2/2019 Sb.Vyhláška o evidenci krytých bloků

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. ledna 2019 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 21. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2018
o evidenci krytých bloků


        Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.


§ 2

Náležitosti evidence krytých bloků

        Evidence krytých bloků (dále jen „evidence“) má tyto náležitosti:

a)   seznamy krytých bloků,

b)   souhrnné informace o každém krytém bloku, a to

1.   jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen „kód“),

2.   druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,

3.   informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR“,

4.   limity nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami pro účely § 28a až 28c zákona o dluhopisech,

5.   měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),

6.   souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti evidence krytých bloků
§ 3 - Rejstřík krycích aktiv
§ 4 - Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy
§ 5 - Evidence dluhů z krytých dluhopisů
§ 6 - Evidence souvisejících dluhů
§ 7 - Vedení evidence
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU