61/2018 Sb.Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Částka: 030 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2018
o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených
s nebezpečnou expozicí prachů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2)

a)   seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „osoba s odbornou způsobilostí“),

b)   seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu,

c)   podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

d)   podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.


§ 2

Podmínky nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a směsmi

        (1)  S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části I. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí být přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
§ 3 - Nebezpečná expozice prachu
§ 4 - Společná ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Seznam nebezpečných chemických látek a směsí a seznam prachů dřev
Zavřít
MENU