244/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 23. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání


Čl. I

        Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:

        1.  § 13 včetně nadpisu zní:


㤠13

Úprava podmínek uchazečům
se speciálními vzdělávacími potřebami

        (1)  Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

        (2)  Pro účely této vyhlášky se uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky dělí do kategorií podle druhu znevýhodnění uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (3)  Doporučení obsahuje údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Doporučení se uchazeči vydává ve dvou vyhotoveních. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU