39/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 2. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

39

VYHLÁŠKA

ze dne 2. března 2018,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb., vyhlášky č. 473/2006 Sb., vyhlášky č. 157/2008 Sb., vyhlášky č. 35/2012 Sb. a vyhlášky č. 46/2014 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slova pro zvláštní výživu zrušují.

2

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

1

Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, v platném znění.

Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely, v platném znění.

Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES , ve znění směrnice Komise 2013/46/EU a nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 .

Směrnice Komise 2007/29/ES ze dne 30. května 2007, kterou se mění směrnice 96/8/ES , pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti.

Směrnice Komise 2013/26/EU ze dne 8. února 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin a veterinární a rostlinolékařské politiky.

1a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS , v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006(ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS , směrnice Rady 90/496/EHS , směrnice Komise 1999/10/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES , směrnice Komise 2002/67/ES2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 , v platném znění.

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 , v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS , směrnic Komise 96/8/ES , 1999/21/ES , 2006/125/ES2006/141/ES , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009(ES) č. 953/2009 , v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách.

3

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

4

V § 1 se odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 1c zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5

V § 2 v úvodní části ustanovení se slova pro zvláštní výživu zrušují.

6

V § 2 písmena a) až c) znějí:

a

počáteční a pokračovací kojenecká výživa a výživa malých dětí,

b

obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,

c

náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti,

7

V § 2 se písmena e) a g) zrušují, dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e) a na konci tohoto písmene se čárka nahrazuje tečkou.

8

§ 3 včetně nadpisu se zrušuje.

9

Nadpis části druhé zní: POČÁTEČNÍ A POKRAČOVACÍ KOJENECKÁ VÝŽIVA A VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ.

10

§ 4 se zrušuje.

11

Nadpis § 5 zní: Požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy a výživy malých dětí.

12

V § 5 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1e zní:

(5) Na požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek1e).

13

V § 5 odst. 6 v úvodní části ustanovení se slova nesmí obsahovat žádnou látku v takovém množství, aby ohrozila zdraví kojenců nebo malých dětí, zejména zrušují.

14

V § 5 odst. 6 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

a

musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),

15

V § 5 odst. 6 písm. e) se za slova pro počáteční a vkládá slovo pokračovací.

16

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

3a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS .

17

Nadpis § 6 zní: Označování počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy malých dětí.

18

V § 6 odst. 1 v úvodní části ustanovení se za slova kojeneckou výživu vkládají slova a mléčnou výživu malých dětí.

19

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e

mléčná výživa pro malé děti, jde-li o výživu pro malé děti vyrobenou výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka.

20

V § 6 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: Na obalu počáteční a pokračovací kojenecké výživy a mléčné výživy pro malé děti se uvede.

21

V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

u mléčné výživy pro malé děti informace o tom, že by potravina měla tvořit pouze součást smíšené a vyvážené stravy malého dítěte.

22

V § 6 odst. 4 se za slova kojenecké výživy vkládají slova a mléčné výživy pro malé děti.

23

V § 6 odst. 5 se za slova kojenecké výživy a vkládá slovo mléčné.

24

V § 6 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.

25

V § 6 se odstavec 9 zrušuje.

26

Nadpis části třetí zní: OBILNÉ PŘÍKRMY A POTRAVINY PRO MALÉ DĚTI.

27

§ 7 se zrušuje.

28

V § 8 odst. 1 se slova a ostatní příkrmy nahrazují slovy příkrmy a potraviny pro malé děti.

29

V § 8 odst. 2 se slova a ostatních příkrmů nahrazují slovy příkrmů a potravin pro malé děti.

30

V § 8 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: Obilné příkrmy a potraviny pro malé děti.

31

V § 8 odst. 3 písmeno a) zní:

a

musí obsahovat potravinářské přídatné látky pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o potravinářských přídatných látkách2),

32

V § 8 odst. 3 písm. d) se slova a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti nahrazují slovy příkrmů a potravin pro malé děti.

33

V § 8 odst. 3 písm. e) se slova pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu zrušují a slova a ostatní příkrmy se nahrazují slovy příkrmy a potraviny pro malé děti.

34

Nadpis § 9 zní: Označování obilných příkrmů a potravin pro malé děti.

35

V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: Na obalu obilných příkrmů nebo potravin pro malé děti se uvede.

36

V § 9 odst. 2 se slova a ostatních příkrmů nahrazují slovy příkrmů a potravin pro malé děti.

37

Nadpis části 4 zní: NÁHRADY CELODENNÍ STRAVY PRO REGULACI HMOTNOSTI.

38

§ 10 se zrušuje.

39

Nadpis § 11 zní: Požadavky na náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

40

V § 11 odst. 1 a 2 se slova potravin pro redukční diety nahrazují slovy náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

41

V § 11 odst. 3 se slova a další látky nahrazují slovy , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol a slova potravin pro redukční diety se nahrazují slovy náhrad celodenní stravy pro redukci hmotnosti.

42

Nadpis § 12 zní: Označování náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

43

V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se označují slovy náhrada celodenní stravy pro redukci hmotnosti.

44

V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvedou údaje.

45

V § 12 odst. 2 písm. b) se za slovem pokrm tečka nahrazuje čárkou a slova U potravin upravených v § 10 odst. 1 písm. b) se dále uvedou v procentech údaje o vitaminech a minerálních látkách a jejich doporučených denních dávkách5), se včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.

46

V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Na obalu náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti se uvede upozornění o tom, že

a

může u citlivých osob vyvolat projímavé účinky, jestliže použití potraviny podle návodu výrobce vede k příjmu vícesytných alkoholů (polyolů) v množství více než 20 g denně,

b

je nutné dodržovat dostatečný denní příjem tekutin,

c

potravina zajišťuje veškeré základní živiny v potřebném množství na 1 den,

d

potravina se nemá používat bez porady s lékařem déle než 3 týdny.

47

V § 12 odst. 4 se slova pro redukční dietu nahrazují slovy určené k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

48

V názvu části 5 se slovo DIETNÍ zrušuje.

49

V § 13 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

50

V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova Dietními potravinami nahrazují slovem Potravinami.

51

V § 13 odst. 2 se slova odstavci 2 nahrazují slovy odstavci 1.

52

V nadpisu § 14, v § 14 odst. 1, 2, 3, v nadpisu § 15 a v § 15 odst. 3 a 4 v úvodní části ustanovení se slovo dietních zrušuje.

53

V § 14 odst. 3 se slova a další látky nahrazují slovy , aminokyseliny, karnitin a taurin, nukleotidy, cholin a inositol.

54

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Součástí názvu potravin pro zvláštní lékařské účely musí být slova potravina pro zvláštní lékařské účely.

55

V § 15 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: Na obalu potravin pro zvláštní lékařské účely se uvedou údaje.

56

V § 15 odst. 4 písm. a) se slova Dietní potravina nahrazují slovem Potravina.

57

Část 6 se včetně nadpisu zrušuje.

58

V § 22 odst. 1 písm. b) se slova a ve kterých je přítomnost volné galaktózy vyloučena zrušují.

59

§ 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

§ 23

Označování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových

Kromě informací o potravinách stanovených nařízením o poskytování informací5) se na obalu potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových uvede informace o obsahu laktózy v gramech ve 100 g nebo 100 ml potraviny.

5

Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

60

Část 12 se včetně nadpisu zrušuje.

61

V příloze č. 7 v tabulce u kritéria pro bílkoviny ve sloupci Poznámka se v písmenu D za slova vysokým obsahem bílkoviny vkládají slova , a které jsou takto označeny a slovo vyšší se nahrazuje slovem nižší.

62

Nadpis přílohy č. 8 zní: Požadavky na základní složení potravin pro malé děti.

63

Nadpis přílohy č. 9 zní: Požadavky na identitu vitamínů, minerálních látek a dalších látek, které lze použít při výrobě obilných příkrmů a potravin pro malé děti.

64

V nadpisu přílohy č. 10 se slova a ostatníchurčených pro výživu kojenců zrušují a slova malých dětí se nahrazují slovy a potravin pro malé děti.

65

V nadpisu přílohy č. 11 se slova obilné a ostatní výživy jiné než obilné určené nahrazují slovy obilných příkrmů a, slova pro výživu kojenců se zrušují a slova malých dětí se nahrazují slovy potravin pro malé děti.

66

V nadpisu přílohy č. 12 se slova obilné a ostatní výživě jiné než obilné určené nahrazují slovy obilných příkrmech, slova pro výživu kojenců se zrušují a slova malých dětí se nahrazují slovy potravinách pro malé děti.

67

Nadpis přílohy č. 15 zní: Požadavky na složení náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

68

V příloze č. 15 tabulka 1 zní:

TABULKA 1

1

Energie

Množství energie v denní dávce musí být nejméně 3360 kJ (800 kcal) a nejvýše 5040 kJ (1200 kcal).

2

Bílkoviny

a

Bílkovinami obsaženými v potravině musí být dodáno nejméně 25 % a nejvýše 50 % energie, přičemž obsah bílkovin nesmí překročit 125 g v denní dávce.

b

Požadavky stanovené v písmeni a) jsou vztaženy na bílkovinu, jejíž chemický index se rovná chemickému indexu referenční bílkoviny. Je-li chemický index směsi bílkovin přítomných v potravině nižší než 100 % chemického indexu referenční bílkoviny, musí být množství bílkovin v potravině odpovídajícím způsobem zvýšeno. Chemický index směsi bílkovin v potravině musí v každém případě činit 80 % indexu referenční bílkoviny.

c

Chemickým indexem se rozumí nejnižší poměr mezi množstvím každé esenciální aminokyseliny ve směsné bílkovině potraviny tj. porovnávané bílkovině, a množstvím téže aminokyseliny v bílkovině referenční.

d

Výhradně za účelem zvýšení výživové hodnoty bílkovin je povolen přídavek aminokyselin, a to pouze v množství pro tento účel nezbytném.

3

Tuky

a

Množství energie v potravinách získané z tuků nesmí překročit 30 % celkového množství energie.

b

Obsah kyseliny linolové ve formě glyceridů musí být nejméně 4,5 g v denní dávce.

4

Vláknina

Obsah vlákniny musí být nejméně 10 g a nejvýše 30 g v denní dávce.

5

Vitaminy a minerální látky

Obsah vitaminů a minerálních látek v denní dávce potraviny musí představovat nejméně 100 % hodnot, uvedených v tabulce č. 2.

69

V příloze č. 16 se v nadpisech tabulek 1, 2 a 3 slovo dietních zrušuje.

70

V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodech 1 až 3 a 5 až 7 se text § 13 odst. 2 nahrazuje textem § 13 odst. 1.

71

V příloze č. 16 v tabulce 1 v bodu 4 se číslo 12 nahrazuje číslem 13.

72

Na konci textu poznámky pod čarou č. 7 se doplňují slova , v platném znění.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Mléčná výživa pro malé děti uvedená na trh nebo označená v souladu s vyhláškou č. 54/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může být uváděna na trh až do vyčerpání jejích zásob.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1

Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

2

Vyhláška č. 330/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. V

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

MENU