328/2018 Sb.Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 18. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
328

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2018
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění
a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 89n odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.:


§ 1

Bližší vymezení zdroje znečištění

        (1)  Zdrojem znečištění se pro účely této vyhlášky rozumí území obce, popřípadě její územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, území vojenského újezdu nebo areál průmyslového podniku či jiného objektu, pokud se z nich vypouštějí samostatně odpadní vody do povrchových vod.

        (2)  Každý zdroj znečištění zahrnuje jednu nebo více výpustí odpadních vod.

        (3)  Za samostatný zdroj znečištění se pro účely této vyhlášky považuje také zdroj nečištěných odpadních vod.


Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách
§ 2

        (1)  Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách zahrnuje odběr vzorků, jejich úpravu, uchování a převoz, rozbory vzorků a vyhodnocení výsledků těchto rozborů.

        (2)  Technické požadavky na odběr vzorků a jejich úpravu před chemickou analýzou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (3)  Ukazatele znečištění a analytické metody pro stanovení koncentrace znečištění, které jsou pro účely poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „poplatek“) závazné pro oprávněné a kontrolní laboratoře, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Bližší vymezení zdroje znečištění
§ 2 - Postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění odpadních vod
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě
§ 12  
§ 13 - Měření objemu vypouštěných odpadních vod
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Náležitosti provozní evidence
§ 19 - Přechodná ustanovení
§ 20 - Zrušovací ustanovení
§ 21 - Účinnost
Příloha č. 1 - Technické požadavky na odběr vzorků a jejich úpravu před chemickou analýzou
Příloha č. 2 - Ukazatele znečištění a analytické metody pro stanovení koncentrace znečištění pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových závazné pro oprávněné a kontrolní laboratoře [§ 89n odst. 5 písm. c) vodního zákona]
Příloha č. 3 - Minimální roční četnost odběru vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace vypouštěného znečištění
Zavřít
MENU