142/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. července 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 2. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
142

VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2018
o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
(K § 45i odst. 2 a 13 zákona)

§ 1

        Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen „vliv záměru“) podle § 45i odst. 2 zákona, které je součástí oznámení1), popřípadě dokumentace záměru2), a posouzení vlivu záměru zpracovávané v případě, kdy na základě rozhodnutí vlády není záměr předmětem posuzování3), obsahuje pro každou předloženou variantu

a)   údaje o záměru, a to

1.   název záměru,

2.   celkovou charakteristiku záměru včetně jeho rozsahu a umístění,

3.   popis navržených variant záměru, jsou-li zpracovány nebo vyplývá-li povinnost jejich zpracování z § 45i odst. 2 zákona, a přehled hlavních důvodů pro jejich výběr z hlediska posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona,

4.   popis technického a technologického řešení záměru zásadního z hlediska posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (K § 45i odst. 2 a 13 zákona)
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (K § 67 odst. 1 zákona)
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU