58/2018 Sb.Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 29. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2018
o doplňcích stravy a složení potravin


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a t) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) upravuje

a)   požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy,

b)   požadavky na složení potravin.


§ 2

Požadavky na složení doplňků stravy

        (1)  Vitaminy a minerální látky a jejich formy, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny v přílohách č. I a II směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, ve znění přímo použitelných předpisů Evropské unie3).

        (2)  Některé další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, a podmínky, za kterých je lze použít, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Označování doplňků stravy

        (1) Kromě požadavků na označování balených potravin stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) upravujícím označování potravin a požadavků upravených v zákoně se na obalu pro spotřebitele uvede:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Požadavky na složení doplňků stravy
§ 3 - Označování doplňků stravy
§ 4 - Způsob použití doplňků stravy
§ 5 - Požadavky na složení potravin
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Závěrečné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy
Příloha č. 2 - Seznam některých dalších látek zakázaných při výrobě potravin
Zavřít
MENU