286/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

ZÁKON
ze dne 15. listopadu 2018,
kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv
z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochranných známkách


Čl. I

        Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 196/2017 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:


㤠1

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje ochranné známky.

_______________________________
16)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění).“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU