42/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 15. února 2018 Nabývá účinnosti: 28. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

42

VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:

1

V § 1 písm. g) se slova rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání nahrazují slovy časový rozvrh vzdělávání.

2

V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak.

3

V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a.

4

V § 1 písmeno j) zní:

j

učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,

5

V § 1 písm. k) se slovo předmětů nahrazuje slovy tematických celků a slova popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn, se zrušují.

6

V § 1 písmeno n) zní:

n

jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7

V § 1 písmeno o) zní:

o

jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,

8

V § 1 písm. q) se za slovo osvědčení vkládají slova o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

9

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.

10

V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo vzdělávání zrušuje.

11

V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen závěrečná zkouška) nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

12

V § 3 odst. 2 se slova ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání nahrazují slovy vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník.

13

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

§ 3a

Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.

14

V § 4 se za text § 1 vkládá text odst. 1.

15

V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova , v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky.

16

V § 5 písm. d) se za slovo příjmení, vkládají slova případné akademické tituly a vědecké hodnosti,.

17

V § 5 písmeno h) zní:

h

celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,

18

V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují slova podle § 4.

19

V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a a za slova komise a se vkládají slova jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a.

20

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

§ 5a

Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:

a

údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),

b

údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,

c

místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,

d

jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

MENU