78/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. května 2018 Nabývá účinnosti: 30. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

78

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, se mění takto:

1

V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k

stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.

2

V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo nebo zrušuje.

3

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

stěrem.

4

V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

b

označení kontrolované osoby a osoby, od níž byl vzorek odebrán, je-li odlišná od kontrolované osoby, pokud jsou tyto osoby známy,

5

V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova pokud není uveden, jiné označení vzorku nahrazující název, které je stanoveno při odběru,.

6

V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova jsou-li uvedeny,.

7

V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova a podpis kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce, zrušují.

8

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nesprávnosti v záznamu o odběru vzorku opraví kontrolní orgán formou dodatku k záznamu o odběru vzorku. Dodatkem k záznamu o odběru vzorku lze také změnit účel odběru vzorku uvedený v záznamu, je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele a nedojde-li změnou k překročení předmětu kontroly.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.

MENU