137/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 27. června 2018 Nabývá účinnosti: 24. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

137

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:

Čl. I

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. a vyhlášky č. 364/2015 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo identifikační vkládají slova a kontaktní.

2

V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:

4

telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně další kontaktní údaje, pokud jsou pacientem sděleny,

3

V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova , je-li určeno.

4

V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

5

V § 1 odst. 1 písmena f) až h) znějí:

f

v případě poskytování jednodenní nebo lůžkové péče datum a čas přijetí pacienta do péče a datum a čas ukončení péče o pacienta, včetně informace o způsobu vyrozumění osoby, která by měla zajistit další péči o pacienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav neobejde bez pomoci další osoby, nebo o způsobu a čase podání informace o zamýšleném propuštění tohoto pacienta příslušnému obecnímu úřadu, datum a čas přeložení pacienta k jinému poskytovateli, popřípadě jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, nebo datum a čas úmrtí pacienta,

g

informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb,

h

informace o tom, zda jde o pacienta s omezenou svéprávností tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen pacient s omezenou svéprávností),

6

V § 1 odst. 1 se doplňují písmena i) a j), která znějí:

i

identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce pacienta, opatrovníka pacienta nebo další osoby oprávněné udělit souhlas za pacienta,

j

u pacienta se zdravotním postižením informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě zvláštních pomůckách, které pacient používá, u pacienta se sluchovým postižením nebo kombinovaným sluchovým a zrakovým postižením též informace o formách komunikace, které pacient preferuje,

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).

7

V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo léčení nahrazuje slovy poskytování zdravotních služeb.

8

V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie lékařského předpisu podle zákona o léčivech nebo poukazu podle zákona o zdravotnických prostředcích.

9

V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova ; za takový záznam se považuje i stejnopis nebo kopie příkazu ke zdravotnické přepravě.

10

V § 1 odst. 2 písm. g) se slovo provedené nahrazuje slovem poskytnuté.

11

V § 1 odst. 2 písm. h) se za slovo včetně vkládají slova data provedení očkování, a na konci textu písmene se doplňují slova , a to v případě poskytovatele, který provedl očkování.

12

V § 1 odst. 2 písm. i) se za slovo zástupce vkládají slova , opatrovníka nebo další osoby oprávněné udělit za pacienta.

13

V § 1 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova ; z uvedení důvodu též musí vyplývat, proč nepostačovalo použít mírnější postup, než je použití omezovacích prostředků.

14

V § 1 odst. 2 písm. k) se na konci textu bodu 5 doplňují slova a způsob řešení.

15

V § 1 odst. 2 písm. k) bod 8 zní:

8

informaci o tom, že a kdy byl zákonný zástupce pacienta, popřípadě jiná osoba, které podle zákona o zdravotních službách náleží práva a povinnosti zákonného zástupce, nebo opatrovník pacienta informován o použití omezovacích prostředků,

16

V § 2 písm. b) se slova jeho léčení nahrazují slovy poskytování zdravotních služeb.

17

V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova ; souhrn informací (epikríza) a plán dalšího léčebného postupu se do zdravotnické dokumentace zaznamenává alespoň jednou za 7 dnů, v případě dlouhodobé lůžkové péče alespoň jednou za měsíc.

18

V § 2 písm. f) se slovo příhod nahrazuje slovem událostí.

19

V § 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova a záznamy o radiologické události kategorie A nebo B, při níž tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo je z důvodu radiologické události nutné provést změny v jeho léčebném postupu, a to v rozsahu podle jiného právního předpisu14).

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

14

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

20

V § 2 písm. h) se slova infekční nemoci nahrazují slovy infekčního onemocnění, slovo nemoc se nahrazuje slovem onemocnění a na konec textu písmene se doplňují slova k splnění povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

21

V § 3 odst. 1 se za slovo poskytovatele vkládají slova v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

22

V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Výsledky vyšetření podle § 2 písm. a), které nejsou v listinné podobě, musí být označeny alespoň tak, že lze určit, kterého pacienta se týkají..

23

V § 3 odst. 2 se slova až f) nahrazují slovy a e).

24

V § 3 odst. 3 se slova Za provedení nahrazují slovem Provedení a slova je odpovědný se nahrazují slovy zajistí a jeho správnost svým podpisem potvrdí.

25

V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Je-li ze způsobu provedení zápisu do zdravotnické dokumentace zřejmé, že jej provedl jeden zdravotnický pracovník, nemusí podepisovat každý dílčí zápis v průběhu dne nebo směny, ale postačuje, podepíše-li tento zdravotnický pracovník v průběhu dne nebo směny provedení posledního zápisu.

26

V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

27

V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Pokud zdravotnická dokumentace, popřípadě její součásti, vedená o pacientovi jedním poskytovatelem svým zařazením nebo věcným obsahem podléhá několika lhůtám pro její uchování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, určí se doba uchování, událost rozhodná pro počítání běhu této doby, a vyřazovací znak vždy podle nejdelší doby uchování. Jde-li o součásti zdravotnické dokumentace, které jsou jejími samostatnými částmi, lze určit dobu uchování, událost rozhodnou pro počítání běhu této doby a vyřazovací znak pro každou samostatnou část zdravotnické dokumentace zvlášť.

28

§ 6 zní:

§ 6

(1) Převádění zdravotnické dokumentace nebo její části, které byly pořízeny v listinné podobě a které poskytovatel sám pořídil nebo obdržel, na dokument v elektronické podobě provádí poskytovatel postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění.

(2) Dokument v elektronické podobě vytvořený podle odstavce 1 opatří poskytovatel doložkou. Doložku podepíše osoba odpovědná za převedení kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo poskytovatel zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

(3) Dokument v listinné podobě, který poskytovatel převedl na dokument v elektronické podobě, je poskytovatel oprávněn zničit.

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

29

V příloze č. 1 části 2 písmeno b) zní:

b

údaje o posledně zjištěném zdravotním stavu, včetně těch výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření, které jsou podstatné pro poskytnutí vyžádaných zdravotních služeb,

30

V příloze č. 1 části 2 závěrečném textu se slova zejména ekg, ultrazvuk, rentgen nahrazují slovy je-li to z odborného hlediska dostačující.

31

V příloze č. 1 části 2 závěrečném textu se slova pracovnělékařské služby nahrazují slovy pracovnělékařských služeb.

32

V příloze č. 1 části 4 oddílu A bod 3 zní:

3

souhrn diagnóz, pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče,

33

V příloze č. 1 části 4 oddílu A bod 5 zní:

5

přehled zdravotních výkonů provedených v průběhu hospitalizace, které jsou významné pro další poskytování zdravotních služeb, včetně jejich výsledků a informace o nastalých komplikacích,

34

V příloze č. 1 části 4 oddílu B bod 2 zní:

2

souhrn diagnóz, pro které byla v průběhu hospitalizace pacientovi poskytována zdravotní péče,

35

V příloze č. 1 se části 5 až 8 zrušují.

Dosavadní části 9 až 13 se označují jako části 5 až 9.

36

V příloze č. 1 části 5 písm. a) bodu 2 se slova jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to nahrazují slovy který lékařský posudek vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby, obchodní firma nebo název poskytovatele v případě právnické osoby, adresa místa poskytování zdravotních služeb, a slova , adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele se zrušují.

37

V příloze č. 1 části 5 písm. a) bodu 3 se slova lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal nahrazují slovy posuzujícího lékaře.

38

V příloze č. 1 části 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova a o možnosti vzdání se práva na přezkoumání.

39

V příloze č. 1 části 6 oddílu A se v závěrečném textu slovo archivuje nahrazuje slovem uchovává.

40

V příloze č. 1 části 6 oddílu B se na konci textu písmene d) doplňují slova a anamnestické údaje, jsou-li známy.

41

V příloze č. 1 části 6 oddílu B písm. g) se za slovo poskytovatele vkládají slova a zdravotnického pracovníka.

42

V příloze č. 1 části 6 oddílu B se v závěrečném textu za slovo pacientovi doplňuje čárka, za slova v listinné podobě se vkládají slova , nedohodnou-li se na předání v elektronické podobě a slovo archivována se nahrazuje slovem uchovávána.

43

V příloze č. 1 se část 7 zrušuje.

Dosavadní části 8 a 9 se označují jako části 7 a 8.

44

V příloze č. 1 části 8 oddílu A písm. a) bodu 1 se slovo zamřelého nahrazuje slovem zemřelého.

45

V příloze č. 1 části 8 oddílu A písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova , jsou-li známy.

46

V příloze č. 1 části 8 oddílu A závěrečný text zní:

Průvodní list se opatří podpisem lékaře, který prováděl prohlídku těla zemřelého.

47

V příloze č. 1 části 8 oddílu B se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

48

V příloze č. 1 části 8 oddílu C se na konci textu písmene b) doplňují slova , jsou-li známy.

49

V příloze č. 1 části 8 oddílu D písm. e) se na konci textu bodu 3 doplňují slova , byla-li zjištěna.

50

V příloze č. 2 čl. 1 odst. 2 se slova 3 roky nahrazují slovy 5 let.

51

V příloze č. 2 čl. 1 se odstavce 4 a 5 zrušují.

52

V příloze č. 2 čl. 3 odst. 3 se za slova zdravotnické dokumentace vkládají slova označené vyřazovacím znakem V.

53

V příloze č. 2 čl. 4 odst. 2 větě první se slova vedoucí zdravotnický pracovník příslušného oddělení zdravotnického zařízení, které zdravotnickou dokumentaci vede, nebo jím určený zrušují a za slovo pracovník se vkládají slova určený poskytovatelem a v textu v závorce se slovo pověřený nahrazuje slovem určený.

54

V příloze č. 2 v čl. 5 odstavec 1 zní:

(1) Určený zdravotnický pracovník vypracuje návrh na vyřazení zdravotnické dokumentace, který obsahuje identifikační údaje poskytovatele a identifikační údaje určeného zdravotnického pracovníka, který návrh vypracoval.

55

V příloze č. 2 čl. 5 odst. 3 se slovo pověřený nahrazuje slovem určený.

56

V příloze č. 2 čl. 5 odst. 6 se slova a takto upravený seznam předá společně s návrhem na vyřazení zdravotnické dokumentace a protokolem o výběru archiválií komisi podle čl. 1 odst. 4, je-li zřízena, k posouzení a potvrzení zrušují.

57

V příloze č. 2 článek 6 zní:

Čl. 6

(1) Zdravotnická dokumentace určená k vyřazení musí být zničena. Zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.

(2) Poskytovatel pořídí a uchovává písemný záznam, který obsahuje soupis zničené zdravotnické dokumentace společně s informací o tom, kdy, jak a kým byla zdravotnická dokumentace zničena; soupis obsahuje identifikační údaje pacienta. Písemný záznam se uchovává bez časového omezení.

58

V příloze č. 2 čl. 7 se slova s tím, že členem komise, kterou jmenuje a odvolává příslušný správní orgán, je nejméně jeden lékař, který též provádí činnosti pověřeného zdravotnického pracovníka nahrazují slovy a který je Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstvem obrany. Je-li příslušným správním orgánem krajský úřad, převzatou zdravotnickou dokumentaci označí vyřazovacím znakem S a obdobně se použijí ustanovení této přílohy upravující uchovávání, vyřazování a zničení zdravotnické dokumentace označené vyřazovacím znakem S.

59

V příloze č. 3 se pod nadpis přílohy vkládá text, který zní:

Společná ustanovení:

A

Je-li v této příloze uvedeno u jednoho druhu zdravotnické dokumentace vícero událostí rozhodných pro počítání běhu doby uchovávání zdravotnické dokumentace, použije se pro počátek běhu této doby událost, která nastane nejdříve, pokud je poskytovateli známa.

B

V případě, že se doba uchovávání počítá ode dne úmrtí pacienta a poskytovatel nezná datum úmrtí pacienta, považuje se za den úmrtí pacienta den, ve kterém pacient dosáhl 100 let věku, nebo od posledního záznamu ve zdravotnické dokumentaci uplynulo 5 let podle toho, co nastane později.

60

V příloze č. 3 bod 1 zní:

1

Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem – S

a

10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta v případě registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství,

b

10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta nebo 10 let od dosažení 19 let věku pacienta, v případě registrujícího poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c

5 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v případě registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví.

61

V příloze č. 3 bodu 2 se písmeno S nahrazuje písmenem V a slova vyšetření pacienta se nahrazují slovy poskytnutí zdravotních služeb pacientovi.

62

V příloze č. 3 bodu 3 písmena b) a c) znějí:

b

10 let od úmrtí dialyzovaného pacienta,

c

10 let od úmrtí pacienta, který je podle jiného právního předpisu12) nosičem infekčního onemocnění.

63

V příloze č. 3 bodu 5 se za slova 40 let od vkládá slovo ukončení.

64

V příloze č. 3 bodu 5 se dosavadní text označuje jako písmeno a) a na konci písmene se doplňuje čárka.

65

V příloze č. 3 bodu 5 se doplňuje písmeno b), které zní:

b

20 let od ukončení poslední hospitalizace pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta v případě následné a dlouhodobé lůžkové péče.

66

V příloze č. 3 bodu 6 se číslo 15 nahrazuje číslem 10.

67

V příloze č. 3 bodu 7 se číslo 10 nahrazuje číslem 5.

68

V příloze č. 3 bodu 8 písmeno a) zní:

a

- S

10 let od úmrtí pacienta s uznanou nemocí z povolání, pokud dále není stanoveno jinak,

69

V příloze č. 3 bodu 8 písmeno f) zní:

f

- S

u zaměstnance kategorie A14) do doby, kdy zaměstnanec dosáhl nebo by dosáhl věku 75 let, vždy však nejméně 30 let od ukončení pracovní činnosti v kategorii A,

70

V příloze č. 3 bodu 10 písm. a) se zrušují slova jestliže není rozhodnuto o pitvě a slova nařízena, 20 let se nahrazují slovy provedena, 10.

71

V příloze č. 3 bodu 10 písm. b) se číslo 150 nahrazuje číslem 40.

72

V příloze č. 3 bodu 10 písm. c) se číslo 10 nahrazuje číslem 5.

73

V příloze č. 3 bod 11 zní:

11

Zobrazovací metody

a

- V

grafický nebo audiovizuální záznam nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 10 let od ukončení posledního vyšetření pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb, nebo s ověřováním podmínek vzniku nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) podle jiného právního předpisu8), pro jejichž potřeby byl záznam vyhotoven, pokud se nejedná o pacienta v dispenzární nebo jiné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou,

b

- S

informace o průběhu a výsledku vyšetření pacienta zobrazovací metodou 5 let po předání informace poskytovateli, který vyšetření zobrazovací metodou vyžádal,

c

- S

grafický nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 1 rok od obdržení záznamu v případě poskytovatele, který záznam nepořídil, ale pouze obdržel za účelem zajištění návaznosti zdravotních služeb,

d

- V

grafický nebo jiný obrazový záznam (například digitální) 30 let od ukončení posledního vyšetření pacienta souvisejícího s poskytnutím zdravotních služeb u pacienta v dispenzární nebo obdobné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou, nebo 10 let od úmrtí pacienta.

e

- S

veličiny a parametry umožňující stanovení dávky z lékařského ozáření 10 let od provedení lékařského ozáření.

Na grafické nebo audiovizuální záznamy nebo jiné obrazové záznamy pořízené nebo vyžádané ambulantním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství se tento bod nevztahuje.

74

V příloze č. 3 bodu 12 písm. b) se slovo bylo nahrazuje slovem byly.

75

V příloze č. 3 bodu 14 se text S nahrazuje textem V.

76

V příloze č. 3 bod 15 zní:

15

Žádanka – S

a

2 roky od provedení vyšetření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou zdravotní službu,

b

5 let od provedení vyšetření v případě karty pro novorozenecký screening,

c

10 let od provedení vyšetření zobrazovací metodou využívající ionizující záření; týká se poskytovatele, který poskytl vyžádanou zdravotní službu.

77

V příloze č. 3 se za bod 16 vkládají nové body 17 až 19, které znějí:

17

Záznam o podání léčivého přípravku pro moderní terapii, o dárcovství tkání a buněk pro použití u člověka a o použití tkání nebo buněk u člověka – V

30 let od podání léčivého přípravku pro moderní terapii, od odběru tkání a buněk pro použití u člověka a od použití tkání nebo buněk u člověka nebo 10 let od úmrtí pacienta.

18

Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem – S

a

10 let od převzetí zdravotnické dokumentace převzaté od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

b

5 let od převzetí zdravotnické dokumentace v ostatních případech.

19

Zdravotnická dokumentace o osobách ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence vedená Vězeňskou službou České republiky – S

100 let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Na zdravotnickou dokumentaci vedenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují doby uchování podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud u této zdravotnické dokumentace uplynula doba uchování určená podle § 5 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebyly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zahájeny postupy za účelem posouzení její potřebnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze potřebnost zdravotnické dokumentace posoudit podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Pokud u zdravotnické dokumentace vedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky byly zahájeny postupy za účelem posouzení její potřebnosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3

Zdravotnickou dokumentaci nebo její část vedenou v listinné podobě vzniklou podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo přede dnem 1. dubna 2012 lze převést na dokument v elektronické podobě podle § 6 vyhlášky č. 98/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

MENU