274/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
274

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):


Čl. I

        Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., se mění takto:

        1.  § 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 až 10 znějí:

㤠32

Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání

        (1)  Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen „zpráva“) se skládá z

a)   informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle části druhé zákona,

b)   informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle § 28 zákona,

c)   zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném kalendářním roce a

d)   přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU