199/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Částka: 085 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 12. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 1. září 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
199

VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů


        Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 10 a § 9 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 2 se na konci doplňuje věta na samostatný řádek „Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU