127/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka: 065 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí        Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


Čl. I

        Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno a) zní:

„a)   stavební pozemky, kterými jsou

1.   nezastavěné stavební pozemky a

2.   zastavěné stavební pozemky,“.

        2.  V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které znějí:

        „(2)  Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce  3 pro účely této vyhlášky rozumí

a)   pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

b)   pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění

1.   regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,

2.   územním rozhodnutím,

3.   územním souhlasem,

4.   společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,

5.   veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,

6.   ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo

        7. dodatečným povolením stavby,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU