196/2018 Sb.Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 31. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

196

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2018

o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen zákon) k provedení § 8 odst. 3, § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o

a

udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a

b

udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí podle odstavce 1.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a

dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1

jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2

v němž právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád tohoto státu trestní odpovědnost právnických osob,

b

doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména doklad o

1

uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2

rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

3

pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,

4

odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a

5

vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c

regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě sídla této osoby.

§ 3

Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

(K § 8 odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele, jsou

a

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,

b

zakladatelské právní jednání, je-li žadatelem právnická osoba, která k datu předložení žádosti nevznikla,

c

uvedení předmětu činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,

d

údaje podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona, má-li být činnost provozována v hostitelském členském státě a tyto údaje jsou v době podání žádosti známy,

e

doklady k posouzení důvěryhodnosti

1

žadatele,

2

člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,

f

doklady k prokázání odborné způsobilosti podle § 56 odst. 2 až 4 zákona

1

žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo

2

člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny, je-li žadatel právnickou osobou,

g

údaje o osobě1), která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále

1

doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,

2

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a

3

popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele,

h

seznam osob s úzkým propojením se žadatelem, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,

i

seznam osob s přímým nebo nepřímým podílem převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále grafické znázornění vztahů mezi těmito osobami s uvedením podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřeným v procentech; v případě nepřímého podílu se dále uvedou údaje o osobě, jejímž prostřednictvím má uvedená osoba nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu žadatele,

j

je-li osoba uvedená v písmenu h) nebo i)

1

osobou se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, nebo

2

osobou se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem,

k

smlouva o povinném pojištění podle § 13 zákona,

l

popis způsobu zajištění a kontroly požadavků uvedených v § 54 odst. 3 zákona, má-li být žadatel oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění či jiného plnění z pojištění, a

m

údaje o osobě oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou bude samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, pokud je tento údaj v době žádosti žadateli znám.

(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. g) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

§ 4

Udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změna akreditace a prodloužení akreditace

(K § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace, jsou

a

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,

b

uvedení rozsahu akreditace v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,

c

doklady k posouzení důvěryhodnosti

1

žadatele,

2

člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,

d

doklady o splnění věcných, organizačních a personálních předpokladů pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, zejména

1

seznam a popis prostorů, kde se budou provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

2

popis technických a programových prostředků pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání,

3

návrh vnitřního předpisu upravujícího organizační uspořádání žadatele a

4

seznam členů zkušební komise a za každého člena zkušební komise údaje o osobě, doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklady o vzdělání,

e

návrh zkouškového řádu a

f

údaje o osobě, která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále

1

doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,

2

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a

3

popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele.

(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace jsou

a

uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a

b

údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a osvědčuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(5) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady osvědčující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavce 1 nebo k žádosti o změnu udělené akreditace podle odstavce 4, jsou aktuální.

§ 5

Formáty a další technické náležitosti žádosti

Žádosti se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.

§ 6

Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel jako náležitost žádosti předloží odůvodnění nepředložení údaje nebo dokladu a, je-li to možné, tyto důvody doloží.

(2) Žadatel nemusí předkládat informace nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy2).

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

1

§ 2 písm. h) zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

2

Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MENU