281/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 5. prosince 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
281

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání
s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem        Český báňský úřad v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 k provedení § 4 odst. 6 a § 5 odst. 5 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci odstavce  6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního odpadu a možností geochemických změn v tělese úložného místa.“.

        2.  V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , včetně možnosti vzniku kaverny“.

        3.  V § 11 odst. 1 písm. d) se za slovy „ , v tak nízkém množství“ doplňují slova „nebo prokazatelně ve stabilní chemické vazbě,“.

        4.  § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 až 17 zní:

㤠12

Plán pro nakládání s těžebním odpadem
(K § 5 odst. 5 zákona)

        (1)  Plán pro nakládání s těžebním odpadem13) v případě ukládání těžebního odpadu na úložné místo obsahuje

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU