274/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

274

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole):

Čl. I

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., se mění takto:

1

§ 32 a 33 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 až 10 znějí:

§ 32

Struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání

(1) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen zpráva) se skládá z

a

informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle části druhé zákona,

b

informace o výsledcích interních auditů vykonaných ve sledovaném kalendářním roce podle § 28 zákona,

c

zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly ve sledovaném kalendářním roce a

d

přehledu kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle kontrolního řádu8) ve sledovaném kalendářním roce, která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

(2) Správce kapitoly státního rozpočtu, kraj a hlavní město Praha předkládají zprávu podle § 22 odst. 2 zákona v termínu do 28. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(3) Organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky, obec a městská část hlavního města Prahy předkládají zprávu podle § 22 odst. 3 zákona v termínu do 15. února následujícího kalendářního roku v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

(4) Orgán veřejné správy, který nezřídil funkci útvaru interního auditu na základě výjimky stanovené v § 29 odst. 5 nebo 6 zákona a ve sledovaném kalendářním roce nevykonal veřejnosprávní kontrolu podle části druhé zákona, splní povinnost předkládat zprávu o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 6 zákona v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí.

§ 33

Rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol

(1) Informace podle § 32 odst. 1 písm. a) obsahuje

a

počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol,

b

počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol,

c

určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

d

určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona zjištěno nejvíc nedostatků,

e

určení oblastí, ve kterých byly veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

f

určení oblastí, ve kterých bylo veřejnosprávní kontrolou podle § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a a § 9 odst. 2 zákona zjištěno nejvíc nedostatků, a

g

počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly.

(2) Informace podle § 32 odst. 1 písm. b) obsahuje

a

počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu interního auditu,

b

počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu interního auditu,

c

určení oblastí, ve kterých byly interním auditem zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky,

d

určení oblastí, ve kterých bylo interním auditem zjištěno nejvíc nedostatků,

e

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali interní audit, vypočtený podle vyhlášky provádějící zákon o zaměstnanosti9), a

f

informaci o externím hodnocení kvality interního auditu, bylo-li provedeno.

(3) Informace podle § 32 odst. 1 písm. c) obsahuje stručný popis zavedeného systému finanční kontroly orgánu veřejné správy.

(4) Informace podle § 32 odst. 1 písm. d) obsahuje seznam zjištění v tabulkové formě.

(5) Informace podle odstavce 1, které jsou zadávané do monitorovacího systému podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje10), se v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol nevykazují.

2

Přílohy č. 1a až 5 se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU