpisu zní:

ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

 

Chemická látka

Číslo CAS

PEL

NPK-P

Poznámky

Přepočet na ppm

mg.m-3

1

acetaldehyd

75-07-0

50

100

0,546

2

acetanhydrid

108-24-7

4

20

I

0,236

3

aceton

67-64-1

800

1500

0,414

4

acetonitril

75-05-8

70

100

D

0,586

5

akrolein

viz 2-propenal

6

akrylaldehyd

viz 2-propenal

7

akrylamid

79-06-1

0,1

 

D, I, K, M, S, P

 

8

akrylonitril

viz 2-propennitril

9

allylalkohol

viz 2-propenol

10

allylglycidylether

106-92-3

25

50

D, I, S

0,211

11

allylchlorid

viz 3-chlor-1-propen

12

1-allyloxy-2,3-epoxypropan

viz allylglycidylether

13

aminobenzen

viz anilin

14

2-aminoethanol

141-43-5

2,5

7,5

I

0,394

15

2-aminopyridin

504-29-0

2

4

D, I

0,256

16

amitrol (ISO)

61-82-5

0,2

0,4

I

 

17

amoniak bezvodý

7664-41-7

14

36

I

1,412

18

amylacetát

viz pentylacetát

19

amylalkohol

viz pentanol

20

anhydrid kyseliny octové

viz acetanhydrid

21

anilin

62-53-3

5

10

B, D, I, P, S

0,258

22

antimon

7440-36-0

0,5

1,5

 

 

23

antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)

 

0,5

1,5

I

 

24

arsan

viz arsenovodík

25

arsen

7440-38-2

0,1

0,4

B

 

26

arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)

 

0,1

0,4

B

 

27

arsenovodík

7784-42-1

0,1

0,2

B

0,309

28

azoimid

viz azidovodík

29

azidovodík (páry)

7782-79-8

0,2

0,3

 

0,559

30

azid sodný

26628-22-8

0,1

0,3

D, I

0,370

31

aziridin

viz ethylenimin

32

barya sloučeniny rozpustné, jako Ba

 

0,5

2,5

 

 

33

benzen

71-43-2

3

10

B, D, I, K, M, P

0,308

34

benzíny

(technická směs uhlovodíků)

400

1000

K, M

 

35

benzo(a)pyren

50-32-8

0,005

0,025

D, K, M, T, P, S

0,095

36

p-benzochinon

106-51-4

0,4

0,8

I

0,223

37

1,4-benzochinon

viz p-benzochinon

38

benzoylperoxid

94-36-0

5

10

I, S

 

39

benzylalkohol

100-51-6

40

80

 

0,222

40

benzylchlorid

viz ?-chlortoluen

41

berylium

7440-41-7

0,001

0,002

I, S, P

 

42

berylia sloučeniny, jako Be

 

0,001

0,002

I, K, S, P

 

43

bifenyl

92-52-4

1

3

D, I

0,156

44

1,1‘-biphenyl

viz bifenyl

45

bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyseliny

viz di-(2-ethylhexyl)ftalát

46

bisfenol A

viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

47

bis(2-chlorethyl)ether

111-44-4

30

60

D

0,168

48

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

(prach, aerosol)

80-05-7

2

5

I, S, T, V

 

49

brom

7726-95-6

0,7

1,4

I

0,151

50

bromethan

74-96-4

20

40

D, I

0,221

51

bromethylen

593-60-2

4,4

8,8

K

0,225

52

2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan

151-67-7

15

30

 

0,122

53

brommethan

74-83-9

20

40

D, I

0,253

54

bromovodík

10035-10-6

1

6

I

0,297

55

bromtrifluormethan

viz trifluorbrommethan

56

1,3-butadien

106-99-0

2,2

4

D, K, M

0,445

57

buta-1,3-dien

viz 1,3-butadien

58

butandion

431-03-8

0,07

0,36

 

0,279

59

butanol (všechny isomery)

1-butanol

2-butanol

isobutyl-alkohol (2-methylpropanol)

terc-butylalkohol(2-methyl-2-propanol)

71-36-3

78-92-2

78-83-1

 

75-65-0

300

600

I

0,325

60

2-butanon

78-93-3

600

900

I

0,334

61

butanthiol

109-79-5

1,5

3

 

0,267

62

2-butenal

(E)-2-butenal

4170-30-3

123-73-9

1

4

D, I

0,343

63

2-butoxyethanol

111-76-2

100

200

D, I, B

0,204

64

2-butoxyethanolacetát

viz 2-butoxyethylacetát

65

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

112-34-5

70

100

I

0,148

66

2-butoxyethylacetát

112-07-2

130

300

D, B

0,150

67

1-butoxy-2-propano

5131-66-8

270

550

D, I

0,182

68

butylacetát (všechny isomery)

n-butyl-acetát

isobutyl-acetát

terc-butyl-acetát

sek-butyl-acetát

 

123-86-4

110-19-0

540-88-5

105-46-4

950

1200

 

0,207

69

butylakrylát

141-32-2

10

20

I, S

0,188

70

butylalkohol

viz butanol

71

butylcellosolv

viz 2-butoxyethanol

72

butylcellosolvacetát

viz 2-butoxyethylacetát

73

butyldiglykol

viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

74

butylester 2-propenové kyseliny

viz butylakrylát

75

butylmerkaptan

viz butanthiol

76

terc-butylmethylether

1634-04-4

100

200

I

0,273

77

n-butylmethylketon

viz 2-hexanon

78

iso-butylmethylketon

viz 4-methyl-2-pentanon

79

butyl 2-propenoát

80

but-2-yn-1,4-diol

110-65-6

0,5

1

D, I, S

81

celosolvacetát

viz 2-ethoxyethylacetát

82

cínu anorganické sloučeniny,

jako Sn

 

2

4

I

 

83

cínu organické sloučeniny,
jako Sn

 

0,1

0,2

D, I

 

84

cyklohexan

110-82-7

700

2000

I

0,286

85

cyklohexanamin

viz cyklohexylamin

86

cyklohexanol

108-93-0

200

400

D, I

0,240

87

cyklohexanon

108-94-1

40

80

D, B

0,245

88

cyklohexen

110-83-8

1000

1300

 

0,293

89

cyklohexylamin

108-91-8

20

40

I

0,243

90

dekahydronaftalen

91-17-8

50

100

 

0,174

91

desfluran

57041-67-5

15

30

I, T

0,143

92

diacetonalkohol

123-42-2

200

300

I

0,207

93

diacetyl

viz butandion

94

4,4‘-diamino-difenylmethan

101-77-9

0,1

0,2

D, K, S

 

95

1,2-diaminoethan

107-15-3

25

50

I, S

0,400

96

diazomethan

334-88-3

0,3

0,6

K

0,572

97

dibenzoylperoxid

viz benzoylperoxid

98

diboran

19287-45-7

0,1

0,2

 

0,869

99

dibromdifluormethan

75-61-6

800

1300

 

0,115

100

1,2-dibromethan

106-93-4

1

2

D, I, K

0,128

101

dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyseliny

viz dibutylftalát

102

dibutylftalát

84-74-2

5

10

D, T

0,086

103

dicyklopentadien

77-73-6

3

6

I

0,182

104

diethanolamin

111-42-2

5

10

I

105

diethylamin

109-89-7

15

30

I

0,329

106

2-(diethylamino)ethanol

100-37-8

50

100

D, I

0,205

107

diethylenglykol monomethylether

viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

108

diethylentriamin

111-40-0

4

8

I, S

0,233

109

N,N-diethylethanamin

viz triethylamin

110

diethylether

60-29-7

300

600

 

0,325

111

di-(2-ethylhexyl) ftalát

117-81-7

5

10

T

0,062

112

difenylamin

122-39-4

10

20

D

 

113

difenylether

101-84-8

5

10

 

 

114

difenylmethan-4,4’-diisokyanát

101-68-8

0,05

0,1

I, S

115

difenyloxid

viz difenylether

116

difluormethan

75-10-5

2000

5000

 

0,463

 

 

 

118

1,3-dihydroxybenzen

108-46-3

45

90

D, I

 

119

1,4-dihydroxybenzen

123-31-9

2

4

D, I, S

 

120

1,2-dichlorbenzen

95-50-1

12

60

D, I

0,164

121

1,4-dichlorbenzen

106-46-7

12

60

D, I

0,164

122

2,2’-dichlordiethylether

viz bis(2-chlorethyl)ether

123

dichlordifluormethan

75-71-8

3000

5000

 

0,199

124

1,1-dichlorethan

75-34-3

400

800

D, I

0,243

125

1,2-dichlorethan

107-06-2

8

16

D, I, K

0,243

126

1,1-dichlorethen

75-35-4

8

16

 

0,248

127

1,2-dichlorethen

540-59-0

800

1600

 

0,248

128

1,1-dichlorethylen

viz 1,1-dichlorethen

129

1,2-dichlorethylen

viz 1,2-dichlorethen

 

 

 

131

dichlorfluormethan

75-43-4

40

80

 

0,234

132

dichlormethan

75-09-2

200

500

D

0,283

133

1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

76-14-2

3000

5000

 

0,141

134

diisokyanatohexan

 hexamethylen-1,6-diisokyanát

135

2,4-diisokyanáttoluen

 toluylen-2,4-diisokyanát

136

2,6-diisokyanáttoluen

 toluylen-2,6-diisokyanát

137

diisononylftalát

28553-12-0

3

10

 

0,057

138

N,N-dimethylacetamid

127-19-5

30

60

D, T

0,276

139

dimethylamin

124-40-3

4

9

I

0,534

140

N,N-dimethylanilin

121-69-7

25

50

D

0,199

141

N,N-dimethylbenzenamin

viz N,N-dimethylanilin

142

N,N-dimethylcyklohexylamin

98-94-2

5

10

D, I

0,189

143

dimethylether

115-10-6

1000

2000

 

0,522

144

dimethylethylamin

598-56-1

10

20

I

0,329

145

N,N-dimethylformamid

68-12-2

15

30

B, D, I, T

0,329

146

1,1-dimethylhydrazin

57-14-7

0,025

0,05

D, I, K

0,400

147

1,2-dimethylhydrazin

540-73-8

0,025

0,05

D, K

0,400

148

dimethylisopropylamin

996-35-0

10

20

I

0,276

149

2,2-dimethylpropan

463-82-1

3000

4500 (3)

 

0,333

150

dimethylsulfát

77-78-1

0,1

0,2

D, I, K, S

0,191

151

N,N-dimethyl-p-toluidin

99-97-8

5

10

 

0,178

152

dinitrobenzen (směs isomerů)

1,4-dinitrobenzen

1,3-dinitrobenzen

1,2-dinitrobenzen

25154-54-5

100-25-4

99-65-3

528-29-0

1

2

D

 

0,143

153

dinitroglykol

viz ethylenglykoldinitrát

154

dinitrochlorbenzen

viz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen

155

4,6-dinitro-o-kresol

534-52-1

0,2

0,4

D, I, S

 

156

dinitrotoluen (směs isomerů)

2,3-dinitrotoluen

2,4-dinitrotoluen

2,5-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen

3,4-dinitrotoluen

3,5-dinitrotoluen

25321-14-6

602-01-7

121-14-2

619-15-8

606-20-2

610-39-9

618-85-9

0,75

1,5

D, K

0,132

157

1,4-dioxan

123-91-1

70

140

D, I

0,273

158

enfluran

13838-16-9

15

30

I

0,130

159

epichlorhydrin

viz 1-chlor-2,3-epoxypropan

160

1,2-epoxypropan

viz propylenoxid

161

ethanal

viz acetaldehyd

162

1,2-ethandiamin

viz 1,2-diaminoethan

163

ethanamin

viz ethylamin

164

ethan-1,2-diol

viz ethylenglykol

165

1,2-ethandioldinitrát

viz ethylenglykoldinitrát

166

ethanol

64-17-5

1000

3000

 

0,522

167

ethanolamin

viz 2-aminoethanol

168

ethenon

viz keten

169

ethenylbenzen

viz styren

170

ethenylester kyseliny octové

viz vinylacetát

171

2-ethoxyethanol

110-80-5

8

16

D, T, B

0,267

172

2-ethoxyethylacetát

111-15-9

11

22

D, T, B

0,182

173

1-ethoxy-2-propanol

1569-02-4

270

550

 

0,231

174

ethylacetát

141-78-6

700

900

I

0,273

175

ethylakrylát

140-88-5

20

40

I, S

0,240

176

ethylalkohol

viz ethanol

177

ethylamin

75-04-7

9

20

I

0,534

178

ethylbenzen

100-41-4

200

500

D, B

0,227

179

ethylbromid

viz bromethan

180

ethylcelosolv

viz 2-ethoxyethanol

181

ethylendiamin

viz 1,2-diaminoethan

182

ethylendibromid

viz 1,2-dibromethan

183

ethylendichlorid

viz 1,2-dichlorethan

184

ethylendinitrát

viz ethylenglykoldinitrát

185

ethylenglykol

107-21-1

50

100

D

0,388

186

ethylenglykoldinitrát

628-96-6

0,5

1

D

0,158

187

ethylenglykolmonobutylether

viz 2-butoxyethanol

188

ethylenglykolmonobutyletheracetát

viz 2-butoxyethylacetát

189

ethylenglykolmonoethylether

viz 2-ethoxyethanol

190

ethylenglykolmonoethyletheracetát

viz 2-ethoxyethylacetát

191

ethylenglykolmonomethylether

viz 2-methoxyethanol

192

ethylenglykolmonomethyletheracetát

viz 2-methoxyethylacetát

193

ethylenchlorhydrin

viz 2-chlorethanol

194

ethylenimin

151-56-4

1

2

D, I, K, M

0,559

195

ethylenoxid

75-21-8

1

3

B, D, I, K, M

0,546

196

ethylester kyseliny 2-propenové

viz ethylakrylát

197

N-ethylethanamin

viz diethylamin

198

ethylether

viz diethylether

199

ethyl-3-ethoxypropionát

763-69-9

150

500

 

0,165

200

ethylformiát

109-94-4

300

450

I

0,325

201

2-ethylhexanol

104-76-7

5,4

11

I

0,185

202

ethylchlorid

viz chlorethan

203

ethyl-2-kyanakrylát

7085-85-0

1

2

I

0,192

204

ethyl-2-kyanprop-2-enoát

viz ethyl-2-kyanakrylát

205

ethyl-2-propenoat

viz ethylakrylát

206

fenol

108-95-2

7,5

15

D, I, B

0,256

207

N-fenylbenzenamin

viz difenylamin

208

fenylethylen

viz styren

209

fenylhydrazin

100-63-0

1

2

D, I, K, S, P

0,222

210

2-fenylpropen

98-83-9

250

500

I

0,204

211

fluor

7782-41-4

1,5

3

I

0,633

212

fluoridy anorganické, jako F

 

2,5

5

I, B

 

213

fluorovodík

7664-39-3

1,5

2,5

I

1,203

214

formaldehyd

50-00-0

0,5

1

I, K, S

0,801

215

fosfan

viz fosforovodík

216

fosfin

viz fosforovodík

217

fosfor (bílý, žlutý)

12185-10-3

0,1

0,3

I

218

fosforovodík

7803-51-2

0,1

0,2

I

0,708

219

fosforoxychlorid

viz oxychlorid fosforečný

220

fosforpentachlorid

viz chlorid fosforečný

221

fosfortrichlorid

viz chlorid fosforitý

222

fosgen

viz karbonylchlorid

223

freon 11

viz trichlorfluormethan

224

freon 12

viz dichlordifluormethan

225

freon 12B2

viz dibromdifluormethan

226

freon 13

viz chlortrifluormethan

227

freon 13B1

viz trifluorbrommethan

228

freon 21

viz dichlorfluormethan

229

freon 114

viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

230

ftalanhydrid

85-44-9

5

10

I, S

0,162

231

2,5-furandion

viz maleinanhydrid

232

2-furankarboxaldehyd

viz furfural

233

2-furanmethanol

viz 2-furylmethanol

234

furfural

98-01-1

10

20

B, D, I

0,250

235

furfurylalkohol

viz 2-furylmethanol

236

furylmethanal

viz furfural

237

2-furylmethanol

98-00-0

20

40

D, I

0,245

238

glutaraldehyd

viz 1,5-pentandial

239

glycerol, mlha

56-81-5

10

15

 

0,261

240

glyceroltrinitrát

55-63-0

0,095

0,19

D

0,106

241

halothan

viz 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan

242

n-heptan

142-82-5

1000

2000

I

0,240

243

heptan (směs isomerů)

2,4-dimethylpentan

2,2,3-trimethylbutan

3,3-dimethylpentan

2,3-dimethylpentan

3-methylhexan

2,2-dimethylpentan

2-methylhexan

3-ethylpentan

isoheptan

426260-76-6

108-08-7

464-06-2

562-49-2

565-59-3

589-34-4

590-35-2

591-76-4

617-78-7

31394-54-4

1000

2000

I

0,240

244

2-heptanon

110-43-0

150

300

D

0,211

245

3-heptanon

106-35-4

95

300

I

0,211

246

hexachlorbenzen

118-74-1

0,02

0,1

D, K

0,084

247

hexachlor-1,3-butadien

87-68-3

0,25

0,5

D, I

0,092

248

hexachlorethan

67-72-1

10

20

D, I

0,102

249

hexachlornaftalen

1335-87-1

0,2

0,6

D

 

250

hexamethylen-1,6-diisokyanát

822-06-0

0,035

0,07

I, S

0,143

251

n-hexan

110-54-3

70

200

I, D

0,279

252

hexan isomery (s výjimkou n-hexanu)

2-methylpentan

3-methylpentan

2,2-dimethylbutan

2,3-dimethylbutan

isohexan; směs isomerů hexanu

107-83-5

 

96-14-0

75-83-2

79-29-8

73513-42-5

1000

2000

I

0,279

253

2-hexanon

591-78-6

20

40

D

0,240

254

hexogen

121-82-4

0,5

1,5

 

 

255

hydrazin

302-01-2

0,013

0,025

D, I, K, S

0,751

256

hydrid lithný

7580-67-8

0,01

0,02

I, V

 

257

hydrochinon

viz 1,4-dihydroxybenzen

258

hydroxid draselný

1310-58-3

1

2

I

 

259

hydroxid sodný

1310-73-2

1

2

I

 

260

hydroxid vápenatý

1305-62-0

1

4

I, R

 

261

2-hydroxymethylfurfural

viz 2-furylmethanol

262

chlor

7782-50-5

0,5

1,5

I

0,307

263

chloracetaldehyd

107-20-0

1

3

I

0,214

264

chlorbenzen

108-90-7

25

70

 

0,272

265

2-chlor-1,3-butadien

126-99-8

10

20

D, I, K

0,278

266

chlordifluormethan

75-45-6

3600

-

 

0,119

267

1-chlor-2,4-dinitrobenzen

97-00-7

0,5

1

D, I, P, S

0,260

268

1-chlor-2,3-epoxypropan

106-89-8

1

2

D, I, K, S

0,373

269

chlorethan

75-00-3

260

540

 

0,299

270

2-chlorethanol

107-07-3

1

3

D

0,307

271

chlorethen

viz vinylchlorid

272

chlorid amonný (dýmy)

12125-02-9

5

10

I

 

273

chlorid fosforečný

10026-13-8

1

2

I

274

chlorid fosforitý

7719-12-2

1

3

I

0,175

275

chlorid vápenatý

10043-52-4

2

4

I

 

276

chlorid zinečnatý

7646-85-7

1

2

I

 

277

chlormethan

74-87-3

100

200

D, P

0,477

278

chlormethoxymethan

viz chlormethylmethylether

279

chlormethylbenzen

viz ?-chlortoluen

280

chlormethylmethylether

107-30-2

0,003

0,006

D, K

0,299

281

1-chlor-4-nitrobenzen

100-00-5

1

2

D, P

0,153

282

chloroform

viz trichlormethan

283

chloropren

viz 2-chlor-1,3-butadien

284

chlorované bifenyly

viz polychlorované bifenyly

285

chlorovodík

7647-01-0

8

15

I

0,660

286

3-chlor-1-propen

107-05-1

3

6

I

0,314

287

?-chlortoluen

100-44-7

5

10

I, K

0,190

288

chlortrifluormethan

75-72-9

4000

6000

 

0,230

289

chrom a nerozpustné sloučeniny chromu (II, III) jako Cr

 

0,5

1,5

I, V

 

290

chromu (VI) sloučeniny, jako Cr

 

0,01

0,1

I, S, P

 

291

2,2-iminobis(ethanol)

viz diethanolamin

292

1,3-isobenzofurandion

viz ftalanhydrid

293

isofluran

26675-46-7

15

30

 

0,130

294

isopentan

viz pentan a isopentan

295

isopentylacetát

viz pentylacetáty

296

isophoron

78-59-1

5

10

I

0,174

 

isopropanol

viz 2-propanol

 

2-isopropoxyethanol

109-59-1

50

100

I

0,231

 

2-isopropoxyethylacetát

19234-20-9

65

130

I, P

0,165

 

isopropylacetát

108-21-4

800

1000

I

0,236

 

isopropylamin

75-31-0

10

20

I

0,407

297

izopropylalkohol

viz 2-propanol

298

isopropylbenzen

viz kumen

299

isopropylglykol

viz 2-isopropoxyethanol

300

jod

7553-56-2

0,1

1

I

0,095

301

jodmethan

74-88-4

2

8

D, I

0,170

302

kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd

0,05

0,1

B, D, K, P, V

 

303

kalafuna – prach, dým

8050-09-7

1

 

S, V

 

304

?-kaprolaktam (prach)

105-60-2

1

3

I

 

305

?-kaprolaktam (páry)

105-60-2

10

40

I

0,213

306

karbonitril

viz kyanamid

307

karbonylchlorid

75-44-5

0,08

0,4

I

0,243

308

keten

463-51-4

1

2

I

0,572

309

kobalt a jeho sloučeniny, jako Co

-

0,05

0,1

S, V

 

310

kresol (směs isomerů

a isomery)

o-kresol

m-kresol

p-kresol

1319-77-3

 

95-48-7

108-39-4

106-44-5

20

40

D, I

0,223

311

krotonaldehyd

viz 2-butenal

312

kumen

98-82-8

100

250

D

0,200

313

kyanamid

420-04-2

1

5

D, I, S

0,572

314

kyanidy, jako CN-

57-12-5

1

5

D

 

315

kyanovodík jako CN-

74-90-8

1

5

D

0,890

316

kyselina akrylová

79-10-7

29

59 (6)

(1 min)

 

0,334

317

kyselina dusičná

7697-37-2

1

2,5

I

0,382

318

kyselina ethanová

viz kyselina octová

319

kyselina ethandiová

viz kyselina šťavelová

320

kyselina fosforečná

7664-38-2

1

2

I

0,246

321

kyselina chloristá

7601-90-3

1

2

I

0,240

322

kyselina methanová

viz kyselina mravenčí

323

kyselina mravenčí

64-18-6

9

18

I

0,523

324

kyselina octová

64-19-7

25

50

I

0,401

325

kyselina peroxyoctová

79-21-0

0,6

1,2

I

0,316

326

kyselina pikrová

88-89-1

0,1

0,5

D, I, S

 

327

kyselina propanová

viz kyselina propionová

328

kyselina propionová

79-09-4

30

60

I

0,325

329

kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny) (1), (2)

7664-93-9

0,05

I

 

330

kyselina sírová, jako SO3 (1), (2)

7664-93-9

1

2

I

 

331

kyselina šťavelová

144-62-7

1

5

 

332

maleinanhydrid

108-31-6

1

2

I, S

0,245

333

mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn

0,2

0,05

0,4

0,1

V

R

 

334

měď (prach)

7440-50-8

1

2

V

 

335

měď (dýmy)

7440-50-8

0,1

0,2

R

 

336

mesitylen

viz 1,3,5-trimethylbenzen

337

methanal

viz formaldehyd

338

methanamin

viz methylamin

339

methanol

67-56-1

250

1000

D, B

0,751

340

3-methoxy-n-butylacetát

4435-53-4

100

200

 

0,165

341

2-methoxyethanol

109-86-4

3

6

D, T

0,316

342

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

111-77-3

50

100

D

0,200

343

2-methoxyethylacetát

110-49-6

5

10

D, T

0,204

344

3-methoxy-3-methylbutanol

56539-66-3

100

200

I

0,204

345

2-methoxy-1-methylethylacetát

108-65-6

270

550

D, I

0,182

346

2-methoxy-2-methylpropan

viz terc-butylmethylether

347

1-methoxy-2-propanol

107-98-2

270

550

D

0,267

348

2-methoxy-1-propylacetát

70657-70-4

270

550

D, T

0,182

349

(2-methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)

34590-94-8

20324-32-7

270

550

D

0,162

350

methylacetát

79-20-9

600

800

I

0,325

351

methylakrylát

96-33-3

18

36

I, S

0,279

352

methylalkohol

viz methanol

353

methylamin

74-89-5

10

20

I

0,775

354

4-methylanilin

viz p-toluidin

355

N-methylanilin

100-61-8

2

4

D

0,225

356

methylbenzen

viz toluen

357

N-methylbenzenamin

viz N-methylanilin

358

methylbromid

viz brommethan

359

3-methyl-1-butanol

viz pentanol

360

1-methylbutylacetát

viz pentylacetát

361

methylcelosolv

viz 2-methoxyethanol

362

methylcelosolvacetát

viz 2-methoxyethylacetát

363

methylcyklohexan

108-87-2

1500

2000

I

0,245

364

methylcyklohexanol, směs isomerů

1-methylcyklohexanol

2-methylcyklohexanol, směs isomerů

3-methylcyklohexanol, směs isomerů

4-methylcyklohexanol, směs isomerů

25639-42-3

590-67-0

583-59-5

 

 

7443-52-9

591-23-1

 

589-91-3

 

200

400

 

0,211

365

2-methylcyklohexanon

583-60-8

150

300

D

0,215

366

methyldinitrobenzen

viz dinitrotoluen

367

2-methyl-4,6-dinitrofenol

viz 4,6-dinitro-o-kresol

368

1,1’-methylenbis(4-isokyanatobenzen)

viz difenylmethan-4,4’-diisokyanát

369

4,4’-methylendianilin

viz 4,4’-diamino-difenylmethan

370

methylenchlorid

viz dichlormethan

371

methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny

viz methylmetakrylát

372

methylethylketon

viz 2-butanon

373

methylformiát

107-31-3

125

250

D

0,401

374

5-methyl-3-heptanon

541-85-5

50

100

I

0,188

375

5-methyl-2-hexanon

110-12-3

95

200

 

0,211

376

methylhydrazin

60-34-4

0,02

0,04

I, K, S

0,522

377

methylchlorid

viz chlormethan

378

methylisokyanát

624-83-9

0,025

0,05

D, I, S

0,422

379

methyljodid

viz jodmethan

380

methylkyanid

viz acetonitril

381

methylmetakrylát

80-62-6

50

150

I, S

0,240

382

N-methylmethanamin

viz dimethylamin

383

4-methyl-2-pentanon

108-10-1

80

200

D, I

0,240

384

1-methyl-2-pyrrolidinon

872-50-4

40

80

D, I, T

0,243

385

minerální oleje

viz oleje minerální

386

molybden

7439-98-7

5

25

 

 

387

molybdenu sloučeniny, jako Mo

 

5

25

I

 

388

monochlormethylmethyleter

viz chlormethylmethylether

389

morfolin

110-91-8

35

70

I

0,276

390

nafta solventní

 

200

1000

 

 

391

naftalen

91-20-3

50

100

 

0,188

392

neopentan

viz 2,2-dimethylpropan

393

nikl

7440-02-0

0,5

1

B, S, V

 

394

niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)

 

0,05

0,25

B, S, V

 

395

nikltetrakarbonyl

13463-39-3

0,01

0,02

D, I, T

0,141

396

nikotin

54-11-5

0,5

2,5

D

0,148

397

nitrobenzen

98-95-3

1

2

B, D, P, T

0,195

398

nitroethan

79-24-3

62

312

D

0,321

399

nitroglycerin

viz glyceroltrinitrát

400

nitroglykol

viz ethylenglykoldinitrát

401

p-nitrochlorbenzen

viz 1-chlor-4-nitrobenzen

402

2-nitropropan

79-46-9

18

 

K

0,270

403

nitrotoluen

směs isomerů a isomery

2-nitrotoluen

3-nitrotoluen

4-nitrotoluen

1321-12-6

88-72-2

99-08-1

99-99-0

10

20

D, K,M

0,175

404

oleje minerální (aerosol)

 

5

10

 

 

405

olovo

7439-92-1

0,05

0,2

B, T (4)

 

406

olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)

 

0,05

0,2

B, T (4)

 

407

1,1’-oxybis(benzen)

viz difenylether

408

1,1-oxybis(ethan)

viz diethylether

409

oxalonitril

460-19-5

2

6

 

 

 

410

oxid antimonitý, jako Sb

1309-64-4

0,1

0,2

 

 

411

oxid dusičitý

10102-44-0

0,96

1,91

I

0,523

412

oxid dusnatý

10102-43-9

2,5

5

I

0,802

413

oxid dusný

10024-97-2

180

360

 

0,547

414

oxid fosforečný

1314-56-3

1

2

I

 

415

oxid hořečnatý

1309-48-4

5

10

 

 

416

oxid osmičelý, jako Os

20816-12-0

0,002

0,004

I

417

oxid sírový

7446-11-9

1

2

I

0,301

418

oxid siřičitý

7446-09-5

1,5

3

I

0,376

419

oxid uhelnatý

630-08-0

23

117

B, P, T

0,859

420

oxid uhličitý

124-38-9

9000

45000

 

0,547

421

oxid vanadičný (prach, dýmy)

1314-62-1

0,05

0,1

I, P

 

422

oxid vápenatý

1305-78-8

1

4

I, R

 

423

oxid zinečnatý, jako Zn

1314-13-2

2

5

 

 

424

oxiran

viz ethylenoxid

425

1,1’-oxybis(2-chloroethan)

viz bis(2-chlorethyl)ether

426

oxychlorid fosforečný

10025-87-3

0,5

1

I, P

0,157

427

ozon

10028-15-6

0,1

0,2

 

0,501

428

pentafluorethan

354-33-6

5000

-

 

0,200

429

pentachlorfenol

87-86-5

0,5

1,5

B, D, I

 

430

pentakarbonyl železa, jako Fe

13463-40-6

0,2

0,5

 

431

pentan a

isopentan

109-66-0

78-78-4

3000

4500 (3)

 

0,333

432

1,5-pentandial

111-30-8

0,2

0,4

I, S

0,240

433

pentanol

všechny isomery a směsi isomerů

1-pentanol

2-pentanol

3-pentanol

2-methyl-1-butanol

3-methyl-1-butanol

3-methyl-2-butanol

2-methyl-2-butanol

2,2-dimethyl-1-propanol

30899-19-5

94624-12-1

 

71-41-0

6032-29-7

584-02-1

137-32-6

123-51-3

598-75-4

75-85-4

75-84-3

300

600

I

0,273

434

pentylacetát všechny isomery a směsi isomerů

2(nebo 3)-methylbutyl-acetát

1-pentylacetát

isopentylacetát

 

2-methylbutylacetát

3-pentylacetát

pentylacetát, terc.

1-methylbutylacetát

 

 

84145-37-9

628-63-7

123-92-2

 

624-41-9

620-11-1

625-16-1

626-38-0

270

540

 

0,185

435

pentylester kyseliny octové

viz pentylacetát

436

perchlorethylen

viz tetrachlorethylen

437

peroxid vodíku

7722-84-1

1

2

I

0,707

438

piperazin

110-85-0

0,1

0,3

I, S

 

439

platina (kov) a nerozpustné sloučeniny

7440-06-4

0,5

1

 

 

440

platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)

 

0,001

0,002

I, S

 

441

polychlorované bifenyly (technické)

1336-36-3

0,5

1

B, D

 

442

2-propanamin

viz isopropylamin

443

propan–butan (LPG)

68476-85-7

1800

4000 (3)

K, M