137/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 27. června 2018 Nabývá účinnosti: 24. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. a vyhlášky č. 364/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „identifikační“ vkládají slova „a kontaktní“.

        2.  V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:

„4.   telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sděleny,“.

        3.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , je-li určeno“.

        4.  V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

        5.  V § 1 odst. 1 písmena f) až h) znějí:

„f)   v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomoci další osoby, nebo o způsobu a čase podání informace o zamýšleném propuštění tohoto pacienta příslušnému obecnímu úřadu, datum a čas přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU