217/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 20. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

217

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje text Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2)..

2

V § 2 písm. b) se slovo důchodový, zrušuje.

3

V § 2 písm. d) se slova , které mají věcné a formální vazby nahrazují slovy vytvořený vykazující osobou.

4

V § 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

5

§ 6 a 7 včetně nadpisů znějí:

§ 6

Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny.

(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Výkazy penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz

a

PEF (ČNB) 12-04 Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti,

b

PEF (ČNB) 13-04 Čtvrtletní přehled o úvěrech fondu penzijní společnosti, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti, a

c

PEF (ČNB) 14-04 Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

(2) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího kalendářního roku předkládá České národní bance za každý jednotlivý fond penzijní společnosti výkaz PEF (ČNB) 15-01 Roční doplňkové informace o účastnících fondu penzijní společnosti.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

6

§ 13 zní:

§ 13

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

7

V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

8

V § 14 odst. 2 se slova prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 zrušují.

9

§ 16 se zrušuje.

10

V příloze č. 3 se v nadpisu slovo výkazů nahrazuje slovem výkazu.

11

V příloze č. 3 se bod I. zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu II.

12

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

Obsah výkazů penzijní společnosti

Příloha PDF (198 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

MENU