201/2018 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2018
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb.:


§ 1

        (1)  Tato vyhláška stanoví pro rok 2019

a)   hodnoty bodu,

b)   výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

c)   výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“),

d)   regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 21, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“).

        (2)  Poskytovatelem podle odstavce  1 je

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 5
Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 6
Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7
Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 8
Příloha č. 5 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10
Příloha č. 6 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11
Příloha č. 7 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12
Příloha č. 8 - Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13
Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, podle typu ošetřovacího dne
Příloha č. 10 - Úhrada formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin
Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb podle § 9 odst. 2
Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem, z platby vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, z ambulantní složky úhrady
Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z platby případovým paušálem
Příloha č. 14 - Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese
Zavřít
MENU