196/2018 Sb.Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2018 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 31. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2018
o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění


        Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 3, § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o

a)   udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a

b)   udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace.

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí podle odstavce  1.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1.   jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2.   v němž právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád tohoto státu trestní odpovědnost právnických osob,

b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména doklad o

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (K § 8 odst. 3 zákona)
§ 4 - Udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změna akreditace a prodloužení akreditace (K § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona)
§ 5 - Formáty a další technické náležitosti žádosti
§ 6 - Společná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU