256/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. listopadu 2018 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 2. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

VYHLÁŠKA
ze dne 2. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí,
ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):


Čl. I

        Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 písm. e) se slovo „reprografické“ zrušuje.

        2.  V § 3 písm. f) se slovo „tiskové“ zrušuje a za slovo „výstupy“ se vkládají slova „a kopie“.

        3.  V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

„b)   opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na certifikátu obsahujícím takové údaje, které umožňují určit totožnost podepisující osoby11), je-li žadatelem fyzická osoba,

_______________________________
11)
§ 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

        4.  V § 7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

        5.  V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „nebo c)“ zrušují.

        6.  § 9 a 10 včetně nadpisů znějí:

㤠9

Kopie z katastrálního operátu v případech,
ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě
veřejných listin

        (1)  Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU