67/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 4. března 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

67

VYHLÁŠKA

ze dne 4. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, se mění takto:

1

V příloze se bod 16 zrušuje.

Dosavadní body 17 až 42 se označují jako body 16 až 41.

2

V příloze se za bod 33 vkládá nový bod 34, který zní:

34

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

Dosavadní body 34 až 41 se označují jako body 35 až 42.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

Ministr:

Hamáček v. r.

MENU