25/2020 Sb.Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 22. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
25

VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2020
o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 71 odst. 2, § 74 odst. 1 a § 80a odst. 3 zákona:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška stanoví

a)   náležitosti receptu a žádanky, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,

b)   náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,

c)   způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním a

d)   náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci.


§ 2

Náležitosti receptu a žádanky

        (1)  Na receptu se uvádějí tyto údaje:

a)   jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, a telefonní číslo chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba; u právnické osoby název nebo obchodní firma, sídlo a telefonní číslo; telefonní čísla se uvádějí jen v případě, že s tím jejich uživatelé souhlasí; jde-li o chovatele, pro kterého je podle jiného právního předpisu1) stanovena povinnost evidence, uvádí se dále číslo hospodářství, ve kterém jsou chována zvířata, pro která je předepisovaný léčivý přípravek určen,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Náležitosti receptu a žádanky
§ 3 - Pravidla pro používání receptů a žádanek
§ 4 - Doba platnosti receptu a žádanky
§ 5 - Omezení s ohledem na druh a množství předepisovaných léčivých přípravků
§ 6  
§ 7 - Recept a žádanka s modrým pruhem
§ 8 - Způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním
§ 9 - Předepisování veterinárních autogenních vakcín
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU