99/2019 Sb.Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

ZÁKON
ze dne 20. března 2019
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

PŘÍSTUPNOST INTERNETOVÝCH
STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“).

        (2)  Tento zákon se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinným subjektem.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je

a)   mapa a související on-line služba; v případě mapy určené k navigačním účelům však musí být digitální formou splňující požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací poskytnuto náhradní uživatelské řešení,

b)   znázornění položky sbírky kulturního dědictví, a to v případě neslučitelnosti požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací s potřebou zachovat položku sbírky kulturního dědictví nebo pravost jejího znázornění anebo v případě nedostatku vybavení na převod textu z rukopisů nebo jiných položek sbírek kulturního dědictví na obsah internetových stránek a mobilních aplikací splňující požadavky na jejich přístupnost,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘÍSTUPNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Povinný subjekt
§ 4 - Zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
§ 5 - Zajištění přístupnosti internetových stránek
§ 6 - Zajištění přístupnosti mobilních aplikací
§ 7 - Nepřiměřená zátěž
§ 8 - Prohlášení o přístupnosti
§ 9 - Podnět k nápravě
§ 10 - Působnost ministerstva
§ 11 - Kontrola dodržování povinností povinných subjektů
§ 12 - Zpráva o výsledku sledování přístupnosti
§ 13 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU