76/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. května 2018 Nabývá účinnosti: 11. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

76

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., se mění takto:

1

V § 2 odst. 1 se slovo určují nahrazuje slovem provádějí.

2

V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Podle populační hustoty škůdce se rozlišuje

a

základní stav jako nízký stav populační hustoty škůdce, při němž nehrozí v témže roce nebo v následující generaci škůdce, kterou je jeden úplný cyklus jeho vývoje, jeho přemnožení, které by mělo za následek hospodářsky významné škody na lesních porostech,

b

zvýšený stav jako stav populační hustoty škůdce, při němž dosud nedochází k hospodářsky významným škodám na lesních porostech, který však dokládá možnost vzniku hospodářsky významných škod v téže nebo v následující generaci škůdce, ohrožení plnění funkcí lesa nebo rozvrácení lesních porostů,

c

kalamitní stav jako stav populační hustoty škůdce, při němž dochází k vzniku hospodářsky významných škod na lesních porostech, ohrožení plnění funkcí lesa nebo rozvrácení lesních porostů.

3

V § 2 odst. 3 se slova O výskytu škůdců, jejichž populační hustota při zvýšeném stavu hrozí vznikem kalamitního výskytu nahrazují slovy Nastane-li zvýšený stav a za slovo lesa se vkládá slovo písemně.

4

V § 3 odst. 1 se za slovo lesklý, vkládají slova lýkožrout severský,.

5

V § 3 odst. 2 se slova kalamitního výskytu nahrazují slovy kalamitního stavu.

6

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází na základě zjišťování výskytu snižováním populační hustoty hmyzích škůdců, a to zejména odstraňováním materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců, ošetřováním lesních porostů a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováváním všech napadených stromů.

7

V § 4 odst. 2 se slova Jestliže existuje nebezpečí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal nahrazují slovy Nastane-li zvýšený nebo kalamitní stav a za slovo redukci se vkládá slovo hmyzího.

8

V § 4 odst. 3 se za slovo rozvoj vkládá slovo hmyzích.

9

V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

10

V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

(2) Letecká aplikace se provádí podle zvláštních právních předpisů12).

12

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

§ 8a

Kalamita regionálního nebo celostátního rozsahu

(1) Kalamitou regionálního nebo celostátního rozsahu je ohrožení životního prostředí, spočívající v takovém rozsahu poškození nebo rozvrácení lesních porostů způsobeném abiotickými nebo biotickými činiteli, které přesahuje možnosti jednotlivých vlastníků lesů kalamitou zasažené dřevo včas zpracovat nebo účinně utlumit populaci škůdce a při kterém je ohroženo zachování lesů v regionálním nebo celostátním měřítku.

(2) Pokud kalamitu regionálního nebo celostátního rozsahu a jejich následky podle odstavce 1 nelze zvládnout běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, je možno využít opatření podle zvláštních právních předpisů13).

13

Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Roční evidence výskytu škodlivých činitelů

Příloha PDF (15 kB)
13

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Hlediska pro určování základního, zvýšeného a kalamitního stavu kalamitních hmyzích škůdců a metody kontroly a ochrany proti těmto škůdcům

Příloha PDF (388 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.

MENU