296/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
296

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy
nebo škody způsobené na lesích


        Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

        2.  V § 1 odstavec  3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        „(3)  Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního materiálu1) nebo škod na vyrobených sortimentech surového dříví.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU