268/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2018 Autor předpisu:
Přijato: 27. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 15. února 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

268

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):

Čl. I

Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, se mění takto:

1

§ 1 zní:

§ 1

(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:

a

16 mm x 32 mm,

b

20 mm x 44 mm.

2

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

§ 1a

(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1

a

je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,

b

obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a

c

obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text ČESKÁ REPUBLIKA vytištěný šedomodrou barvou.

(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy Česká republika s mikrotextem měnícím svou výšku.

(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2

a

je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a

b

obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem ČESKÁ REPUBLIKA.

(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena CZ.

3

V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo obsahuje nahrazuje slovy má tyto náležitosti.

4

V § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova v gramech nahrazují slovy v kilogramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 1, nebo v gramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 2.

5

V § 2 odst. 2 se slovo Údaje nahrazuje slovem Náležitosti.

6

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u

a

cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,

b

doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla

1

12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

2

15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

3

11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

7

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Odběr a distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky vzoru č. 1 se odebírají v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek vzoru č. 1.

(2) Tabákové nálepky vzoru č. 2 se odebírají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a

375 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

b

220 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze odebrat na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla

a

12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

b

15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

c

11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(4) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.

8

V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek na tiskopisu pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, stejných rozměrů a náležitostí.

9

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 4 až 6 a přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce se do dne 14. února 2019 použijí pouze pro tabákové nálepky vzoru č. 2.

(2) Na tabákové nálepky vzoru č. 2 odebrané do 14. února 2019 se pro účely jejich vracení hledí jako na tabákové nálepky odebrané dnem 15. února 2019.

(3) Na tabákové nálepky vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ale do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky nebyly odebrány, se do jejich odebrání použije vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Pro objednávání a evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2019 použijí vzory tiskopisů uvedené v přílohách č. 3 a 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

10

Na konci textu § 11 se doplňují slova , s výjimkou ustanovení § 4 až 6 a 9a a příloh č. 2 a 3 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.

11

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Vzory tabákové nálepky

Příloha PDF (19785 kB)
12

Přílohy č. 2 a 3 znějí:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář objednávky tabákových nálepek

Příloha PDF (99 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář pro vedení evidence tabákových nálepek

Příloha PDF (217 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019, s výjimkou čl. I bodů 6 až 10 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU