130/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 19. června 2018 Nabývá účinnosti: 13. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
130

VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), k provedení § 67 odst. 4 písm. a), ve znění zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb. a zákona č. 36/2018 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb., vyhlášky č. 96/2014 Sb. a vyhlášky č. 304/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňují věty

„Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES , pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení.
Směrnice Komise 2011/38/ES , ze dne 11. dubna 2011, kterou se mění příloha V směrnice 2004/33/ES , pokud jde o maximální hodnoty pH u koncentrátů trombocytů na konci doby použitelnosti.“.

        2.  V § 1 úvodní části ustanovení a písmeni a) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

        3.  V § 4 odst. 3 písm. a) bodu 4 se za slovo „stanovení“ vkládají slova „specifické anti-treponemové“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU