22/2019 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. června 2019 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2018 byly v Bernu na 55. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu přijaty změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)1).

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 54. zasedání komise odborníků pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 25. května 2016), vyhlášené pod č. 20/2017 Sb.m.s.

Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2019 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá dne 9. května 1980 v Bernu byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., změny Úmluvy přijaté v roce 1989 a 1990 byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb. a č. 251/1991 Sb. Dne 20. prosince 1990 byl v Bernu přijat Protokol o změnách Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 274/1996 Sb. Dne 3. června 1999 byl ve Vilniusu přijat Protokol o změně Úmluvy COTIF, vyhlášený pod č. 49/2006 Sb.m.s., jehož součástí je nové znění Úmluvy COTIF ve znění pozměňovacího Protokolu z r. 1999.

Změny RID ve znění platném od 1. ledna 2019 současně odpovídají směrnici Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úřední věstník L 299, 26. 11. 2018, s. 58).

Convention relativa aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

Appendice C ‑ Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

Příloha PDF (186 kB)

TABLE DES MATIERES

Příloha PDF (306 kB)

Partie 1

Dispositions générales

Příloha PDF (1026 kB)

Partie 2

Classification

Příloha PDF (1825 kB)

Partie 3

Listes des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées

Příloha PDF (2945 kB)

Partie 4

Dispositions relatives a l’utilisation des emballages et des citernes

Příloha PDF (2281 kB)

Partie 5

Procédures ďexpédition

Příloha PDF (1124 kB)

Partie 6

Prescriptions relatives a la construc‑tion des emballages, des grands réci‑pients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir

Příloha PDF (3157 kB)

Partie 7

Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

Příloha PDF (405 kB)

Partie non officielle du RID

Příloha PDF (348 kB)

PŘEKLAD

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek C ‑ Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

Příloha PDF (110 kB)

Část 1

Všeobecná ustanovení

Příloha PDF (1276 kB)

Část 2

Klasifikace

Příloha PDF (3327 kB)

Část 3

Seznamy nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená a vyjmutá množství

Příloha PDF (4895 kB)

Část 4

Ustanovení o používání obalů a cisteren

Příloha PDF (2958 kB)

Část 5

Postupy při odeslání

Příloha PDF (1458 kB)

Část 6

Požadavky na konstrukce a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren

Příloha PDF (3029 kB)

Část 7

Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace

Příloha PDF (357 kB)

NEZÁVAZNÁ ČÁST ŘÁDU RID

Předpisy o zkouškách nádob z plastu

Příloha PDF (298 kB)
MENU