106/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
106

VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona


        Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


Čl. I

        Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části I bodě 2. se věta poslední nahrazuje větou „Maximální počet položek jednoho celního prohlášení je 999.“.

        2.  V příloze č. 1 části I bod 3. zní:

„3.   Tiskopis a doplňkový list se vyplňují strojopisem nebo mechanografickým či podobným postupem. Vyplnění ručně je povoleno pouze tehdy, pokud celní prohlášení podává cestující a vztahuje se na zboží, které přepravuje v osobních zavazadlech. V takovém případě musí být celní prohlášení vyplněno pouze hůlkovým písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.“.

        3.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 2 zní:

        „Kolonka 2: Odesílatel/Vývozce“.

        4.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 4 zní:

   „Kolonka 4: Ložné listy“.

        5.  V příloze č. 1 části II písmenu A. v Kolonce 30 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

„2.   Bylo-li na základě povolení „Zápis do záznamů deklaranta“ podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) upuštěno od povinnosti předložit zboží, tato kolonka se nevyplňuje.“.

        6.  V příloze č. 1 části II písmenu A. název Kolonky 31 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU