245/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. října 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. října 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb. a nařízení vlády č. 209/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Žadatel o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, II, III, IV, VII nebo IX před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku doručí Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu ohlášení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích (dále jen „ohlášení“).“.

        2.  V § 2 odst. 7, § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 22 odst. 4 a v § 35 odst. 4 se slova „31. srpna“ nahrazují slovy „30. června“.

        3.  V § 2 odst. 8 se slova „IV a VII“ nahrazují slovy „IV, VII nebo IX“ a slova „přílohách č. 11 a 12“ se nahrazují slovy „příloze č. 11“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU