219/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 109 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 20. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

219

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb., vyhlášky č. 267/2003 Sb. a vyhlášky č. 487/2012 Sb., se mění takto:

1

V § 2 odst. 1 se za slova sestává z vkládají slova písemného testu,.

2

V § 2 se na začátek odstavce 2 vkládá věta Písemný test se koná v jednom dni, a to z oborů uvedených v § 1 odst. 1; úspěšné složení testu je podmínkou pro vykonání písemné a ústní části zkoušky..

3

V § 3 se slovo Zkouška nahrazuje slovy Ústní část zkoušky.

4

§ 4 zní:

§ 4

(1) Přihlášku podává uchazeč Komoře.

(2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona a že uchazeč uhradil poplatek za písemný test stanovený Komorou podle § 7 odst. 1 zákona. Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona z důvodu vykonání jiné praxe, je součástí přihlášky rovněž žádost o uznání této jiné praxe za praxi advokátního koncipienta.

5

Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí:

§ 4a

(1) Písemným testem prokazuje uchazeč znalost právního řádu České republiky. Na písemný test pozve Komora uchazeče, který splňuje podmínky stanovené zákonem, nejpozději do 4 měsíců od podání přihlášky.

(2) Písemný test obsahuje celkem 100 otázek; otázky jsou z oborů uvedených v § 1 odst. 1. Každá otázka obsahuje 3 možnosti odpovědí, z nichž pouze 1 je správná.

(3) Uchazeč vykoná písemný test prostřednictvím elektronického zařízení určeného Komorou. Dohled vykonává člen zkušební komise určený předsedou zkušební komise (dále jen pověřený člen).

(4) Testové otázky se pro každého uchazeče náhodně vybírají prostřednictvím elektronických prostředků z celkového souboru otázek, které zveřejní Komora na svých internetových stránkách.

(5) Čas na vykonání písemného testu je 90 minut. Během písemného testu není možné používat texty právních předpisů, literaturu ani elektronická zařízení s výjimkou elektronického zařízení určeného Komorou. Porušení tohoto zákazu je důvodem k vyloučení uchazeče z písemného testu; o tom rozhodne pověřený člen.

(6) Konání písemného testu je neveřejné.

§ 4b

(1) Písemný test se hodnotí hodnocením prospěl nebo neprospěl. Na hodnocení prospěl musí uchazeč odpovědět správně nejméně na 85 otázek. Uchazeč, který zodpoví správně méně než 85 otázek testu, obdrží hodnocení neprospěl. Uchazeč, který vykonal písemný test s hodnocením neprospěl, může kdykoli podat novou přihlášku ke zkoušce.

(2) Uchazeč, který kdykoliv po zahájení písemného testu od testu odstoupil nebo který byl z písemného testu vyloučen podle § 4a odst. 5, je hodnocen prospěchovým stupněm neprospěl. Nedostaví-li se uchazeč bez omluvy k písemnému testu, platí, že uchazeč od písemného testu odstoupil.

(3) Odstoupil-li uchazeč od písemného testu, poplatek za písemný test se nevrací. Omluví-li uchazeč bez zbytečného odkladu svou nepřítomnost závažnými zdravotními, pracovními nebo jinými důvody, poplatek za písemný test se nevrací, ale je považován za poplatek za písemný test v jiném termínu, pokud se uchazeč přihlásí ke zkoušce nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od původního termínu konání písemného testu. Pokud tak neučiní nebo omluví-li se uchazeč i z dalšího termínu písemného testu, poplatek za písemný test propadá.

(4) Výsledky písemného testu zveřejní Komora na svých internetových stránkách ve lhůtě 10 dnů ode dne vykonání testu.

§ 4c

(1) Uchazeč, který vykonal písemný test s hodnocením prospěl, se může do 6 měsíců od vykonání písemného testu přihlásit na jeden z termínů stanovených Komorou pro konání písemné a ústní části zkoušky a uveřejněných na internetových stránkách Komory.

(2) Podmínkou účasti na písemné a ústní části zkoušky je úhrada poplatku nejpozději ve lhůtě 1 týdne ode dne, kdy se uchazeč přihlásil; jestliže v uvedené lhůtě uchazeč poplatek nezaplatí, termín propadá a uchazeč se může přihlásit na jiný z volných termínů.

6

V § 5 odst. 1 se slova jimž bylo Komorou umožněno vykonání zkoušky nahrazují slovy kteří se přihlásili na písemnou a ústní část zkoušky.

7

V § 5 odst. 2 větě první se za slovo konání vkládají slova písemné a ústní části.

8

V § 6 odst. 5 větě první se slovo osm nahrazuje číslovkou 6.

9

V § 7 odst. 3 se slova dvě hodiny nahrazují slovy 90 minut.

10

V § 8 odst. 2 větě druhé se slova třech oborech nahrazují slovy 4 oborech; to neplatí, pokud uchazeč zkoušku opakoval.

11

§ 9 zní:

§ 9

(1) Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl hodnocen ve 4 oborech nejméně prospěchovým stupněm prospěl, může podat písemnou žádost o její opakování. Opakovanou zkoušku vykoná uchazeč pouze v tom oboru, ve kterém byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěchovým stupněm neprospěl; uchazeč vykoná ústní část zkoušky vždy, písemnou část zkoušky pouze v případě, že opakuje obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. b), c), d). Opakovanou zkoušku lze vykonat pouze v termínu stanoveném Komorou. Ustanovení § 5 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Uchazeč, který zkoušku nesložil s tím, že byl ve 2 a více oborech hodnocen prospěchovým stupněm neprospěl, a uchazeč, který nesložil opakovanou zkoušku podle odstavce 1, může podat novou přihlášku ke zkoušce nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

12

§ 19 zní:

§ 19

Protokol o průběhu advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky a písemné práce uloží Komora po dobu 10 let.

Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Advokátní zkouška, zkouška způsobilosti a uznávací zkouška, na kterou se uchazeč, který splňuje zákonem stanovené podmínky, přihlásil přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů; to neplatí, pokud se uchazeč zkoušky z jakéhokoli důvodu nezúčastní.

2

Pro písemnosti týkající se advokátních zkoušek a profesních zkoušek komerčního právníka podle dosavadních právních předpisů platí ustanovení § 19 vyhlášky č. 197/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, obdobně.

3

Celkový soubor otázek pro konání písemného testu zveřejní Česká advokátní komora na svých internetových stránkách nejpozději ve lhůtě 1 měsíce před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.

MENU