95/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. dubna 2019 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 29. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení
podle zákona o střetu zájmů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst.  6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:


Čl. I

        V § 3 odst.  3 písm.  a) vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, se ve větě před středníkem slova „a údaj o způsobu jejího nabytí“ a ve větě za středníkem slova „údajů zapsaných na listu vlastnictví“ a slova „pro nemovitou věc“ zrušují a za slovo „pomocí“ se vkládají slova „názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU