100/2018 Sb.Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 28. května 2018 Nabývá účinnosti: 23. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2018
o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel


        Ministerstvo obrany stanoví podle § 32 odst.  2 a § 32a odst.  4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:ČÁST PRVNÍ

OBECNÉ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti,

b)   podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem,

c)   technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky,

d)   předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel,

e)   doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel a

f)    způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   celkovou hmotností vojenského vozidla jeho největší povolená hmotnost,

b)   povoleným zatížením nápravy největší povolená hmotnost na nápravu vojenského vozidla,

c)   dodavatelem výrobce, obchodní zástupce výrobce nebo prodejce vojenského vozidla,

d)   zkušebnou zařízení určené k provádění zkoušek v rámci schvalování technické způsobilosti vojenských vozidel a určených technických zařízení vojenských vozidel,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - DRUHY A KATEGORIE VOJENSKÝCH VOZIDEL
§ 3 - Druhy vojenských vozidel
§ 4 - Stanovení kategorií vojenských vozidel
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOJENSKÉHO VOZIDLA
§ 9 - Obecná ustanovení
§ 10 - Podklady ke schvalování technické způsobilosti typu vojenského vozidla
§ 11 - Schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla
§ 12 - Doklady o technické způsobilosti vojenského vozidla
HLAVA II - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 13 - Schvalování typu přestavby vojenského vozidla
§ 14 - Schvalování technické způsobilosti typu nástavby vojenského vozidla nebo typu vojenského pracovního stroje
§ 15 - Schvalování doplňkové výstroje a vybavení typů vojenských vozidel
§ 16 - Zvláštní postup při schvalování doplňkové výstroje a vybavení vojenských vozidel
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY UZNÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TYPU VOJENSKÉHO VOZIDLA VYDÁVANÉHO JINÝM STÁTEM
§ 17 - Uznání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem
ČÁST PÁTÁ - VÝJIMKY Z TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOJENSKÉ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
§ 18 - Vojenská zabezpečovací vozidla
ČÁST ŠESTÁ - DOPLŇKOVÁ VÝSTROJ A VYBAVENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL
HLAVA I - ŠTÍTKY, VÝROBNÍ ČÍSLA A ZNAČENÍ ÚDAJŮ NA VOJENSKÉM VOZIDLE
§ 19 - Povinné štítky, výrobní a homologační čísla
§ 20 - Značení některých údajů na vojenském vozidle
HLAVA II - VÝSTROJ A VYBAVENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL
§ 21 - Hasicí přístroje
§ 22 - Přenosný výstražný trojúhelník
§ 23 - Vybavení vojenských vozidel
§ 24 - Zvláštní vybavení vojenských vozidel
§ 25 - Vybavení vojenských vozidel lékárničkou
ČÁST SEDMÁ - PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ NEZPŮSOBILOSTI A ZÁKAZU PROVOZU VOJENSKÝCH VOZIDEL
§ 26 - Předpoklady technické nezpůsobilosti vojenského vozidla
§ 27 - Nezpůsobilost provozování vojenského vozidla
ČÁST OSMÁ - PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH TECHNICKÝCH PROHLÍDEK A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL
§ 28 - Provádění pravidelných technických prohlídek
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Zrušovací ustanovení
§ 32 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR ZÁKLADNÍHO TECHNICKÉHO POPISU SCHVÁLENÉHO TYPU VOJENSKÉHO VOZIDLA
Příloha č. 2 - VZOR TECHNICKÉHO PRŮKAZU VOJENSKÉHO VOZIDLA
Příloha č. 3 - VZOR OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉM PRŮKAZU VOZIDLA OZBROJENÝCH SIL
Zavřít
MENU